Patrimoni natural, ambiental i pasatgístic

Turó de Montcada

6 d'octubre de 2021

DADES CADASTRALS
08124A010000700000FJ

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN S. COLLSEROLA.
Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU) .
Qualificació: Clau 26b. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM i PN S. COLLSEROLA

Arbreda de Mas Duran

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PD ACTUR Gallecs.
Classificació: Sistemes S.
Qualificació: 
Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva:  
PGM i Pla Director U. de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

Plataners de la Carretera Vella

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUD (urbanitzable delimitat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica. Clau 6b. Parcs i Jardins
Urbans De nova creació de caràcter local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Llera del riu Ripoll

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: Sistemes (S).
Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Plataners de la Carretera de Ripollet

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: Sistemes (S).
Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Llera del riu Besòs

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau SH Sistema hidrogràfic.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Om de l’escola Mitja Costa

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a.Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGN

Alzina de Santa Maria

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Pollancre de la Riera de Sant Cugat

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Lledoner de Ca n’Oller

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Conjunt de 4 plàtans al Reixagó

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Pi dels pous de la Casa de les Aigües

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Pi del masover i butia de la Casa de les Aigües

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

Cedre del carrer Montiu

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i
dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Roure de la Font del Tort

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU).
Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM i PE S. MARINA.

La Font Pudenta

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Conjunt de 4 plàtans de Can Milans

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

Font dels Avellaners

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Font dels Caçadors

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Font de la Mitja Costa

6 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18
Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:18