Arbreda de Mas Duran

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:59

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PD ACTUR Gallecs.
Classificació: Sistemes S.
Qualificació: 
Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva:  
PGM i Pla Director U. de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural
Classificació: Altres elements d’interès natural
Categoria: BPU
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BCIN
Núm. reg/cat: Jaciment 3157 de l’IPCI-PAP
Nivell prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: P Parcs i espais públics
Subtipus funcional: Arbreda d’arbres caducifolis
Context: Voltada de terrenys plans i erms, que s’estenen entre dos municipis, Ripollet i Montcada i Reixac.
Descripció: Gran arbreda caducifòlia formada al llarg del torrent de Mas Duran, i dels dos camins d’accés al Destacament militar i tota l’àrea on hi havia els diferents barracons i edificacions. Cal destacar els plàtans de grans dimensions, alzines, pollancres, oms, acàcies i roures. L’única edificació existent de cota 0 cap amunt, és la petita capella del destacament d’artilleria, dedicada a Santa Bàrbara. Es tracta d’una construcció en forma d’absis de planta semicircular, que conté un altar, tancat per un portal d’arc de mig punt i amb un campanar d’espadanya a l’est, sobre la construcció. Esta tocant al Parc de la Llacuna, de recent creació, un projecte que ha recuperat l’estany i ha enjardinat l’entorn.
Elements: Conjunt d’arbres caducifolis formada al llarg del torrent de Mas Duran a tocar del Parc de la Llacuna.
Ús actual: Parc.
Ús original / altres: Destacament d’Artilleria de Montcada – Ripollet.
Estat de conservació: Regular; El seu manteniment esta desatès.
Entorn protecció: Franja de 50 metres d’amplada en tot el perímetre, excepte par la banda sud, que limita amb el futur vial.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: Franja de 50 metres d’amplada en tot el perímetre, excepte par la banda sud, que limita amb el futur vial.
Valor històric: Correspon a les terres de l’antiga masia de Mas Duran documentada ja al segle XVII. Des de la postguerra i fins a l’any 1995 la zona va ser ocupada per un destacament d’artilleria de l’exèrcit.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: L’arbreda constitueix l’únic element de vegetació del sector, on conflueixen dos municipis amb uns terrenys residuals i erms.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Gestió: Cal una intervenció forestal intensa, repoblació del sotabosc, sanejament del torrent i consolidar-lo com a parc públic.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: La masia de Can Duran és documentada al llarg del segle XVIII, tot i que aquesta família ja apareix en els registres parroquials des de mitjan segle XVII. De l’edifici, avui ja no en queda cap testimoni, només els arbres plantats en aquest indret al llarg del segle XIX. La finca del Mas Duran va ser expropiada per l’exèrcit durant la postguerra, que hi va construir el Destacament d’Artilleria Montcada – Ripollet, amb granja militar i polvorí. L’any 1959, es va produir una explosió en el polvorí que va costar la vida a diversos soldats i va afectar greument alguns edificis de l’entorn, com Can Cabanyes. L’any 1983, la finca va quedar desafectada d’usos militars, i l’any 1995 el Ministeri de Defensa va enderrocar totes les construccions, llevat d’una capella, encara dempeus. A prop de la construcció religiosa, unes restes de filat espinós rovellat i un cartell que avisa d’un perill ja inexistent, són l’únic testimoni del passat militar del Mas Duran.
L’any 1999, el Ministeri de Defensa va vendre la major part del sòl amb rendiment urbanístic, a particulars i a l’Incasòl. Avui, el Ministeri demana prop de 1.700 milions de pessetes pel milió de metres quadrats qualificats com a zona forestal i equipaments. Els ajuntaments de Montcada i Reixac i de Ripollet (municipis als quals pertany la finca) consideren que el preu demanat és excessiu, i confien que el Ministeri i l’Incasòl arribaran a un acord que garanteixi la titularitat municipal de la finca, i preservi els seus usos forestals. Paral·lelament s’estan duent a terme actes reivindicatius en contra de la requalificació dels terrenys, per part de grups ecologistes i plataformes veïnals.

Bibliografia:

  • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.
  • GAVIN, J.M., 1989, Inventari d’esglésies. Vol. 22, Vallès Occidental La Veu de Montcada, 2001, Època III, N. 173

Documentació:

  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Fons Registre Parroquial. Segles XVII i XVIII

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:27