Om de l’escola Mitja Costa

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:53

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a.Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGN

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural
Classificació: Arbres monumentals

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Singularitat ecològica i importància paisatgística.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:29