Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Representa el compromís públic de l'organització de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora contínua, ja que:

  • Promou les relacions amb els usuaris
  • Serveix per definir estàndards de servei
  • Permet establir objectius ambiciosos
  • Pretén assolir una major qualitat en els serveis

El sistema de gestió que hi ha darrere una Carta de Serveis té una repercussió directa en la millora dels serveis i en la percepció de la qualitat per part dels seus usuaris, ja que:

  • Requereix l'anàlisi prèvia de les expectatives de les persones usuàries dels serveis, estableix uns compromisos, facilita la revisió dels processos de gestió i permet avaluar la gestió i la satisfacció per a prendre decisions per a la millora.
  • Es concreta en un document públic per als usuaris que recull informació dels serveis, els compromisos adquirits, els mecanismes d'avaluació i les vies de participació per a la millora dels serveis.

Aprovació, vigència i avaluació

Les següents cartes de serveis es van aprovar a les Juntes de 16 de gener de 2023 (Atenció Ciutadana i Teleassitència) i el 20 de febrer de 2023 (Arxiu). Son vigents fins al 16 de gener i 20 de febrer de 2025, respectivament.
La carta de l'Oficina d'Atenció Ciutadana va certificar per Junta el grau d'acompliment el 30 de gener de 2024.

Darrera actualització: 05.03.2024 | 09:43
Darrera actualització: 05.03.2024 | 09:43