Pi dels pous de la Casa de les Aigües

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:48

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Pi: Arbre monumental de 22 metres d’alçada i 14 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 252 cm. Edat aproximada 90 anys.
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric: Forma part de la vegetació de la Casa de les Aigües.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: Arbre centenari.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:31