Plataners de la Carretera de Ripollet

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:55

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: Sistemes (S).
Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: P Parcs i espais públics.
Subtipus funcional: Carretera amb arbrat.
Context: En dos trams de la carretera BV-1411, antiga carretera entre Mas Rampinyo i Ripollet, amb força trànsit de vehicles de tota mena. Actualment s’ha convertit en un tram viari que enllaça diferents polígons industrials i dóna accés a altres carreteres i autopistes.
Descripció: Conjunt de 31 plàtans adults en dues fileres, en dos grups, en la carretera de Ripollet BV-1411, en el tram delimitat, a l’est, per la rodona del Parc del Gurugú i l’entrada de la bòbila Ceràmica Ausit SA a l’oest, en una longitud d’uns 300 metres. A aquests 31 arbres cal afegir 4 més, que s’han plantat en el tram per completar la cadència i són més joves. El grup més a l’est, està travessat pel torrent de Mas Duran. Dels 35 arbres, 19 estan a la banda urbanitzada a l’est, entre la calçada i la vorera pavimentada, i 16 exemplars a la banda de ponent sense urbanitzar.
El tipus d’arbre és el “Platanus occidentalis”, de creixement ràpid i és l’arbre de fulla caduca que arriba a més alçada. Té forma esfèrica, produeix una ombra densa, te poc manteniment i s’ha de plantar en llocs solejats. Es l’arbre que es plantava en els vorals quan es feien les carreteres en la primera meitat del s.XX, també és l’espècie, en aquesta disposició i cadència que s’utilitzava a la xarxa de carreteres i autovies franceses.
Tenen una edat quasi centenària, una alçada de 18 metres, estan plantats cada 9,5 metres els més junts i 12,60 m els més separats i les fileres estan separades 7,00 metres entre elles, ja que passa la carretera pel mig. Els arbres grans, de perímetre de tronc amidat a 1 metre del terreny natural, tenen un perímetre de tronc que oscil·la entre 2,40 m el més gran , 2,38 m, 2,37 m, 1,80 m el més petit dels adults.
Elements: Conjunt de 31 plàtans adults en dues fileres, en dos grups, en la carretera de Ripollet BV-1411.
Ús actual: Carretera.
Ús original / altres: Carretera.
Estat de conservació: Regular.
Entorn protecció: Franja de 12 metres en tot el vial BV-1411 a Mas Rampinyo, entre la rotonda del polígon industrial Foinvasa fins l’inici del terme municipal de Ripollet.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: Franja de 12 metres en tot el vial BV-1411 a Mas Rampinyo, entre la rotonda del polígon industrial Foinvasa fins l’inici del terme municipal de Ripollet.
Valor històric: Plantats durant la primera meitat del segle XX. Són testimoni del traçat de l’antiga carretera de Ripollet.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: L’arbrat confereix a la carretera una ambientació natural en un sector d’elevada activitat industrial.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Gestió: Plantació de plàtans entre els dos grups per unir-los i fer un passeig amb paviment tou per la banda nord.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Carretera bastida als anys trenta del segle XX en substitució de l’antic Camí de Sant Cugat, per connectar el barri de Mas Rampinyo i la carretera de Ribes amb la vila de Ripollet. Durant dècades va ser l’única via de comunicacions entre sector de Montcada i Ripollet, concentrant tot el trànsit comercial i viari entre les dues poblacions, sense oblidar l’atracció econòmica i social que durant dècades va exercir l’empresa Aismalibar, situada en l’extrem montcadenc. Amb el creixement demogràfic i l’expansió urbanística del darrer terç de segle XX, el traçat de nous vials i la creació de polígons industrials en les antigues terres de conreu que l’envoltaven, la carretera s’ha convertit en una via auxiliar amb un trànsit molt superior a la seva capacitat.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:28