Comissions informatives

Què són

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Cadascuna d’aquestes comissions estarà integrada pels membres que s'indiquen dels grups polítics municipals, de manera que tots els grups puguin estar representats a totes les comissions informatives. La representació serà proporcional, proporcionalitat relativa.

 • Grup municipal PSC-CP: Tres membres en cada Comissió Informativa
 • Grup municipal d’ERC-AM: Dos membres en cada Comissió Informativa
 • Grup municipal VIVIMIR: Un membre en cada Comissió Informativa
 • Grup municipal ECPMIR-C: Dos membres en cada Comissió Informativa
 • Grup municipal PP: Un membre en cada Comissió Informativa
 • Grup municipal VOX: Un membre en cada Comissió Informativa

Cada membre tindrà els suplents que, al seu cas, el seu grup designi.

La Presidència de les comissions informatives correspondrà a l’Alcaldia, que podrà delegar-la entre els membres de cada comissió, i la Secretaria l’exercirà la secretària de la corporació o persona en qui delegui.

Les comissions informatives es reuniran amb caràcter ordinari a les dependències de l'Ajuntament de l'avinguda de la Unitat núm. 6, el divendres de la setmana immediatament anterior a la prevista per a la celebració de la sessió ordinària del ple, a partir de les 8 del matí.

Comissió Informativa d'assumptes de l'Alcaldia

Li correspon l’estudi i el dictamen previ dels assumptes inclosos al punt 1, Alcaldia, de l’apartat PRIMER del Decret d’Alcaldia núm. 1656/2023, de 23 de juny, i el dictamen, estudi i coneixement de tots els assumptes d’interès general, estratègics o transversals, que afecten a diverses àrees de l’ajuntament.

Titulars:
 • PSC-CP: Sr. Bartolomé Egea Sabaté, president.
 • PSC-CP: Sra. Nani López Sola
 • PSC-CP: Sr. Andreu Iruela Escudero
 • ECPMIR-C: Sra. Laura Campos Ferrer
 • ECPMIR-C: Sra. Mar Sempere Martínez
 • ERC-AM: Sr. Jordi Sánchez Escrigas
 • ERC-AM: Sr. Gerard Garrido Gutiérrez
 • PP: Sr. David Zambrana
 • VIVIMIR: Sr. Rafael Ruiz López
 • VOX: Sr. Santiago Hernández Gurri

Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Recursos Humans

Li correspon l’estudi i el dictamen previ dels assumptes inclosos al punt 2, Àrea Econòmica i Recursos Humans, de l’apartat PRIMER del Decret d’Alcaldia núm. 1656/2023, de 23 de juny

Titulars:
 • PSC-CP: Sra. Nani López Sola, presidenta.
 • PSC-CP: Sr. Albert Carandell Luque
 • PSC-CP: Sra. Damaris Sánchez Duran
 • ECPMIR-C: Sra. Laura Campos Ferrer
 • ECPMIR-C: Sr. José Maria Rodríguez Torregrosa
 • ERC-AM: Gerard Garrido Gutiérrez
 • ERC-AM: Sra.Laura Tort Saez
 • VIVIMIR: Sr. Rafael Ruiz López
 • VOX: Sr. Santiago Hernández Gurri

Comissió especial de comptes

Els mateixos membres que la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i Recursos Humans

Comissió Informativa de l’Àrea Territorial i Mobilitat

Li correspon l’estudi i el dictamen previ dels assumptes inclosos al punt 3, Àrea de Territori i Mobilitat, de l’apartat PRIMER del Decret d’Alcaldia núm. 1656/2023, de 23 de juny.

 • PSC-CP: Sr. Andreu Iruela Escudero, president.
 • PSC-CP: Sra. Damaris Sánchez Duran
 • PSC-CP: Sra. Dori Alcalá Puerta
 • ECPMIR-C: Sra. Laura Campos Ferrer
 • ECPMIR-C: Sr. José Maria Rodríguez Torregrosa
 • ERC-AM: Jordi Sánchez Escrigas
 • ERC-AM: Judit Rodríguez Moreno
 • PP: Sr. David Zambrana
 • VIVIMIR: Sra. Anabel Moreno Soria
 • VOX: Sr. Santiago Hernández Gurri

Comissió Informativa Àrea de Serveis

Li correspon l’estudi i el dictamen previ dels assumptes inclosos al punt 4, Àrea de Serveis, de l’apartat PRIMER del Decret d’Alcaldia núm. 1656/2023, de 23 de juny.

 • PP: Sr. David Zambrana, president
 • PSC-CP: Sra. Dori Alcalá Puerta
 • PSC-CP: Sra. Damaris Sánchez Duran
 • PSC-CP: Sr. Albert Carandell Luque
 • ECPMIR-C: Sra. Jessica Segovia Álvarez
 • ECPMIR-C: Sra. Mar Sempere Martínez
 • ERC-AM: Jordi Sánchez Escrigas
 • ERC-AM: Gerard Garrido Gutiérrez
 • VIVIMIR: Sra. Anabel Moreno Soria
 • VOX: Sr. Santiago Hernández Gurri

Comissió Informativa de l'Àrea Social

Li correspon l’estudi i el dictamen previ dels assumptes inclosos al punt 5, Àrea de Social, de l’apartat PRIMER del Decret d’Alcaldia núm. 1656/2023, de 23 de juny

 • PSC-CP: Sra. Dori Alcalá Puerta, presidenta.
 • PSC-CP: Sr. Albert Carandell Luque
 • PSC-CP: Carles Vilalta i Balart
 • ECPMIR-C: Sra. Jessica Segovia Alvarez
 • ECPMIR-C: Sra. Mar Sempere Martínez
 • ERC-AM: Judit Rodríguez Moreno
 • ERC-AM: Laura Tort Saez
 • VIVIMIR: Sr. Rafael Ruiz López
 • VOX: Sr. Santiago Hernández Gurri

Suplents

Els membres de les Comissions Informatives indicats, cas de no poder assistir a alguna sessió, podran delegar en altres regidors o regidores del seu grup en substitució seva, els quals actuaran com a suplents del membre de la comissió substituït.

Darrera actualització: 17.01.2024 | 14:18
Darrera actualització: 17.01.2024 | 14:18