Font dels Caçadors

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:39

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Fonts i dolls.
Altres prot.: IPAAMiR: La Font dels Caçadors, I.P.103.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Fonts i dolls.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: P Parcs i espais públics.
Subtipus funcional: Font d’aigües naturals.
Context: Voltada de vegetació de ribera, en un petit rebeig, a la capçalera de la Vall del torrent de  Reixac o de Vilatort.
Elements: Font intermitent d’aigua, que neix sota una pedra grossa, situada al costat d’un revolt orientat a tramuntana. Al davant de la font hi ha una petita esplanada de 8,2 m de llarg per 2,5 m d’amplada, amb tres pedres de granit que fan la funció de bancs. La font està protegida per un roure a l’esquerra i una alzina a la dreta. S’ha construït un reguerot amb granit que travessa el camí, que està ple de terra. Té magnífiques vistes vers la plana del
Vallès i el campanar de Reixac. L’octubre de 2001 no rajava.
Ús actual: Font i fita d’itinerari cultural.
Ús original/altres: Font d’aigua natural.
Estat de conservació: Bo; Ha estat restaurada recentment.
Entorn protecció: Torrent de Vilatort o de Reixac, en una franja de 50 metres d’amplada seguint l’eix del torrent i una longitud de 500 metres.
Situació de risc: Risc d’incendi

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn protecció: Torrent de Vilatort o de Reixac, en una franja de 50 metres a cada costat segons s’assenyala en el plànol.
Valor històric: Font de molta tradició a Montcada. Ocupa un indret ocupat des de l’Alta Edat Mitjana.
Valor sociocultural i etnològic: Font de forta tradició a Montcada i molt freqüentada per excursionistes i veïns.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: És situada en una vall de la serralada de Marina, i destaca pel seu entorn natural format per vegetació de ribera, pins, alzines i roures. És un dels pocs racons humits de Montcada.
Situació de risc: Risc d’incendi

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Reg. intervencions: Minimitzar l’impacte visual de les zones d’extracció d’àrids de l’entorn.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.
Gestió: Es remet a les normes urbanístiques del Pla Especial. Es remet al Pla Especial de protecció i millora del sector Sud de la serralada de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana, aprovat definitivament el 10 de maig de 2002 i publicat al DOG de 24/5/2002

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Aquesta font és la més moderna de les que hi ha a Montcada. És situada sota de la muntanya del Pi Candeler, i s’asseca molt sovint a l’estiu. Tot sembla indicar que se li va donar aquest nom perquè un grup de gent aficionada a la caça van trobar una deu d’aigua que sortia d’entre les pedres, lliscant torrent avall i, posant-hi un broc, la van  transformar en la font actual.
Bibliografia: AADD, 1988, Les aigües de Montcada. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Montcada i Reixac

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:33