Cedre del carrer Montiu

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:46

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i
dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva:  PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 16 metres d’alçada i 8 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 200 cm. Edat aproximada 80 anys.
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

 Valor històric: Arbre situat en els jardins de l’antiga cerveseria.
Valor sociocultural i etnològic: Situat en una zona d’esbarjo tradicional.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: És destacable per la seva alçada.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:31