Roure de la Font del Tort

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:45

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU).
Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM i PE S. MARINA.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 12 metres d’alçada i 8 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 237 cm. Edat aproximada 110 anys
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor natural/ambiental/paisatgístic: Singularitat ecològica i importància paisatgística. Habitat d’interès comunitari.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:32