Conjunt de 4 plàtans al Reixagó

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:49

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni natural.
Classificació: Arbres monumentals.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Arbres d’interès local.
Context: Arbre monumental de 24 metres d’alçada i 16 metres de diàmetre de capçada. Diàmetre del tronc a 1 metre d’alçada: 335 cm. Edat aproximada 90 anys.
Estat de conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric: Definien l’inici de l’antic Reixagó.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure pplànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:30