Estratègia d'Acció Social

Introducció

L'estratègia d'acció social impulsada per l'Ajuntament busca un model d'atenció integral i transversal, posant el focus en les necessitats reals de la ciutadania per resoldre-les des de diferents punts de vista, amb l'atenció a la diversitat de problemàtiques amb què es troben les persones al llarg de tota la vida.

Els diferents plans, guies i projectes locals que executen les diferents regidores són l'eina mitjançant la qual s'articula l'estratègia. Cadascun té la seva particularitat i en alguns casos, un sector concret de la població a tractar, però presenten objectius comuns:

 • La prevenció de problemàtiques
 • La inclusió social
 • La promoció i foment de l'autonomia de les persones
 • La millora de la qualitat de vida

Un altre tret en comú fa referència a les fases d'elaboració dels projectes, que reben el suport econòmic d'administracions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. En tots els casos, s'articulen amb:

 • Una diagnosi
 • La definició de les línies estratègiques
 • Els objectius concrets a assolir
 • Les actuacions per acomplir els objectius

La implicació de tots els agents socials que intervenen en un àmbit i els processos participatius són altres característiques comunes a tots els projectes, amb l'objectiu que la ciutadania sigui corresponsable de la presa de decisions. S'ha constituït una taula intersectorial formada per personal municipal i empreses que estan treballant sobre els diferents plans i es crearà un observatori de dades per estudiar com impacte entre la ciutadania les diferents accions socials. L'estratègia d'acció social busca:

 • Eficàcia i eficiència
 • Racionalització i aprofitament dels recursos
 • No duplicar esforços
 • Compartir els coneixements
 • Evitar la sobrecàrrega dels agents socials que participen en l'elaboració dels plans
 • A banda de proposar noves accions, ordenar les que l'Ajuntament ja està fent. Alguns projectes són actualitzacions d'anteriors i no es parteix de zero, però cal una reorganització i adaptació a la realitat d'avui dia.

Per tal de garantir l'efectivitat dels plans, cal:

 • Dotar-les econòmicament. La proposta de pressupostos per al 2018 inclou partides a aquest efecte
 • La implicació de la ciutadania, una participació real per donar una vessant comunitària als projectes
 • Orientar les actuacions segons els resultats i l'impacte
 • Fer una fotografia realista de la situació en què vivim i que les accions a fer siguin viables
 • Actualitzar els plans i ajustar-ne les actuacions a la realitat