Codi de conducta dels alts càrrecs

Introducció

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aprovació

Aprovat definitivament el reglament del codi ètic dels alts càrrecs de l'ajuntament de Montcada i Reixac per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en la sessió de 29 de novembre de 2018, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre del reglament aprovat.