Patrimoni arqueològic

Les Maleses

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva: 
PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Turó

5 d'octubre de 2021

DADES CADASTRALS
08124A010000700000FJ

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN Collserola i ampliació.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 26b Lliure permanent
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: 
PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA

Mas Duran

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Sistema viari bàsic.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

Mas Vilar

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau
21 Desenvolupament urbà opcional.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

Via Augusta – Camí Ral de Sabadell

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

Puig Castellar

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Sistemes (S) Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau 28 Parcs Foretals de repoblació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

Can Viola

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B
Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

Rec Comtal

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau SH Sistema hidrogràfic
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

Barri de Can Maiol

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

Ca la Beguda

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 5 Xarxa viària Bàsica. Clau 9 Protecció de sistemes generals
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

Mas Duran 2

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter
local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Clau 9 Protecció de sistemes generals
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B
Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

Carrer Major, plaça de l’Església i carrer Barcelona

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: Clau 5 Sistema viari bàsic
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

Assentament medieval de Reixac

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 26 Lliure permanent. Sistema viari bàsic
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina

Assentament medieval de Ventenac

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 27 Sistema Parcs Forestal De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M
Relació ntiva: PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina

Can Sans

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions Actuals
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

Gravera de Ca n’Albinyana

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (Sòl no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 21. desenvolupament urbà opcional.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

Mas Rampinyo

5 d'octubre de 2021

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions actuals Clau 7b Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:17
Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:17