Ca la Beguda

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:51

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 5 Xarxa viària Bàsica. Clau 9 Protecció de sistemes generals
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Núm. reg/cat: Jaciment 20735 de l’IPCI-PAP

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BPU
Núm. reg/cat: Jaciment 20735 de l’IPCI-PAP
Nivell prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Lloc d’enterrament
Cronologia: Romà
Context: Zona profundament transformada arran de les obres de construcció del carril reservat per a autobusos i VAO de l’autopista C-58, amb accessos a vials, desguassos i passos soterrats i aeris. El jaciment es va localitzar just en la intersecció entre la línia de ferrocarril Barcelona–Manresa-Lleida i l’autopista C-58 (PK 4,000), molt a prop de la masia de Ca
la Beguda, de la qual pren el nom.
Elements: Dues sepultures aïllades.
L’any 2009, la prospecció superficial dels terrenys afectats pels treballs de condicionament del projecte de construcció d’un carril reservat per a autobusos i VAO a l’autopista C-58, va permetre documentar l’existència d’un petit turonet circular d’uns 21 metres de diàmetre. Un cop desbrossada la vegetació arbustiva es va obrir un camí de serveis que va posar al descobert restes disperses de tègula romana i ossos esmicolats. Com que el desenvolupament de l’obra pública no afectava plenament la totalitat de l’estació arqueològica, es va decidir obrir quatre rases de sondeig, una de les quals va donar resultats positius: es van identificar dues sepultures de cronologia romana, una de tègula i una altra de fossa simple. A la primera, parcialment destruïda per la màquina retroexcavadora, es van localitzar dos individus inhumats. Pel que fa a la fossa simple, intacta, hi apareixia un sol individu enterrat en posició de decúbit supí acompanyat d’un petit aixovar (una sivella de ferro oval amb agulla recta). Un cop documentades les dues
sepultures i com que no quedaven directament afectades per les obres de la
infraestructura viària, es va decidir cobrir-les amb una lona de geotèxtil i terra.
Ús actual: Terreny erm i infraestructures viàries.
Ús original/altres: Necròpolis.
Estat de conservació: Relativament bo. Les restes arqueològiques es van tornar a tapar.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 20678 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: La necròpolis es va localitzar l’any 2009 durant el seguiment arqueològic dels treballs de construcció del carril reservat per a autobusos i VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet i l’Avinguda Meridiana, dins del terme municipal de Montcada i Reixac. La intervenció, efectuada entre els mesos de febrer i novembre de 2009, va ser dirigida per l’arqueòleg
Daniel Giner (GINER 2012). L’escassetat de materials que acompanyava l’aixovar de les dues tombes no permet aportar una cronologia fiable per a la necròpolis de Ca la Beguda, tot i que atenent a la perdurabilitat constatada fins a època visigòtica del tipus de sivella oval de ferro (RIPOLL 1985; ÀLVAREZ, BACHILLER 1995-1996) i a la proximitat del nostre jaciment a la vila romana de Can Canaletes, situada escassament a un quilòmetre
de distància i datada entre els segles I i V dC (BARRIAL, FRANCÈS 1992; GARSABALL 2008; ROYO, ADELL, AMBRÓS 1965), es podria suggerir una pertinença d’aquet lloc aïllat de sepultura a l’Antiguitat tardana. Val a dir que els jaciments de Ca la Beguda i Can Canaletes s’ubiquen en la confluència en aquest indret de dues vies romanes: la que passant pel coll de Montcada anava de Barcino a Arragonem i Egara, el traçat de la qual coincidia bàsicament amb l’actual N-150 (SÁNCHEZ 1998; GARSABALL 2008), i una altra de transversal que naixia al ramal barceloní de la Via Augusta i anava cap a l’interior, des de la zona de Montcada seguint la riera de Sant Cugat fins al Castrum Octavianum (AGUELO 1996; SÁNCHEZ 1998; GARSABALL 2008).

Bibliografia:

  • Fitxa jaciment arqueològic n. 20735 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
  • AGUELO MAS, J. 1996: “Ibers, romans visigots i musulmans a l’extrem sud del Vallès Occidental”. Gausac, 9. Sant Cugat del Vallès: 29-49.
  • ÀLVAREZ GRACIA, A.; BACHILLER GIL, J.A. 1995-1996: “Un repertorio inédito de piezas metálicas visigóticas”. Veguetà, 2.
  • BARRIAL, O.; FRANCÈS, J. 1992: “Restes romanes al carrer de Canaletes (Cerdanyola del Vallès)”. Limes, 2. Cerdanyola del Vallès: 83-86.
  • GARSABALL RIVASSES, J. 2008: “Cerdanyola del Vallès. De la tardoantiguitat al feudalisme”. Quaderns de Recerca de Cerdanyola del Vallès, 4. Cerdanyola del Vallès.
  • GINER IRANZO, D. 2012: Memòria del seguiment arqueològic preventiu dels treballs per ala construcció del carril reservat per a autobusos i VAO a l’autopista C-58 entre el nus deRipollet i l’Avinguda de la Meridiana (16 de febrer – 13 de novembre de 2009). Generalitatde Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Patrimoni Cultural. Barcelona.Inèdita (núm. 9988).
  • RIPOLL LÓPEZ, G. 1985: “La necròpolis visigoda de El Carpio del Tajo (Toledo). Excavaciones Arqueológicas en España, 142. Madrid.
  • ROYO, Ò.; ADELL, J.; AMBRÓS, J. 1965: “Prospecció de la vila romana de Canaletes(Cerdanyola del Vallès). Circular del Museu de la Ciutat de Sabadell, 11. Sabadell: 1-4.
  • SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. 1998: “El camí de Montcada a Sant Cugat (segles III-XVIII). Actes de les Jornades de Joves Medievalistes del Vallès (Cerdanyola del Vallès, 1995). Universitat Autònoma de Barcelona. Cerdanyola del Vallès: 197-206.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:24