Mas Duran 2

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:50

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs
Classificació: SNU (no urbanitzable)
Qualificació: Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter
local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Clau 9 Protecció de sistemes generals
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B
Relació ntiva: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Núm. reg/cat: Jaciment 20861 de l’IPCI-PAP

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BPU
Núm. reg/cat: Jaciment 20861 de l’IPCI-PAP
Nivell prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Desconegut.
Cronologia: Neolític.
Context: El jaciment està situat en un lloc de fàcil accessibilitat, una zona mixta que comparteix vegetació arbustiva i terrenys erms amb les arbredes i camins de les zones vinculades al  parc del Mas Duran.
Elements: Restes disperses de material ceràmic i indústria lítica.
Els materials arqueològics apareixen dispersos en superfície. S’han compatibilitzat quatre fragments de ceràmica informe sense decoració i una ascla de sílex blanc. La precarietat del material arqueològic i la inexistència d’indicis de construcció fan molt difícil determinar la cronologia i les característiques del jaciment, tot i que podria relacionar-se amb les restes d’època neolítica localitzades fa anys per Rafael Subirana no gaire lluny d’aquí (vegeu Mas Duran, núm. de jaciment 3183 de l’IPCI-PAP).

Ús actual: Arbredes i vegetació arbustiva en les zones vinculades al parc, i terrenys erms en els espais limítrofes.
Ús original/altres: Indeterminat. No és possible qualificar per la incertesa del lloc.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 20678 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’any 2008 es van efectuar en aquest indret dues breus campanyes de prospecció (entre el 20 de maig i el 9 de juny, la primera, i entre l’11 i el 14 d’agost, la segona) dirigides per les senyores Gemma Busqué i Maria Carme Carmona, i sota el patrocini de l’INCASÒL, propietari dels terrenys. L’actuació va consistir en una prospecció visual preventiva i va permetre la recollida d’alguns materials arqueològics dispersos sense vinculació a cap estructura constructiva. No ha estat possible consultar la memòria dels treballs de control arqueològic.

Bibliografia:

  • Fitxa jaciment arqueològic n. 20861 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 13.01.2022 | 07:19