Mas Vilar

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:57

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 7c Equipaments de nova creació a nivell metropolità. Clau
21 Desenvolupament urbà opcional.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic.
Classificació: Jaciments arqueològics.
Núm. reg/cat: Jaciment 11495 de l’IPCI-PAP.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic.
Classificació: Jaciments arqueològics.
Categoria: BPU.
Núm. reg/cat: Jaciment 11495 de l’IPCI-PAP.
Nivell prot.: Nivell 6. AEA.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Lloc d’habitació sense estructures visibles.
Cronologia: Romà. Alt Imperi.
Context: Zona mixta de fàcil accés formada per parcel·les ermes, camps de conreu i espais naturals amb vegetació arbustiva. El jaciment està situat teòricament molt a prop de Ca n’Albinyana.
Elements: Suposats restes indefinits d’una vila d’època romana imperial. Segons Josep Estrada i Leandre Villaronga (ESTRADA, VILLARONGA 1967) es tractaria de les ruïnes d’un assentament romà força mal conservat situat a tocar de la masia de Ca n’Albinyana.
Ús actual: Terreny erm i camps de conreu.
Ús original/altres: Assentament romà d’explotació agrícola. Sense dades.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 11495 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Valor arqueològic i paleontològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica:  La primera referència del lloc la proporcionen Josep Estrada i Leandre Villaronga en un article publicat a la revista Ampurias el 1967. La informació que proporcionen és molt minsa, tot just identifiquen les ruïnes d’una suposada vila romana d’època imperial que estaria situada en un lloc imprecís proper a la masia de Ca n’Albinyana (ESTRADA, VILLARONGA 1967). La notícia recull una cita bibliogràfica anterior del propi Josep Estrada, sense comentaris il·lustratius ni data de publicació. Posteriorment, M Duran, E. Huntingford i J. Díaz es van fer ressò de la notícia, però tampoc van afegir cap aclariment (DURAN, HUNTINGFORD, DÍAZ 1987).

Bibliografia: Fitxa jaciment arqueològic n. 11495 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

  • DURAN, M.; HUNTINGFORD, E.; DÍAZ, J. 1987: Montcada i Reixac i el seu entorn: guia històrico-artística. Estudis Monogràfics del Museu de Montcada, 1 (Museu Les Maleses). Montcada i Reixac.
  • ESTRADA, J.: Notas arqueológicas inéditas del Vallés Oriental.
  • ESTRADA, J.; VILLARONGA, L. 1967: “La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona). Ampurias, XXIX. Barcelona: 135-194.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:22