Can Sans

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:45

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions Actuals
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Núm. reg/cat: Registre n. 27489 de l’IPAPC
Altres prot.: IPAAMiR: Masia Can Sans, I.RR.028.1999

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BPU
Núm. reg/cat: 27489 de l’IPCI-PA
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació
Altres prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Lloc d’habitació.
Cronologia: Medieval i modern.
Context: Les restes de la masia de Can Sans estan situades al carrer del Canigó, al barri de Terra Nostra (Santa Maria de Montcada). L’edifici ocupava un lloc estratègic al peu de l’antic camí Ral de Barcelona a Manresa, just a l’entrada del coll de Montcada (carretera N-150). Actualment, les ruïnes del mas estan envoltades de vials i habitatge aïllats.

Elements: Estructures constructives vinculades a l’edifici i restes de material ceràmic d’època medieval i moderna.
Durant l’excavació arqueològica efectuada aquest any es van poder documentar restes que confirmen l’origen medieval de la masia. S’han identificat una de les façanes del mas del segle XII, el mur de tancament del recinte que el separava de la resta del barri, restes d’una estructura circular adossada a un dels murs (un dipòsit d’aigua), indicis i restes de la porta d’accés al mas (del segle XVI), un magatzem excavat al subsòl (probablement bastit a les darreries del segle XVIII o primers anys del segle XIX) i, finalment, evidències de la profunda reforma que va afectar una de les façanes del mas a finals del segle XVII i primer terç del segle XVIII (amb nova fonamentació per suportar i equilibrar millor la esveltesa del pany de paret, que incorporava tres grans finestrals). També es van localitzar força fragments de terrissa medieval i ceràmiques comunes modernes.

Ús actual: Espai arqueològic delimitat i en procés de consolidació i museïtzació.
Ús original/altres: Masia i hostal. Es van desmuntar totes les estructures aèries que amenaçaven ruïna, però es conserven els murs de la primera planta com a testimoniatge de l’existència de Can Sans.

Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’abril de 2012 l’empresa Estrats SL va dur a terme un primer estudi històric constructiu dels paraments de la masia de Can Sans, intervenció que va servir per definir les diferents fases cronològics de l’edifici i confirmar l’entitat d’un casal que al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII controlava nombroses terres de secà, regadiu i vinya, i formava part de la xarxa d’hostals del camí Ral de Barcelona a Manresa. Durant els segles XVII i XVIII, l’hostal va ser un lloc estratègic per als traginers que viatjaven cap a Barcelona, just abans d’enfilar-se cap el perillós coll de Montcada, amagatall de lladres de camins (FERRANDO 1988). L’any 1808 va ser cremada per les tropes franceses i poc temps més tard, restaurada pels seus propietaris. Els darrers masovers que en tenien cura la van abandonar a la dècada de 1980. Posteriorment, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va autoritzar l’ús de l’edifici perquè l’Associació de Veïns de Santa Maria de Montcada en pogués fer ús.
El gener de 2013, tenint en compte el mal estat de conservació que presentava l’edifici, l’Ajuntament va procedir finalment al desmuntatge controlat de les ruïnes. L’última fase d’estudi ha estat l’excavació  arqueològica, efectuada a principis de 2014 sota la direcció tècnica d’Ivan Salvadó, arqueòleg de l’empresa Abans Serveis Culturals. En el decurs de la recerca, que es va allargar un mes i mig, es van localitzar estructures primitives del mas medieval, materials arqueològics diversos d’època medieval i moderna, i restes que mostren les diferents fases i reformes constructives que ha sofert l’edifici al llarg del temps.
Un cop documentades les troballes, es van engegar els treballs de consolidació de les restes i els estudis imprescindibles per a la redacció d’un pla director d’usos de Can Sans.
L’objectiu es convertir l’edifici en el futur Centre d’Interpretació del passat medieval de Montcada i Reixac.

Bibliografia: Jaciment arqueològic proposat.

FERRANDO, A. 1988: Cròniques bandoleres de Sant Llorenç del Munt, el camí ral de Barcelona a Manresa.

GRAU, L. 2012: “L’empresa Estrats radiografia Can Sants abans del seu enderrocament”. La Veu.cat El portal de notícies multimèdia. 23/04/2012.
https://www.laveu.cat/cultura.cfm/id/144819/l_empresa-estrats-_radiografia_-can-sants-abans-seu-enderrocament.htm

GRAU, L. 2013: “Les restes de Can Sants acolliran un espai d’interpretació”. La Veu.cat El portal de notícies multimèdia. 17/01/2013.

GRAU, L. 2014: “L’estudi arqueològic confirma l’origen medieval de la masia de Can Sants”. La Veu.cat El portal de notícies multimèdia. 03/04/2014.
https://www.laveu.cat/cultura.cfm/id/357030/l_estudi-arqueologic-confirma-l_origen-medieval-masia.htm

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:25