Mas Duran

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:58

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau 6b Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local. Clau 6c Actuals i de nova creació a nivell metropolità. Sistema viari bàsic.
Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.
Relació ntiva: 
PGM i Pla Director U. De l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic.
Classificació: Jaciments arqueològics.
Núm. reg/cat: Jaciment 3183 de l’IPCI-PAP.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic.
Classificació: Jaciments arqueològics.
Categoria: BPU.
Núm. reg/cat: Jaciment n. 3183 de l’IPCI-PAP.
Nivell prot.: Nivell 6. AEA.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Desconegut.
Cronologia: Neolític.
Context: L’àrea d’expectativa arqueològica està situat en un lloc de fàcil accessibilitat, a prop del desaparegut Mas Duran, en els terrenys que havien estat finca de propietat militar.
Elements: Destrals de pedra polida. Recollida en superfície de dues destrals de pedra polida. Aquest material podria relacionar-se amb les restes trobades en el decurs de les prospeccions efectuades per l’INCASÒL l’any 2008 a tocar del parc del Mas Duran (vegeu Mas Duran 2, núm. de jaciment 20861 de l’IPCI-PAP).
Ús actual: Arbredes i vegetació arbustiva en les zones vinculades al parc, i camps de conreu i terrenys erms en els espais limítrofes al terme municipal de Ripollet.
Ús original/altres: Indeterminat. No és possible qualificar per la incertesa del lloc.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 3183 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El jaciment va ser descobert en data desconeguda arran de les prospeccions superficials efectuades pel senyor Rafael Subirana. Els pocs materials recollits —les esmentades destrals— es conserven al Museu d’Història de la Ciutat de Sabadell i estan registrades amb el número d’inventari 2497.

Bibliografia:

  • Fitxa jaciment arqueològic n. 3183 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:22