Mas Rampinyo

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:44

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SUC (urbà consolidat)
Qualificació: Clau 7a Equipaments comunitaris i dotacions actuals Clau 7b Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Núm. reg/cat: Jaciment 13127 de l’IPCI-PAP

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BPU
Núm. reg/cat: Jaciment 13127 de l’IPCI-PAP
Nivell prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Jaciment paleontològic.
Cronologia: Edat geològica del Miocè.
Context: Zona mixta de fàcil accés formada per parcel·les ermes i espais urbanitzats recentment. El jaciment està situat en uns terrenys sense edificar a tocar de la via fèrria i de l’estació de ferrocarril de Montcada-Ripollet de la línia de Barcelona a Puigcerdà.
Elements: Restes fòssils.
Es tracta d‘un jaciment lacustre amb dipòsits continentals constituïts per conglomerats, arenes i argiles. En els nivells superiors, les argiles esdevenen més margoses i contenen restes de petxines i d’espècies vegetals. Geològicament, aquestes terres queden enclavades en la depressió del Vallès-Penedès. Hi apareixen relacionats materials
detrítics vinculats a diverses famílies de fauna .
Ús actual: Zona urbana i infraestructura ferroviària.
Ús original/altres: Desconegut. No és possible qualificar per la incertesa del lloc i del tipus de troballes.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 13127 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El jaciment del Masrampinyo ja va ser esmentat pel doctor Jaume Almera en diversos informes de les seves excursions científiques a les acaballes del segle XIX (ALMERA 1898). Mostra, a part de l’associació faunística tradicional, una gran diversitat de restes de macroflora: lleguminoses arbustives i arbòries (Cassia lignitum, Leguminosites elliptica), lauràcies (Cinnamomum lanceolatum, Laurus) i altres taxons nadius de regions tropicals i subtropicals (com ara, per exemple, el Sapindus falcifolius), peculiaritat que el converteix en una de les estacions geològiques més importants del Miocè Superior (CASANOVASVILAR, ALBA, ROBLES, MOYÀ-SOLÀ 2011: 69). Aquests materials es conserven al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona, i de les seves característiques se’n pot deduir que pertanyen a un lloc amb un clima entre subtropical i càlid temperat amb presència habitual d’una estació seca (SANZ DE SÍRIA CATALAN 1993: 286).

Bibliografia:

  • Fitxa jaciment arqueològic n. 13127 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
  • ALMERA, J. 1898: “Sobre la serie de mamíferos fósiles descubiertos en Catalunya”. Memorias de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona, III Època, 2. Barcelona: 351-357.
  • FOLCH, R. (DIRECTOR.) 1988: Història Natural dels Països Catalans. XV. Registre Fòssil. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
  • CASANOVAS-VILAR, I.; ALBA, D.M.; ROBLES, J.M.; MOYÀ-SOLÀ, S. 2011: “Registro paleontològico continental del Mioceno de la cuenca del Vallès-Penedès”. Actes de les XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Guía de Campo. Paleontologia i evolució. Memòria Especial, 6. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Sabadell: 55-80.
  • SANZ DE SÍRIA CATALAN 1993: “Datos sobre la paleoclimatología y paleoecología del Neógeno del Vallès-Penedès según las macrofloras halladas en la cuenca y zonas próximas”. Paleontologia i evolució, 26-27. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Sabadell: 281-289.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:26