Rec Comtal

Dimarts, 5 d'octubre de 2021 a les 09:53

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: 
Clau SH Sistema hidrogràfic
Exp. RPUC: 1976/000477/B
Relació ntiva: PGM

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Núm. reg/cat: Jaciment 19305 de l’IPCI-PAP

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni arqueològic-paleontològic
Classificació: Jaciments arqueològics
Categoria: BPU
Núm. reg/cat: Jaciment 19305 de l’IPCI-PAP
Nivell prot.: Nivell 6. AEA

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipus: Obra hidràulica.
Cronologia: Modern.
Context: Zona mixta amb habitatges, equipament urbà i terrenys erms propers a les lleres dels rius Ripoll i Besòs.
Elements: Restes d’estructures vinculades a la captació, emmagatzematge i distribució d’aigua.
En el decurs del control arqueològic de les obres d’instal·lació del gasoducte del ramal al riu Besòs es van detectar dues estructures vinculades al traçat del Rec Comtal.
La primera (Tram 1) es va localitzar al marge dret del riu Besòs en direcció NE–SW, gairebé a tocar del mur de contenció situat a l’Avinguda de la Ribera, de Montcada i Reixac. Era visible en superfície la part superior de la volta, construïda amb maons massissos disposats a sardinell i units amb morter de calç i sorra. Al costat sud-est de la galeria de distribució d’aigües es van excavar 16 metres lineals de paret i es van identificar 8 sobreeixidors per evacuar l’excés d’aigua o per captar-ne de nova per filtració; al costat nord-oest se’n van posar al descobert 11 metres i es van localitzar 5 sobreeixidors més.
Finalment, es va obrir un sondeig per esbrinar les característiques morfològiques de la fonamentació de la galeria. Tota l’estructura recolzava sobre una banqueta de pedra que descansava directament sobre el nivell freàtic. Els estrats que cobrien i s’adossaven a la galeria eren rebliments d’aportació contemporània, molt barrejats i amb presència abundant de restes de formigó i asfalt, plàstics, deixalla i materials constructius de rebuig.
La canonada de gas va esquivar el traçat de la mina descoberta, que es va protegir i tapar novament amb terra, elevant 25 cm el nivell del terreny respecte a la cota inicial dels treballs.
El segon element del Rec Comtal (Tram 2) va aparèixer, contràriament, a gairebé 2,30 metres de fondària. Es va detectar en un sondeig de serveis rutinari, al marge dret del riu Besòs i a escassos metres de la confluència amb el riu Ripoll. Era una estructura molt similar a l’anterior, amb volta construïda amb maons massissos disposats a sardinell, units amb morter de calç i sorra, i travada amb anells, murs i contraforts externs. L’estratigrafia vinculada era idèntica a la que s’havia excavat en el Tram 1. Un cop documentada l’estructura, es va decidir cobrir-la amb un geotèxtil i una manta especial, i es va afegir a sobre una capa de sorra fina d’uns 30 o 40 centímetres, sobre la qual va recolzar la canonada de gas sense afectació de l’element patrimonial.
Ús actual: Infraestructura de serveis.
Ús original/altres: Captació, emmagatzematge i distribució d’aigua. Un cop documentades, les dues estructures vinculades al Rec Comtal es van protegir
amb teixits especials i es van tornar a tapar amb una capa de sorra fina.
Entorn de protecció: L’entorn de protecció és el que està definit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya, redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2009).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn de protecció: L’entorn de protecció ve definit per la fitxa núm. 19305 de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya redactat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Valor arqueològic i paleontològic

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Excavacions.
Reg. intervencions: D’acord amb el que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, publicat al DOGC núm. 3594 amb data 13 de març de 2002.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’any 2011, durant les tasques de control arqueològic dels treballs d’instal·lació del ramal del gasoducte a la zona del riu Besòs, es van descobrir elements estructurals relacionats amb els sistemes de captació, emmagatzematge i distribució d’aigua a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea d’influència Les estructures localitzades formarien part del traçat principal de la mina de Montcada i d’una altra de secundària, ambdues vinculades al Rec Comtal, obra hidràulica imprescindible per a l’abastament d’aigües a la ciutat comtal, tant per a consum de la població com per a facilitar les activitats industrials. El senyor Jorge García Fernández, de l’empresa Dakkar Consultores, es va fer càrrec de la direcció tècnica del seguiment arqueològic (GARCÍA FERNÁNDEZ 2012).

Bibliografia:

  • Fitxa jaciment arqueològic n. 19305 de l’IPCI-PAP. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
  • GARCÍA FERNÁNDEZ, J. 2012: Memoria final de la excavación del Rec Comtal durante los trabajos de instalación del Gasoducto Ramal a Besós, en la provincia de Barcelona. Año 2011. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General dePatrimoni Cultural. Barcelona. Inèdita (núm. 10736).

UBICACIONS


Veure plànol més gran


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:23