Tributs modificats COVID-19

Davant la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi del coronavirus COVID 19, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en el marc de les competències que li atorguen les lleis, ha modificat diverses dates de pagament en els calendaris fiscals i ha aprovat les mesures que es detallen a continuació.

Malgrat la modificació de les dates de pagament, qualsevol contribuent pot pagar els impostos i les taxes que s’esmenten dins de les dates que hi havia previstes.

El calendari fiscal dels tributs, tant els gestionats per l’ORGT (Diputació de Barcelona) com per l’Ajuntament de manera directa, queda de la següent manera:

MODIFICACIONS DEL CALENDARI FISCAL

IMPOSTOS I TAXES GESTIONATS PER L’ORGT (Diputació de Barcelona)

IBI Urbà, Bices i IBI Rústic
Període voluntari: del 4 de maig al 8 de juliol
Pagament domiciliat fraccionat (IBI Urbà i Bices): 1 de juliol, 1 de setembre, 1 d'octubre, 1 de desembre
Pagament domiciliat únic (només IBI Rústic): 1 de juliol

IAE i Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: del 18 de setembre al 18 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 2 de març al 2 de juny
Pagament domiciliat únic: 2 de juny

TAXES GESTIONADES PER L’AJUNTAMENT

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: del 20 de gener al 30 de juny
Pagament únic domiciliat: 2 de març

Taxa de guals
Període voluntari: del 2 de març al 30 de juny
Pagament únic domiciliat: 2 de juny

Taxa del cementiri
Període voluntari: del 23 d’abril al 25 de juny
Pagament únic domiciliat: 2 de juny

CANVIS EN LES DATES DE PAGAMENT DE DEUTES FRACCIONATS O AJORNATS

FRACCIONAMENTS ACORDATS PER L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Si teniu un ajornament o fraccionament atorgat, el banc no us descomptarà la part que havíeu de pagar entre el 5 d’abril i el 5 de maig. Els pagaments es reprendran el 5 de juny, mes que en pagareu la quota corresponent a l’abril; i el 5 de juliol, la de maig, i així successivament fins liquidar tot el deute.

FRACCIONAMENTS ACORDATS PER L’ORGT (Diputació de Barcelona)

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments s’ha vist ampliat de la següent manera:

 • Ajornaments o fraccions concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.
 • Ajornaments o fraccions concedits després del 18 de març de 2020: el seu venciment es produirà el 30 de maig.

AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LIQUIDACIONS, AUTOLIQUIDACIONS I REBUTS

Al marge dels rebuts esmentats en les modificacions del calendari fiscal, si havíeu de pagar qualsevol tipus de tribut gestionat directament per l’Ajuntament o bé, per l’ORGT (Diputació de Barcelona):

 • En el cas que haguéssiu de pagar abans del dia 18 de març, s’amplia el termini fins al 30 d’abril de 2020.
 • En el cas que haguéssiu de pagar del dia 18 de març en endavant, s’amplia el termini fins el 30 de maig de 2020.

RECAPTACIÓ EXECUTIVA (ORGT-Diputació de Barcelona)

Malgrat que els diferents Reials Decrets que declaren i regulen l’estat d’alarma no suspenen els procediments tributaris, l’ORGT no està dictant provisions d’apremi, diligències d’embargament ni d’altres actuacions de procediment executiu.

ALTRES MESURES FISCALS

A més de la modificació del calendari fiscal, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, ha aprovat les següents mesures econòmiques:

 • Devolució de la part proporcional de la taxa de mercats a qui ja l’hagi abonada. Per a qui no l’hagi pagat, s’emetrà una de nova amb els dies descomptats.
 • Els rebuts de la taxes de terrasses s’emetran ja amb la reducció proporcional pels dies que no hagin estat en funcionament i s’aplicarà a tots aquells establiments que s’han vist afectats per les mesures de l’estat d’alarma.
 • Es descomptarà la part proporcional del cànon que paguen a l'Ajuntament els concessionaris dels bars dels equipaments afectades pel decret de mesures de l’estat d’alarma.
 • Es facilitarà el fraccionament dels deutes tributaris de la taxa de mercats ambulants i de la taxa de terrasses que no hagin exercit l’activitat, prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrecs pel que fa als imports que per aquests conceptes es generin durant l’any 2020.
 • Se suspèn la presentació d'autoliquidacions i de pagament de tributs que s'hagin de fer presencialment a les oficines de l'Ajuntament fins que quedi sense efecte l'estat de alarma. Aquesta mesura es refereix als tributs gestionats directament per l'Ajuntament, no als gestionats per l'ORGT (Diputació de Barcelona).
 • S’anul·la la zona taronja durant el període d’estat d’alarma, per tant, no hi ha sancions.
 • Se suspenen les quotes de les escoles bressol municipals i dels cursos i tallers de la Xarxa d’Equipaments fins quan es reprenguin els serveis. Es compensaran els dies no gaudits del mes de març en el pròxim rebut, que s’emetrà quan es reiniciï l’activitat. Queden exclosos d’aquest acord els cursos als quals s’ofereix la possibilitat de fer-los a distància. 

 

CONTACTE