Calendari fiscal

Any 2024

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L'ORGT

IBI Urbà
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament fraccionat (5 terminis): 2 de maig, 3 de juny, 1 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre

IBI Rústic
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: de l'1 de març al 3 de maig
Pagament domiciliat únic: 2 de maig

Taxa de residus domèstics i comercials (NOVETATS)
Període voluntari: del 3 de juny al 5 d'agost
Pagament fraccionat residus domèstics (2 terminis): 3 de juny i 1 d’agost
Pagament fraccionat residus comercials (4 terminis): 3 de juny, 1 d’agost, 1 d’octubre i 2 de desembre

IAE
Període voluntari: de 16 de setembre a 18 de novembre
Pagament domiciliat únic: 4 de novembre

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar a l’ORGT, per internet a la seva pàgina web o bé als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

TAXES QUE GESTIONA L'AJUNTAMENT

Taxa d’aparells automàtics (caixers d’entitats bancàries i aparells d’esbarjo)
Període voluntari  de l’1 de febrer al 3 d’abril
Període domiciliat únic: 1 de març

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l’1 de febrer al 3 d’abril
Pagament domiciliat únic: 1 de març

Taxa de guals
Període voluntari: de l’1 de març al 2 de maig
Pagament domiciliat únic: 3 d’abril

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 22 d’abril al 25 de juny
Pagament domiciliat únic: 3 de juny

Taxa d’instal·lació de publicitat fixa (cartelleres)
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre

Taxa d’instal·lació de quioscos
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre

Taxa de terrasses   
Període voluntari: de l’1 d’octubre al 2 de desembre
Pagament domiciliat únic: 4 d’octubre

Més informació: rendes@montcada.org - 935726474

Per domiciliar els pagaments d’aquestes taxes, ho heu de comunicar a l’Ajuntament abans del 15 de gener

Cobraments, gestions i domiciliacions

L’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) s’encarrega:

 • L’Impost de Béns Immobles (IBI) Urbans, Rústics i Bices
 • L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
 • La taxa de residus
 • La taxa per aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

ORGT de Montcada i Reixac
C. Aigües, 3
Cal cita prèvia per a qualsevol tràmit.
Horari d’atenció presencial amb cita prèvia: dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h.
Podeu  demanar visita a la pàgina web de l'ORGT o als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

L’Ajuntament de Montcada i Reixac continua gestionant:

 • L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
 • La taxa de guals
 • La taxa de mercats ambulants
 • La taxa del cementiri
 • La resta de taxes i preus públics