Bases explotació bar Parc Antiga Cerveseria Festa Major 2024

Divendres, 12 d'abril de 2024 a les 00:00

Règim regulador per a l’atorgament de llicència per a l’ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables al Parc de l’Antiga Cerveseria amb motiu de la Festa Major de Montcada i Reixac 2024.

1. Objecte:
És objecte del present règim regulador el procediment per a l’atorgament en lliure concurrència d’una llicència per a l’ocupació temporal del domini públic, sense transformació o modificació d’aquest, mitjançant la instal·lació i funcionament d’estructures desmuntables, amb motiu de la celebració de la Festa Major de Montcada i Reixac 2024, al Parc de l’Antiga Cerveseria del c. Montiu.

2. Naturalesa jurídica
D'acord amb l'establert als articles 56, i 58 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, amb el present document es regula el procediment per a l'atorgament de llicència d'ocupació temporal per a l'ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic local, atenint-nos als principis d'objectivitat, publicitat i concurrència i d'acord amb la finalitat d'interès públic que es pretén assolir. Per tal de garantir la màxima concurrència, el present règim regulador es difondrà mitjançant la seva publicació a la web municipal www.montcada.cat.

3. Dates
Durant la Festa Major de Montcada i Reixac els dies 18, 19, i 20 de maig de 2024. L’horari d’obertura en cap cas serà abans de les 8 h. L’horari de tancament durant les nits serà a les 23 h.

4. Ubicació
L’Espai del Parc l’Antiga Cerveseria està situat al carrer Montiiu

5. Descripció de l’espai
Un espai per a estructures desmuntables, es compon de 15 metres quadrats totals, distribuïts de la manera següent:

 • 15 metres quadrats de superfície per a la instal·lació de la caseta.

6. Termini de vigència
La vigència de la llicència serà únicament per als dies de celebració de la Festa Major de Montcada i Reixac 2024 assenyalats en l’apartat anterior.

7. Condicions econòmiques de la llicència
El preu públic serà el corresponent a l’aplicació de l’OF 25 art. 6è 1.2.1 E). El beneficiari de l’autorització haurà de satisfer aquest import abans de la celebració de la Festa Major de Montcada i Reixac 2024. Quan siguin entitats locals sense ànim de lucre les que instal·lin una estructura desmuntable, no estaran obligades al pagament d’aquesta taxa mitjançant la concessió d’una subvenció equivalent. La concessió de les llicències objecte d’aquest règim regulador, en cap cas donaran dret a indemnització per revocació a raó de l’interès públic.

8. Presentació de sol·licituds
Podran presentar sol·licitud per optar a la concessió d’un espai qualsevol persona física o jurídica que s’ajusti a la naturalesa d’aquest règim regulador. Podran presentar sol·licitud per optar a la concessió d’un espai qualsevol entitat, sense ànim de lucre, que estigui degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Montcada i Reixac.

9. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds i la documentació per prendre part en la convocatòria es podran presentar fins al 26 d’abril de 2024.
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud específica amb la documentació requerida de forma telemàtica a la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Montcada i Reixac: https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia Per la tramitació telemàtica cal disposar d’una identificació digital. Si no es té, es pot obtenir fàcilment l’IdCAt Mobil (https://idcatmobil.seu.cat) Es podrà fer la tramitació de manera presencial amb caràcter excepcional només per aquells casos que no disposin dels mitjans necessaris per fer la tramitació telemàtica, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), de 9 a 14 h ubicada a l’Avinguda de la Unitat, 6 de Montcada i Reixac. Caldrà sol•licitar cita prèvia enviant correu a oac@montcada.org o trucant al telèfon 935726474. També es podrà presentar per als mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015. En el cas que s’opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol•licituds caldrà que la persona aspirant enviï un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l’adreça següent oac@montcada.org, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol•licitud, la forma de presentació i la data, adjuntant còpia de la sol•licitud i de la documentació presentada.

10. Requisits que hauran d’acreditar els interessats

 1. Document d’Identificació Fiscal.
 2. Proposta de pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat segons la normativa vigent, o compromís, per escrit, de subscriure-la en cas de resultar adjudicataris, havent de presentar posteriorment la documentació al Registre General de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Amb una cobertura mínima de 150.000 euros.
 3. Certificat acreditatiu dels poders de la persona que signa la sol·licitud, signat pel secretari i president de l’associació o entitat.
 4. Que l’associació o entitat sol·licitant hagi organitzat (durant els dotze mesos anteriors), activitats rellevants amb repercussió popular a Montcada i Reixac. Caldrà aportar memòria d’activitats desenvolupades.

11. Procediment d’adjudicació de les sol·licituds
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds:

 • Si a la documentació presentada faltés algun dels quatre requisits o contingués defectes substancials o deficiències materials no reparables, es retirarà la sol·licitud.
 • Les sol·licituds de les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Montcada i Reixac, tenen prioritat davant les altres sol·licituds.
 • Si la demanda de sol·licituds admeses supera la disponibilitat inicial establerta, es realitzarà un sorteig per tal de decidir l’adjudicatari.

12. Condicions tècniques
La caseta a ubicar en el recinte del Parc de l’Antiga Cerveseria hauran d’acomplir amb la normativa d’activitats i sanitàries que a continuació es descriuen:

 1. Instal·lació:
  1. Emplaçament: exclusivament en el recinte.
  2. El titular de la llicència serà el responsable del muntatge i desmuntatge de l’espai que té atorgat, així com de tota la infraestructura necessària per al seu funcionament.
 2. Condicions específiques d’higiene i seguretat.
  1. Disseny que previngui el risc de contaminació dels productes, la presència d’insectes o animals indesitjables i la manipulació directa pels clients.
  2. Cada equip de fred (neveres, congeladors) ha de disposar d’un termòmetre fàcilment visible per al venedor.
  3. Disposar d’un sistema que protegeixi la mercaderia en el moment que les inclemències atmosfèriques de sol, pluja o vent la puguin malmetre.
  4. Disposar de superfícies, equips i estris de treball elaborats amb materials que permetin una neteja i desinfecció correctes; a més, han de ser llisos, de neteja fàcil, resistents a la corrosió i no tòxics.
  5. Disposar d’aigua potable suficient per garantir durant tota la jornada de treball una correcta neteja de mans, instal·lacions i utensilis. Comptar amb dosificador de sabó, paper d’eixugamans d’un sol ús i desinfectant i gel hidroalcohòlic.
  6. Disposar de productes de neteja i desinfecció de l’equip i els estris de treball durant la jornada laboral; aquests productes han de ser d’ús alimentari i s’han de mantenir separats de qualsevol producte alimentós.
  7. Fer diàriament una neteja de la parada i una desinfecció de tots els elements que estiguin en contacte amb els aliments, a més, cal desinfectar ganivets, estris, tallants, etc. abans d’iniciar la jornada de treball.
  8. Guardar els estris de cuina (ganivets, pinces, coberts, etc.) en un recipient tancat durant el temps que roman tancat l’establiment.
  9. Tenir protegits els sistemes d’il·luminació dels expositors i les vitrines per evitar el risc de contaminació dels aliments, si es trenquessin.
  10. Tenir una galleda d’escombraries amb tapa d’accionament no manual per a la matèria orgànica.
  11. Fer servir gots, plats, coberts i estris de material alimentari. Els envasos i papers que s’utilitzin per embolcallar o servir els productes han de ser de material alimentari d’un sol ús. En tots els casos, cal protegir-los de la intempèrie.
  12. Subministrar al personal roba d’ús exclusiu per a la feina, el qual cal que porti a més els cabells coberts.
  13. Comercialitzar només productes procedents d’establiments autoritzats amb número de registre sanitari o autorització sanitària de funcionament.
  14. Mantenir, en tot moment, la temperatura dels expositors o les vitrines refrigerades que contenen els productes que necessiten refrigeració a una temperatura igual o inferior a 4 ºC.
  15. Preparats calents: servir només preparacions fetes per consumir immediatament (planxa o altre).
  16. Preparats freds: emprar només vegetals de quarta gamma en l’elaboració de preparacions amb vegetals per ser consumides crues.
 3. Per motius de seguretat queda prohibida la utilització de barbacoes.
 4. Els establiments han de disposar com a mínim d'un extintor de 6 kg ABC amb les revisions al dia.
 5. Condicions d’utilització:
  1. Queda prohibida la venda d’aliments, begudes i en general de qualsevol producte que no vingui etiquetat correctament i que no estigui autoritzat per la Generalitat de Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum.
 6. Neteja:
  1. Obligació de mantenir en condicions de neteja al voltant de l’establiment, la parada en finalitzar l’activitat diària, amb recollida de la totalitat de deixalles derivades de la seva activitat.
 7. Preus:
  1. Els preus mínims establerts són:
   • Cervesa: 2,50 €.
   • Refresc: 2,00 €.
   • Combinat: 6,00 €
  2. Els establiments i parades hauran de disposar de llistats de preus dels seus articles, productes o serveis, exposats al públic, redactats almenys en català, senyalitzant en lloc visible aquests llistats.

13. Obligacions del titular de la llicència

 1. El titular de la llicència haurà de gestionar i explotar la caseta respectant en tot moment l’emplaçament fixat per la Corporació.
 2. El titular de la llicència haurà de respectar els horaris establerts per la Corporació:
 3. El titular de la llicència haurà d’haver ultimat la instal·lació de la caseta a l’hora fixada per la corporació.
 4. Durant la Festa Major de Montcada i Reixac 2024 quedarà absolutament prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat, senyalitzant en lloc visible aquesta prohibició.
 5. Els beneficiaris de la llicència hauran de tenir a disposició del públic begudes no alcohòliques i fer-ne promoció entre el públic menor d’edat.
 6.  El dret d’ús que s’autoritza no podrà ser cedit a cap altra persona física o jurídica pública o privada. Tanmateix, tampoc es podrà subcontractar el servei de qualsevol tasca assignada al titular de la llicència.
 7. El beneficiari de la llicència i els usuaris potencials de l’espai objecte d’autorització no tindran cap relació de dependència amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
 8. Per tal de respectar els veïns, els altres adjudicataris i les actuacions de l’escenari, els adjudicataris no disposaran d’equip de sonorització en els seus espais.
 9. L’adjudicatari ha de complir amb les condicions tècniques de l’apartat 12 del present règim regulador.
 10. En cas que a l’adjudicatari li resulti inviable atendre les obligacions derivades de l’acceptació del servei, haurà de renunciar a la seva petició. L’Ajuntament prendrà les decisions que consideri adients per si és possible una nova adjudicació.
 11. Satisfer, si fos necessari, a l’OAC de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, abans del 17 de maig de 2024 l’import corresponent a l’adjudicació del servei.
 12. És obligatori segons la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, disposar d’aigua de l’aixeta de manera gratuïta.
 13. És obligatori seguir les indicacions del responsable de l’espai o responsables tècnics de l’Ajuntament.

14. Normes reguladores del servei
L’Ajuntament és reserva el dret a suspendre i/o modificar els drets que puguin derivar d’aquest règim regulador davant d’irregularitats o alteracions de les mateixes per part de l’adjudicatari, mitjançant acord dels òrgans de govern. El no compliment o alteració per part de qualsevol adjudicatari, es regularà amb el següent règim sancionador:

 1. Falta lleu: notificació a l’entitat de la falta detectada i advertiment. Es considera una falta lleu:
  • El no compliment d’un dels punts d’aquest règim regulador que no siguin considerats com a faltes greus o molt greus
 2. Falta greu: notificació a l’entitat de la falta detectada i aplicació de la sanció d’un any sense optar al servei adjudicat. Es considera falta greu:
  • La reincidència en infraccions considerades lleus dona lloc a què siguin considerades greus. La tercera falta lleu acumulada es converteix en una falta greu.
  • El no compliment de l’horari d’obertura al públic, entès aquest com d’inici de l’activitat.
  • El no compliment del deure de neteja i conservació de l’espai adjacent, ja sigui durant els dies de Festa Major com a la finalització.
  • El desacatament manifest de les instruccions del responsable municipal.
 3. Falta molt greu: notificació a l’entitat de la falta detectada i aplicació de la sanció de tres anys sense optar al servei adjudicat. Es considera falta molt greu:
  • La reincidència en infraccions considerades greus, dona lloc a què siguin considerades molt greus. La tercera falta greu acumulada es converteix en una falta molt greu.
  • El traspàs, cessió o sotsarrendament de l’espai assignat/caseta.
  • La presència de menors de 16 anys treballant a la parada.
  • No disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.
  • Causar danys importants al mobiliari urbà.
  • Les ofenses de paraula o obra al responsable municipal.
  • El no compliment de l’horari de tancament al públic.
  • El no compliment de la normativa vigent de venda de begudes alcohòliques a menors i higiènica sanitària en general.
  • El no compliment de les condicions d’instal·lació, muntatge i desmuntatge.

Les sancions seran acumulables durant un període de tres anys. Les faltes lleus es comunicaran de forma verbal a l’entitat en el moment de la seva detecció i seran recollides en un informe, per tal que puguin ser esmenades al mateix moment. La comunicació de l’acumulació de faltes lleus, greus o molt greus es realitzarà per escrit a l’entitat en un període de dos mesos després de la finalització de la Festa Major i l’entitat tindrà quinze dies per realitzar al·legacions. 15. Obligacions de l’Ajuntament 15.1.- L’Ajuntament de Montcada i Reixac facilitarà: l’espai, un punt de llum, accés a aigua potable, contenidors de gestió de residus i una carpa. 15.2.- L’Ajuntament disposarà d’un servei de vigilància de l’espai, però no es farà responsable dels materials que estiguin dins de les carpes dels adjudicataris. 16. Facultats de l’Ajuntament 16.1.- L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar la inspecció de la caseta i en el supòsit que es constati que aquestes incompleixen les condicions d’ocupació, activitat o qualsevol de les contingudes en el present règim regulador, es formularà el corresponent requeriment per part dels serveis municipals i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al tancament de l’activitat. 16.2.- Establir les modificacions que aconselli l’interès públic. 16.3.- L’Ajuntament es reserva la facultat d’interpretar el conjunt de les clàusules que conformen el present règim regulador. 16.4.- L’Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva el dret de modificar la ubicació del recinte de la Festa Major de Montcada i Reixac per qualsevol causa, sempre que el nou terreny objecte d’autorització contempli els mateixos metres quadrats que els inicialment atorgats.

17. Posició jurídica del titular de la llicència i de l’Ajuntament:

 1. L’Ajuntament només adquirirà els compromisos expressament consignats en el present règim regulador, aquells que resultin dels aspectes de la proposició acceptada, que hagin estat recollits en la llicència i els altres derivats d’allò que estableixi l’Ordenament Jurídic d’aplicació.
 2. El titular de llicència assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que, derivats de l’activitat, es puguin ocasionar i haurà d’acreditar l’existència de cobertura suficient per emparar aquest risc.

18. Formalització de la llicència
La Regidoria de Cultura i Patrimoni elevarà a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Montcada i Reixac proposta per a l’atorgament de llicència per a l’ús privatiu de la caseta del Parc de l’Antiga Cerveseria durant i amb motiu de la celebració de la Festa Major de Montcada i Reixac 2024. Una vegada aprovada l’autorització per Resolució d’Alcaldia, es notificarà als interessats.

19. Disposició final
En tot allò no previst en el present règim regulador s’atendrà allò que disposa el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels béns locals i la resta de disposicions concordants legalment aplicables.

Montcada i Reixac, abril de 202

Darrera actualització: 12.04.2024 | 07:57