capçalera emergència sequera
 • Pla d'emergència en situacions de sequera

  Objectius del pla:

  • Establir i planificar en detall totes aquelles mesures que emprendrà el municipi per donar compliment a les limitacions i restriccions que fixa el Pla de Sequera per a cada estat de sequera.
  • Establir quins són els mecanismes per garantir el compliment de les limitacions particulars que són d’obligat compliment d’acord amb el PES.
  • Proposar mesures addicionals per acomplir amb les limitacions de consum global fixades per a cada estat de sequera.
 • Ordenança municipal de Montcada i Reixac reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

  ANUNCI El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 29 de febrer de 2024, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Montcada i Reixac reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. De conformitat amb allò que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmet a informació pública pel període de trenta dies per tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, transcorregut el termini i de no presentar-se’n cap, esdevindrà aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord. L’expedient es podrà consultar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament, en hores d’oficina de dilluns a divendres de les 9:00 hores fins les 14:00 hores i en el web www.montcada.cat , en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Declaració de l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica i aplicació de les mesures d'estalvi d'aigua

BAN MUNICIPAL

Bartolomé Egea Sabaté, alcalde de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,

FAIG SABER

Que, en data 1 de febrer de 2024, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha declarat l’estat d’EMERGÈNCIA I per sequera hidrològica de la unitat d’explotació «13 Embassaments del Ter-Llobregat» a la que està adscrita el municipi de Montcada i Reixac, d’acord amb la Resolució ACC/220/2024, i per tant han entrat en vigor les mesures establertes en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) aprovat pel Govern mitjançant l’acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en data 10 del mateix mes amb el núm. 8039.

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’EMERGÈNCIA I, s’apliquen les limitacions i restriccions als usos següents:

Limitacions en l’ús d’aigua en EMERGÈNCIA I
L’ús d’aigua per a abastament de població esta sotmès a les totes les limitacions previstes en les fases d’Alerta i Excepcionalitat (apartats 5.4.2 i 5.5.2) del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, amb l’afegit de les que s’indiquen a continuació. Aquestes limitacions apliquen a tots els orígens de l’aigua, tret que s’hi indiqui el contrari.


Limitació en el volum màxim d'aigua per habitant i dia
Dibuix 200 litres, gota aigua i figura humana
Els volums totals d’aigua que entrin en el dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloses les activitats econòmiques i comercials).


Neteja de vehicles
Dibuix d'un cotxe sota un raig d'aigua
Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.


Neteja de carrers i mobiliari urbà
Dibuix d'un vehicle cuna i un operari netejant amb una mànega
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària.
Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.


Reg de zones verdes i jardins, públics i privats
Dibuix d'una manega regant
Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:
Per la supervivència de l’arbrat i dels jardins botànics públics, si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.
El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica.
S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg, incloent, si cal, el tancament de les dutxes.
En tots els casos, el reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.


Fonts ornamentals
Dibuix d'una font ornamental tirant aigua
Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte en els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.


Piscines públiques, privades, comunitàries (inclou les d’establiments turístics)
Dibuix d'una escala que entra en una piscina
Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària, si disposen de sistemes de recirculació d’aigua, de:
Piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de les dutxes o altres).
Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.
Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:
Piscines d’ús terapèutic.
Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament.


Eliminació de pols a l’aire
Dibuix d'un ampolla ruixadora
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.


Usos temporals
Dibuix dues figures entre bombolles
Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.


DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Infografia ban sequera (PDF 662 Kb)

► Consulteu el contingut del ban sencer (PDF 158 Kb)

 • "

  D'on no n'hi ha no en raja

  Consells per estalviar aigua del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Actualitat municipal
 • Reunió de la Taula d'Emergència de la Sequera març

  Reunió de seguiment de la Taula d’Emergència per la Sequera

  El grup municipal de treball de seguiment de la situació de sequera s’ha reunit per valorar la situació de sequera i coordinar les accions necessàries per acomplir les mesures que en el Pla d’emergència en situacions de sequera.

 • Reunió informativa al Consell de Comerç

  Reunió informativa amb el Consell de Comerç

  L’Ajuntament s’ha reunit amb els integrants del Consell de Comerç de Montcada i Reixac per informar-los sobre el soterrament de l’R2, les mesures de sequera i els resultats de l’operació Neula de seguretat durant el Nadal.

 • Reunió entre representants de l'Ajuntament i AGBAR

  Reunió entre Ajuntament i AGBAR per analitzar la situació de sequera a Montcada i Reixac

  Representants del consistori i d’Aigües de Barcelona s’han reunit aquest matí al consistori per tractar diferents temes com la situació de la sequera a nivell local i les properes accions previstes al municipi per optimitzar l’ús de l’aigua.

 • D'esquerra a dreta, Ignacio Gómez, Bartolo Egea, Anabel Moreno i Josep Pubill a la Sala Institucional de la Casa de la Vila

  L’Ajuntament demana a la ciutadania i a la indústria que, com a majors consumidors d’aigua, en facin un ús responsable

  La sessió informativa celebrada aquest dilluns a la Casa de la Vila va servir per explicar les mesures que s’han aplicat per estalviar aigua als equipaments i edificis municipals. La previsió és reduir-ne el consum en un 50%, tot i que el percentatge del que gasta el consistori només suposa el 4% del total.  

Vídeos