9è concurs de cartells Dia de les dones treballadores

Divendres, 20 d'octubre de 2023 a les 13:40

Termini de presentació d’originals, tant telemàtica com presencialment: fins dimarts 6 de febrer de 2024 (inclòs)

BASES
L’Ajuntament de Montcada i Reixac convoca la novena edició del concurs de cartells a la millor imatge representativa del 8 de març. Dia de les Dones Treballadores. Any 2024. L’objectiu del concurs és promoure la participació per tal d’escollir la imatge representativa del 8 de març. Dia de les Dones Treballadores. Any 2024, com a mitjà de visualització i sensibilització de les lluites pels drets socials i laborals de les dones.

PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ

 • El concurs és obert a totes les persones, sense límit d’edat, que hi vulguin participar.
 • Es pot presentar un únic cartell per persona. Es pot presentar i/o elaborar de forma individual o col·lectiva.
 • Les obres han de ser inèdites i originals i no poden haver estat premiades ni publicades amb anterioritat.
 • El format ha de ser DIN A3 vertical. La tècnica és lliure.
 • Els cartells no poden dur signatura. En la presentació presencial, en el dors del cartell es farà constar el pseudònim. En la presentació telemàtica, el pseudònim ha d’anar en el títol de l’arxiu.
 • La temàtica ha de ser la igualtat de gènere, així com les lluites socials i laborals de les dones en plural.
 • El cartell ha de dur el títol “8 de març de 2024, Dia de les Dones Treballadores” o no dur cap títol.

LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els cartells es poden presentar fins al dimarts 6 de febrer de 2024 (inclòs).

PRESENCIALMENT
Els punts per presentar les obres seran:

 • Espai Cultural Kursaal (c. Masia, 39). De dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h.
 • Casa de la Vila (c. Major, 32). De dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h.

En el moment de la presentació del cartell s’omplirà una butlleta de participació amb les dades personals: pseudònim, nom, cognoms, adreça, població, codi postal, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic (si se’n té). Les persones participants rebran un resguard acreditatiu de la seva participació. En el supòsit que la persona participant sigui menor d’edat, qui tingui la tutoria legal haurà de signar una autorització, que se li lliurarà en el moment de la inscripció, per tal que pugui participar.

TELEMÀTICAMENT
S’enviarà un únic correu a l’adreça oficinadona@ montcada.org abans de les 23.59 h del divendres 2 de febrer de 2024. A l’assumpte s’haurà d’especificar el títol següent: “Cartells 8 de març del 2024”. Al correu s’adjuntaran dos arxius:

 • Arxiu 1: El cartell, titulat amb el pseudònim (l’arxiu no pot pesar més de 6 MB).
 • Arxiu 2: Formulari d’inscripció degudament complimentat, signat digitalment o bé escanejat amb signatura manuscrita. Es pot descarregar a www.montcada.cat/temes/igualtat.

Les persones que participin rebran un correu amb la confirmació que s’han rebut els arxius correctament.

JURAT
El jurat estarà format per:

 • Representants d’entitats de dones i/o de la Taula LGTBIQ+ de Montcada i Reixac.
 • Regidoria de Feminisme i Igualtat.
 • Regidoria LGTBI+.
 • Regidoria de Cultura i Patrimoni.
 • Departament de Comunicació Municipal.
 • Persones vinculades a l’àmbit de la comunicació municipal.

El jurat pot declarar desert el premi i pot resoldre tots els aspectes no previstos en aquestes bases, segons el seu lliure criteri.
Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat.

PREMI I VEREDICTE
S’atorgarà un premi a la millor imatge dotat amb la quantitat de 650 € (subjecte a les retencions establertes en concepte d’IRPF).
Es podran atorgar un màxim de 4 accèssits, dotats amb la quantitat de 250 €.
El veredicte i lliurament de premis tindrà lloc al voltant del 8 de març de 2024, en una data i un lloc a determinar.
Els cartells presentats s’exposaran públicament durant el mes de març de 2024. El lloc i les dates s’anunciaran a les xarxes d’@igualtatmir i als mitjans municipals de comunicació; s’informarà per correu electrònic les persones participants en el concurs.

PUBLICACIÓ DEL CARTELL
L’Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva els drets de reproducció del cartell guanyador i dels accèssits, que se li han de cedir en exclusiva.
L’obra guanyadora serà la imatge representativa dels actes organitzats al voltant del 8 de març de 2024, Dia de les Dones Treballadores.
Els accèssits podran ser utilitzats com a imatges de campanyes de sensibilització impulsades per l’Ajuntament de Montcada en favor dels drets de les dones.

RECOLLIDA DELS CARTELLS
Els cartells presentats presencialment i no premiats es podran recollir del 15 al 26 d’abril, de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h, a la consergeria de l’Espai Cultural Kursaal (c. Masia, 39) de Montcada i Reixac. Després d’aquesta data no es respondrà de la seva conservació. Les impressions dels cartells presentats telemàticament i no premiats no es conservaran una vegada finalitzi l’exposició.

ACLARIMENTS
L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i resoldrà tots aquells aspectes no previstos. La decisió del jurat serà inapel·lable. En el supòsit que l’obra guanyadora o els accèssits hagin estat presentats per persones que no tinguin la majoria d’edat, serà necessari que qui tingui la tutoria legal aporti l’acceptació corresponent i l’autorització perquè la persona menor d’edat pugui rebre el premi.
Autorització de tercers. En el cas que en les imatges hi apareguin persones identificables, qui participi en el concurs haurà d’obtenir les corresponents autoritzacions per escrit i haver informat de la finalitat de l’ús de la seva imatge, així com de la seva cessió a favor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. La persona autora del cartell serà l’última responsable davant de possibles reclamacions o denúncies.
Drets d’imatge. Qui participi en el concurs autoritza a l’Ajuntament de Montcada i Reixac a què els seus noms, cognoms i imatge puguin ser reproduïts i publicats per qualsevol mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la publicació de qui guanyi aquest concurs, així com per a la publicitat de noves edicions, i sense que aquesta autorització confereixi el dret a rebre cap remuneració.
Drets de propietat intel·lectual. Qui concursi sap, coneix i accepta que per la mera participació en aquest concurs cedeix a favor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual de les obres presentades al concurs per tal d’explotar-les en qualsevol format, suport i modalitat d’explotació, incloent-hi, entre altres, qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades i l’ús de les fotografies per a la promoció i difusió de properes edicions del concurs.
Protecció de dades. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per a qüestions relacionades amb la participació al concurs. Caldrà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableixi la legislació vigent, s’atorgarà el consentiment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i Reixac perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presencialment a l’adreça: Ajuntament de Montcada i Reixac (avinguda de la Unitat, 6, 08110 Montcada i Reixac).
En el cas de persones menors de 14 anys, la seva inscripció haurà de ser feta per qui tingui la tutoria legal, que donarà el consentiment per al tractament de les dades dels infants menors, identificatives i de contacte de l’autoria de l’obra i de la seva pròpia imatge, que podrà ser utilitzada per a la difusió de l’activitat i/o la publicació de qui guanyi, en diferents mitjans, entre els quals la pàgina web de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 27.02.2024 | 10:31