BASES - Jocs florals per a persones grans 2023

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 11:40

L’Ajuntament de Montcada i Reixac, amb la col·laboració de les associacions de gent gran del municipi, organitza els II Jocs Florals per a Persones Grans.

BASES  DE PARTICIPACIÓ

 • La participació és oberta a totes les persones de 60 anys o més.
 • Cada persona pot participar amb 2 obres com a màxim, una obra per categoria.

CATEGORIES

 • Narrativa
 • Poesia

REQUISITS DELS TREBALLS

 • Els treballs han de ser originals i inèdits i no han d’haver estat publicats, divulgats ni premiats amb anterioritat.
 • Poden estar escrits en català o castellà.
 • Els treballs han de portar un títol i un pseudònim, però no el nom.
 • L’extensió màxima per a cada categoria ha de ser la següent:
 • Narrativa:
  • obres escrites a ordinador, extensió màxima 4 pàgines (2 fulls)
  • obres escrites a mà, extensió màxima 5 pàgines
 • Poesia: un únic poema de 50 versos de màxim

Als treballs escrits a ordinador, la font de la lletra haurà de ser Calibri mida 12 a doble espai.

PRESENTACIÓ

Els treballs es poden presentar per dues vies:

 • Per correu electrònic
  • S’enviarà un únic correu a l’adreça envellimentactiu@montcada.org.
  • A l’assumpte del correu s’ha d’especificar el títol següent: “Jocs Florals per a Persones Grans 2023” i s’adjuntaran tres arxius
   • Arxiu 1: L’obra, amb el títol i el pseudònim, en format PDF
   • Arxiu 2: Formulari d’inscripció degudament complimentat i signat (veure documents).
   • Arxiu 3: DNI escanejat.
  • Les persones que participin rebran un correu de confirmació conforme s’han rebut els arxius correctament.
 • Presencialment
  • Llocs de presentació: Casa de la Vila (c. Major, 32) i Casal de Gent Gran Casa de la Mina (av. de la Unitat, s/n).
  • En un sobre petit tancat, s’inclourà el formulari d’inscripció degudament complimentat i signat més una fotocòpia del DNI. Fora del sobre només cal posar el pseudònim.
  • L’obra, juntament amb el sobre petit, es presentaran dintre d’un sobre tancat que indiqui: “Jocs Florals per a Persones Grans 2023”.
  • En el moment de presentar els treballs es lliurarà un comprovant de la seva presentació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • Treballs lliurats per correu electrònic: fins dijous 20 d’abril de 2023 a les 24 h.
 • Treballs lliurats presencialment: fins dijous 20 d’abril de 2023, en l’horari habitual de cada equipament.

JURAT

El jurat està format per:

 • Representats d’entitats de persones grans de Montcada i Reixac.
 • Regidoria de Ciutadania i Participació Ciutadana.
 • Regidoria de Cultura i Patrimoni.
 • Persones vinculades a l’àmbit de la comunicació i/o la literatura.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Les persones que formin part del jurat tindran en compte:

 • L’originalitat de l’obra.
 • La redacció i la qualitat literària.
 • La correcció gramatical i ortogràfica.

PREMIS

 • Hi ha 2 premis per a la categoria de narrativa i 2 per a la categoria de poesia, dotats amb 250 euros cadascun (que es reduiran d’acord amb les retencions establertes en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).
 • El jurat pot declarar desert qualsevol premi i/o concedir accèssits.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

 • L’acte de lliurament de premis es farà en una data i lloc a determinar, durant la primavera de 2023.

ACLARIMENTS

 • L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i a resoldre tots els aspectes no previstos. La decisió del jurat és inapel·lable. El fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.
 • Qui participi en el concurs autoritza l’Ajuntament de Montcada Reixac a reproduir i a publicar el seu nom, cognoms i imatge a través d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva.
 • Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la mera participació, les obres es poden reproduir en qualsevol modalitat de suport, per qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, sense dret a percebre cap con­traprestació econòmica.
 • Protecció de dades. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per a qüestions relacionades amb la participació en el concurs. Cal l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, s’atorga el consentiment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per al tractament de les dades personals faci­litades. No obstant això, es poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pre­sencialment a l’adreça: Ajuntament de Montcada i Reixac, av. de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac. Més informació
Darrera actualització: 25.01.2023 | 10:51