Política de privacitat

L'Ajuntament de Montcada i Reixac, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i la LOPDGDD.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Montcada i Reixac:

Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament de Montcada i Reixac
  • CIF: P0812400J
  • Adreça postal: av. de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac
  • Telèfon: 935 726 474

Delegat de protecció de dades

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

L'Ajuntament de Montcada i Reixac tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web municipal amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de funcions les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari/a de www.montcada.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac dirigint-se a oac@montcada.org  o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Darrera actualització: 09.08.2022 | 11:06
Darrera actualització: 09.08.2022 | 11:06