Vallençana Baixa

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Pla de millora urbana de l' Àrea residencial de la Vallençana Baixa

  • Aprovació definitiva: 03/05/2019
  • Publicació al DOGC: 30/05/2019

INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT
Projecte d'Urbanització Vallençana Baixa

  • Aprovació inicial: 02/05/2019

Projecte de Reparcel·lació Vallençana Baixa

  • En redacció els projectes de reparcel·lació dels PAU 1 i 2.

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de Vallençana Baixa. El consistori ha comptat amb la participació del veïnat del sector per consensuar els projecte.

S'ha contractat la redacció del Projecte de reparcel·lació dels PAU 1 i 2, que es troben en fase avançada de redacció.

 Quan s’ hagi aprovat definitivament tan el Projecte de Reparcel·lació com el Projecte de Urbanització, es podran  licitar i posteriorment iniciar les obres d’ urbanització corresponents.

Llicències d’obres: Actualment només s'atorguen llicències d’obres que s’ajusten a les admeses d'acord amb l'article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, és a dir Obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria.

Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació,la qual cosa es farà consta a la llicència d’obres.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS

Darrera actualització: 12.12.2022 | 12:47

Imatges