Mirador de Reixac

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 00:00

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Interès paisatgístic.
Context: Situat en el sector nord-est del terme municipal, a mig vessant nord de la serralada de Marina, dalt d’un petit turó. Davant l’església de Sant Pere de Reixac.
Elements: Terrassa de sauló davant de l’església de Reixac amb vista panoràmica vers el turó de Montcada i vall del Besòs. Punt d’observació del territori i de la vila històrica de Montcada a redós del turó, està a una cota de 156 metres sobre el nivell del mar,i és reconegut i valorat per la població de Montcada. També destaca en primer terme a vista d’ocell, Can Bonet, bé arquitectònic catalogat en el present Pla. Té un angle de visió de l’oest del
terme municipal de Montcada i Reixac de 95 graus. També és un centre de culte arrelat a la població, ha esdevingut lloc d’aplecs folklòrics i festius.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric: Mirador tradicional de Montcada. Vinculat a l’antiga parròquia de Sant Pere de Reixac existeix des del segle X, quan l’església era el centre de la vida en comunitat de les viles camperoles medievals.
Valor sociocultural i etnològic: En aquest indret s’hi celebren aplecs i altres cerimònies de caire religiós. A l’estar davant l’església de Sant Pere és molt concorregut per montcadencs i excursionistes.
Valor natural/ambiental/paisatgístic: Perspectiva excel·lent de Montcada i bona part del Vallès.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 06.10.2021 | 10:33