Mirador de l’Estrella

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:34

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: SNU (no urbanitzable).
Qualificació:  Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Miradors.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: Interès paisatgístic.
Context: Morrot situat a sud-oest del Coll de Montcada, en un contrafort del turó d’en Cuiàs.
Elements: Plataforma volada amb barana, té una planta en forma d’estrella de sis puntes, com a punt d’observació del territori. Permet contemplar el mític coll de Montcada, el turó Quatre Pins i el turó de Montcada. Està a una cota de 110,3 metres sobre el nivell del mar, i per la part inferior passa la carretera de Montcada a Terrassa N-150 i l’autopista C-58. També es veuen, a vista d’ocell, tres béns arquitectònics catalogats en el present Pla, tres xemeneies de bòbiles que havien existit en l’indret. Té un angle de visió del sud del terme municipal de Montcada i Reixac de 150 graus. També és una fita de passejada dins del sector o parc de Can Cuiàs en el parc natural de la serra de Collserola.
Ús actual: Mirador.
Estat conservació: Bo.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric: Tot i que es tracta d’un mirador de construcció recent, des d’ell s’observa tot el traçat de l’històric Coll de Montcada. També s’aprecien les xemeneies de les bòbiles construïdes a principi s. XX.
Valor natural/ambiental/paisatgístic:
 Mirador excel·lent de l’antic coll de Montcada i del turó.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Gestió: Fer manteniment de l’accés.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: El mirador de l’estrella s’executa dins del projecte de construcció del Parc de Can Cuiàs, desenvolupat entre 1998 i 2007, que va restaurar la zona, eliminar els horts, barraques i dipòsits de runa, per recuperar el terreny com a parc d’estada i passejada.
Aquest és el segon emplaçament del mirador, durant les obres de construcció del carril BUS-VAO es va retallar el talús, i va obligar a desplaçar-lo uns 7 metres endins.

Bibliografia:

  • AADD. Intervencions en el Parc de Collserola.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:34