Font del Tort

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 08:43

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i PE S. MARINA.
Classificació: Sòl No Urbanitzable (S.N.U.).
Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.
Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada de Marina.

CATALOGACIÓ VIGENT
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Fonts i dolls.
Altres prot.: IPAAMiR: La Font del Tort, I.P.089. PE Serra de Marina e2.

CATALOGACIÓ PROPOSADA
Tipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.
Classificació: Fonts i dolls.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipus funcional: P Parcs i espais públics.
Subtipus funcional: Font d’aigües naturals.
Context: A la Serralada de Marina, a mig torrent de Vall·llosera, en una vall voltada de vegetació.
Elements: Font situada en el marge dret del camí que mena a Can Tort, sota un mur de contenció format per sis fileres de llambordes. S’acciona amb un botó. Recentment s’ha eliminat l’antiga fornícula on rajava la font i s’han suprimit els graons de formigó que donaven accés al recinte, tot recuperant l’aspecte d’una torrentera natural, a la dreta de la qual hi ha la font. S’han conservat els quatre grans plàtans (platanus occidentalis) que hi havia en el mateix pla de la font, i als voltants cal destacar un roure (quercus robur) i una alzina (Quercus ilex). El recinte és voltat a tramuntana per un camí, definit per una barana de troncs, que condueix a una zona d’esbarjo situada sobre la font.
Ús actual: Font d’aigües naturals.
Ús original/altres: Font d’aigües naturals.
Estat de conservació: Bo; S’ha refet recentment.
Entorn protecció: Torrent de Val·llossera en una franja de 50 metres d’amplada.
Situació de risc: Risc d’incendi

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Entorn protecció: Torrent de Vall·llossera en una franja de 50 metres d’amplada.
Valor històric: Font centenària, construïda l’any 1889 en un paratge envoltat de plàtans.
Valor sociocultural i etnològic: Durant anys s’ha mantingut com a lloc d’esbarjo per als montcadencs.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Preservació del paisatge / Conservació.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.
Entorn de protecció: Restringir el trànsit de vehicles pel camí.
Gestió: Es remet a les normes urbanístiques del Pla Especial.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: La font es va construir l’any 1889. Situada a la capçalera del torrent de Vall·llosera, el seu nom prové de l’adjectiu tort i fa referència a una de les persones que habitava aquella zona. De fet, Can Tort i els seus habitants ja són documentats al segle XVIII.
L’any 1931-32 l’alcalde de Montcada, Josep Espinassa, va fer construir l’actual camí d’accés a la font, que enllaçava amb el pont de Rocamora (obra de Claudi Duran i Ventosa, inaugurat l’any 1911 i desaparegut en les riuades de 1962). L’antic camí seguia el llimerol del torrent i provocava molts problemes d’incomunicació a les masies de la zona en moments d’avingudes. La font, que estava al fons del torrent, va ser pujada uns quants metres fins al nivell del nou camí.
Bibliografia:

  • AADD, 1983, Montcada 1900/1925 primer quart de segle. Pàg. 75 i 76. Fundació Cultural Montcada.
  • AADD, 1988, Les aigües de Montcada. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Fundació Cultural Montcada: Fons fotogràfic. La font del Tort.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:32