Casa Larratea i jardí

Dijous, 7 d'octubre de 2021 a les 09:20

Altres denominacions: Cerveseria

DADES CADASTRALS
Núm.: 
2226401DF3922E0001ZS – 2227113DF3922E0001ES.
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM i MPG 14/53537.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistema (S) 7b. Equip. Comunitaris i dotacions de nova creació.
Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2014/053537.
Relació ntiva:  PGM I MPG 14I53537.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: IPAAMiR: Casa Larratea, R.U.062. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.
Altres prot.: Nivell 4. Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: ARUr/UM Arquitectura Residencial Urbana / Urbana entre mitgeres.
Subtipologia funcional: Habitatge unifamiliar amb pati per a segona residència.
Estil i època: Neoclassicisme amb elements Modernistes; Època contemporània. Segle XIX.
Cronologia: 1899. 1997 restauració de façana. 2007 tractament de la façana i substitució dels tancaments.
Autor/Promotor: Antoni Maria Gallissà i Soqué, arquitecte, 1899. Manuel Larratea i Catalán, promotor 1899. Rafael González Pascual (Enginyer tècnic industrial) restauració de la façana 1997. Serveis Tècnics Municipals 2007.
Parcel·la: Conforma cantonada.
Context: Carrer que es consolida entre el 1880-95 formant la colònia estiuenca de Montcada, al costat de la estació de Franca i al llarg del ferrocarril.  Als anys 70 180190 del segle XX s’han enderrocat moltes cases per fer-hi blocs.
Elements: Habitatge unifamiliar entre mitgeres amb jardí, que al ser el primer del rengle o cantoner, té tres façanes. La parcel·la té una superfície de 330 m2 (11m x 30 m) Té planta baixa i planta semisoterrani, amb coberta plana, diferenciant-se de la resta, amb l’accés lateral, pel carrer St. Lluís i la tribuna semicircular que envaeix el pati, on destaquen dos magnífics castanyers. La planta es va fer sensiblement semblant al projecte d’en Gallissà, però les façanes, que segons el projecte eren modernistes, es varen construir amb un llenguatge neoclàssic, seguint la moda del carrer. També s’elimina la planta golfes projectada per l’arquitecte. Actualment la planta semi soterrani està ocupada per una cerveseria i la planta baixa per un habitatge. La façana del carrer Colon presenta tres obertures balconeres emmarcades amb regruix i barana de dues peces prefabricades, arrodonides amb temes florals. Pel carrer Sant Lluís, hi ha una obertura igual a les anteriors, el portal d’accés, amb tarja superior on hi ha una reixa de ferro forjat amb les lletres M de L (Manuel de Larratea) i dues obertures més petites. Les obertures estan protegides per persianes de llibret pintades de color verd. El revestiment esta estucat a la calç amb franges horitzontals i  esgrafiats en les llindes amb temes florals. La façana posterior té dues plantes, on pren gran protagonisme la tribuna resolta amb arcades modernistes. La part superior està unida per un fris continu, on hi ha els respiralls quadrats, dos per obertura, una cornisa suportada per petites mènsules i un coronament amb barana de balustres prefabricats de pedra artificial.
En la planta soterrani es veu un interior tractat amb llenguatge modernista. Les obertures són d’arc apuntat de ferradura i la fusteria té uns vitralls amb temes florals; cal destacar l’arrambador amb sanefa ondulada de temes florals de la casa Pujol i Baucis.
Ús actual: Propietat municipal sense ús.
Ús original/altres: Habitatge de segona residència.
Estat de conservació: Bo. La parcel·la del jardí de l’antiga cerveseria està abandonada.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Colon número 15 i parcel·la del carrer Montiu, 15.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:  Unihabitatge amb local al semi soterrani, amb una mitgera i jardí posterior.
Exterior: volum general. Cobertes: forma i material.
Façanes: formalització, obertures, textura i fusteria.
Jardí: arbrat i portal del mur de tanca.
Interior: Estructura funcional general. Obertures d’arc apuntat. Arrimador de ceràmica modernista.
Entorn de protecció: Parcel·la del carrer Colon número 15 i parcel·la del carrer Montiu, 15.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Exemple de la nova arquitectura aportada per la colònia d’estiuejants a final del segle XIX i principi del XX.
Valor urbanístic: Constitueix un exemple de l’antiga façana urbana del carrer Colón sobre la línia del fe Montcada.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Obra de l’arquitecte Antoni Maria Gallissà de l’any 1899. Tot i que el resulta difereix del projecte de llenguatge modernista proposat per Gallissà conserva elements interessants a l’interior com arrimadors ceràmics de la firma Pujol i Baucis.
Valor sociocultural i etnològic: Durant bona part del segle XX ha funcionat com a cerveseria i el seu jardí ha estat un lloc de trobada i esbarjo de moltes generacions de montcadencs.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: No es permet la modificació; de la volumetria, coberta, façana, obertures, fusteries, pilars de fosa i serralleria de forja.
Façanes/Coberta: Material, textura, cromatisme i elements funcionals o decoratius.
Entorn/Jardí: Perímetre i arbrat.
Estructura/interior: Estructura de paredat original i arrimadors ceràmics.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: L’1 de mar; de 1899, Manuel Larratea i Catalán, notari i veí de Barcelona, va sol·licitar a l’ajuntament de Montcada permís per edificar una casa, formada per planta baixa i pis, en el solar de la seva propietat situat en el carrer Sant Lluís núm. 1. L’edificació, destinada a habitatge d’estiueig del peticionari, fou encarregada a Antoni Mª Gallissà i Soqué (1861 – títol 1885), arquitecte molt reconegut durant aquells anys a Barcelona. Tot i que es van mantenir les estructures proposades per Gallissà, l’aparença actual de la casa difereix molt del projecte presentat als plànols originals, datats també el 1899.
L’any 1901, Larratea, propietari també del terreny situat darrere la seva casa, a l’altra banda del carrer Montiu (actual terrassa de la cerveseria), va decidir d’encerclar-lo i convertir-lo en jardí. Els plànols de la tanca i el disseny de les tres portes d’accés foren obra també de l’arquitecte Antoni Gallissà.
El mestre d’obres municipal Josep Graner i Prat va considerar que la nova tanca havia de mantenir l’harmonia estètica amb els edificis ja existents en el carrer, i va instar a Manuel Larratea que,  alhora d’encerclar el nou jardí, construís també les voreres del seu entorn, tal com ja ho havien fet altres veïns.
El lloc on es trobava aquesta parcel·la formava part de les antigues propietats de Joaquim Montiu, important terratinent de Montcada, el qual, l’any 1884, va fixar el traçat dels carrers Sant Lluís, Pasqual, Montiu i Elionor per tal de dividir-los en parcel·les urbanitzables. A partir d’aquest moment, aquest sector va patir una profunda transformació urbanística i social. Pels voltants de l’any 1900 el poble de Montcada s’eixamplava més enllà del torrent del Bogatell, i aquests terrenys, aquests nous carrers, ja no eren només la part del darrere del carrer Colon, sinó que adquirien una vida i una fesomia pròpies. 

Bibliografia: 

 • AADD, 1977, Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 1875-76/1975-76.
 • AADD, 1983, Montcada, primer quart de segle. 1900-1925. Fundació Cultural Montcada.
 • ALCÁZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.L., 2001, Evolució urbana de Montcada i Reixac, Regidoria de Cultura, Ajuntament de Montcada i Reixac.
 • ALCÁZAR, J., 2009, “Entre el desdeny i el compromís. L’estiueig a Montcada i Reixac (1884-1935)”, a Montecatano, núm. 7. Revista del Museu Municipal “Les Maleses”. Montcada i Reixac.
 • BOHIGAS, O., 1973, Reseña y catálogo de la arquitectura modernista I y II. 
 • LACUESTA, R.; GONZALEZ, A., 1990, Arquitectura Modernista a Catalunya.
 • SUBIAS, MARIA PIA, 1989, Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectónica d’Esplugues de Llobregat. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Documentació:

 • Arxiu Municipal de Montcada i Reixac: Projecte d’Urbanització Montiu (1884).
 • Rectificacions Municipals del Projecte (1885). Expedients 1899 i 1901 (Manuel Larratea). 
 • Arxiu  Fundació Cultural Montcada: Registro de Permisos de Edificación l. Fons Fotogràfic, Panoràmiques de Montcada
 • S.P.A.C; Catàleg industria Pujol i Baucis.

Actuacions finca: El 13 d’octubre de 1997 es va dur a terme la restauració de la façana sota la direcció de Rafael González Pascual (Enginyer tècnic industrial). El setembre de 2007 el Ple Municipal va aprovar els treballs de rehabilitació de l’edifici per part dels Serveis Tècnics Municipals consistents en tractament de la façana per evitar humitats, l’enderrocament de l’antiga zona de banys i substitució dels tancaments de fusta.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:46