Casa de la Vila

Dijous, 7 d'octubre de 2021 a les 09:58

Altres denominacions: Ajuntament Vell.

DADES CADASTRALS
Núm.: 
2231520DF3923A0001FH.
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SUC (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva:  
PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: IPAAMiR: Ajuntament Vell, l.E.004. 1999. Fitxa l.P.C.E. MR – 2. 1980. lPCl-PA 27499

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 2. Conservació.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament.
Subtipologia funcional: Sala de Plens, casal d’entitats, sala d’exposicions i Museu.
Estil i època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: Construcció any 1918. Reforma interior any 2000.
Autor/promotor: Josep Graner i Prat, Mestre d’Obres (construcció 1918). Jordi Bellmunt & Xavier Andreu, Arquitectes (rehabilitació interior, 2000).
Parcel·la: Gran.
Context: Situat en el sector central del carrer Major, avui illa de vianants, el carrer més antic de Montcada. És flanquejat per edificis de PB + 1.
Elements: Edifici entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta de dues aigües de teula àrab.
Situat al centre del carrer Major, davant l’accés al carrer de Rocamora, ocupa una parcel·la de doble cos, amb un mur de càrrega central que ha estat retallat per introduir l’escala a la imperial d’accés al primer pis on hi havia la sala de plens i el despatx de l’alcalde. La planta baixa està aixecada 60 cm. per sobre del carrer i s’hi accedeix mitjançant tres graons i dues rampes. El portal principal, situat en l’eix de simetria, és de mig punt reforçat amb una arquivolta de maó vist; dos baixants de coure la flanquegen. La porta és de fusta i ferro, i té la inscripció “Donativo de D. Domingo Fins y Segarra”. A cada banda té dues obertures de proporció vertical, que es repeteixen a la planta pis unides per un balcó i barana de ferro forjat, corregut.
Les obertures estan protegides amb guardapols en forma de garlanda de maó i persianes de llibret pintades de color verd fosc. La cornisa de remat, forma una mena de frontó corb en l’eix central, que protegeix l’escut de ceràmica de Montcada. En els laterals hi ha dos pinacles. A l’interior cal destacar la sala de plens, decorada amb columnes de guix amb capitell jònic, que suporten una potent cornisa i els dos escuts del municipi. Està il·luminada per dues finestres ovalades
Ús actual: Regidories, sala de plens, casal d’entitats, sala d’exposicions i museu.
Ús original / altres: Ajuntament.
Estat de conservació: Bo.
Façanes/Coberta: Restaurada com a part del projecte de rehabilitació integral de la Casa de la Vila agost de 2000.
Estructura/Interior: Rehabilitat d’acord amb el projecte integral de la Casa de la Vila i l’Hospital de Montcada (carrer Domènec Fins), adaptant-lo a nous usos.
Entorn protecció: Parcel·les del carrer Major 30 i 38 col·lindants amb l’edifici.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements:
Exterior: Volum general, cobertes (forma i material), façana (formalització, elements i cossos sortints, textura, cromatisme, obertures, fusteria, persianes i serralleria de forja).
Interior: Sala de Plens, escala.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Major 30 i 38 col·lindants amb l’edifici.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Edifici representatiu de la població.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Conté elements decoratius historicistes que el singularitzen, obra de Josep Graner i Prat. Destaca per la seva façana de línies noucentistes, la sala de plans, decorada amb relleus de columnes de guix amb capitells jònics que suporten una potent cornisa.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Conservació.
Regulació: Es permet la modificació.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Al llarg dels segles XVIII i XIX l’ajuntament de Montcada i Reixac no posseïa cap edifici propi i sovint utilitzava les sales de diferents hostals situats en el municipi per a dur a terme les reunions del Consell. Un d’aquests fou l’hostal de Fontfreda, utilitzat per algunes reunions
l’any 1775, o el mas Oller pel qual el consistori pagava 50 lliures de lloguer anuals.
Al llarg del segle XIX l’Ajuntament es va traslladar al carrer Major i durant molts anys utilitzava les dependències de l’hostal situat en el núm. 20. El 1844 el lloguer de la sala de reunions li costava 320 reals.
De l’any 1856 data el primer intent de construir un edifici que aplegués la Casa de la Vila i les sales de reunions, així com també una petita escola pública. El nou edifici fou projectat el 18 de maig de 1856 per Francesc de Paula del Villar Lozano (1828 – 1903), autor entre moltes altres coses del projecte global de reforma i reconstrucció del monestir de Montserrat i del cambril de la Verge. Villar Lozano va proposar un edifici en un solar situat entre el carrer Major i el carrer de Sant Antoni. El cost total del projecte fou estipulat en 94.065 reals, un preu molt elevat per als limitats recursos de l’ajuntament, i no es va executar.
Un segon intent no reeixit d’edificar una casa consistorial a Montcada fou el projectat per l’arquitecte Roma Prats i Montells, que porta la data de 15 d’octubre de 1884. En aquest cas es tractava d’aixecar un edifici en el solar de 118 metres quadrats que l’Ajuntament posseïa entre els carrers Sant Antoni, Sant Josep (avui desaparegut) i Ripoll. El cost total de l’obra fou estipulat en 12.593,43 pessetes. En aquest projecte Prats proposava un edifici format per planta baixa (que aplegaria totes les dependències municipals) i pis (que podria fer funcions d’habitatge), amb una façana molt austera. El projecte, però, fou abandonat fins a finals de segle.
L’any 1899, Ramon Pujades i Farnós va vendre a l’ajuntament una parcel·la situada al carrer Major (una part de la qual era ocupada per tres edificis vells) a canvi de 10.750 pessetes. L’ajuntament va encarregar el projecte de construcció de la Casa de la Vila al mestre d’obres Josep Graner i
Prat (1844 – títol 1872). L’any 1900 Graner va projectar l’edifici de les escoles públiques (actual seu de la policia nacional), amb una façana molt elaborada, i l’any 1907 l’ajuntament, on va aprofitar l’estructura dels edificis ja existents en el solar, i va dissenyar la remunta del pis i la façana en un clar estil modernista historicista. Aquest projecte, que destinava tota la planta
baixa com a quadra de cavalls i carruatges, i incorporava una petita escala que comunicava amb el pis on es trobaven totes les dependències municipals (sala de plens, biblioteca, despatxos, etc.), no va reeixir per manca de diners.
L’any 1918, Josep Graner va presentar dos projectes més. Aquests, però, amb una façana molt més austera que l’anterior. El primer amb una única porta central (l’any 1907 Graner en proposava tres) i un únic balcó que abraçava les cinc finestres del pis superior.
Incorporava l’escut de Montcada a la façana i mantenia les pilastres coronant el conjunt. El segon, encara més senzill que l’anterior, fou l’escollit, tot i que es van incloure petites modificacions com la incorporació de l’escut i l’ondulació de la part superior de la façana. Les obres de construcció foren iniciades el mateix any i concedides per subhasta pública a Ramon Espinasa (per poc més de deu mil pessetes). Espinasa va dirigir els treballs seguint els plànols de Graner: Les escales de granit, el forjat dels balcons (obra de Vitoriano Villaverde), l’enguixat de les parets i sostres, la col·locació de les portes (les de l’entrada foren finançades pel mecenes local Domènec Fins), etc.
L’edifici fou inaugurat solemnement el 14 de setembre de 1918. Els actes institucionals (es conserva fins i tot el discurs manuscrit de l’alcalde) i les festes populars varen durar dos dies.

Bibliografia:

  • ALCAZAR, J., 2000, L’edifici de l’Ajuntament Vell, dins de “Quaderns”, n. 1. Fundació Cultural Montcada.
  • ALCAZAR, J.; LACUESTA, R.; GORINA, J.Ll., 2001, Evolució Urbana de Montcada i Reixac. Regidoria de Cultura de Montcada i Reixac. 2001.
  • ALCAZAR, J., 2010, L’Abans de Montcada i Reixac, Recull gràfic 1891-1975. Editorial Efadós.
  • BASSEGODA, J., 1973, Los maestros de obras de Barcelona. Barcelona.
  • SPAL, DIPUTACIÓ de BARCELONA, 1988, Inventari d’immobles d’interès arquitectònic de propietat municipal.
  • Fitxa I.P.C.E. MR – 2. 1980.

Documentació:

  • AM: Contribució i Presupostos (1856). Correspondéncia 1856 (Villar Lozano) i 1907-1918. Urbanisme: Projecte Prats i Montels 1884, Projecte Graner (1907) i (1918). Expedient Escola Pública (1900). Escriptura de venda de la propietat de Ramon Pujades (1899). Documents Varis: Obres de l’Ajuntament 1918 (proveïdors).
  • Arxiu Fundació Cultural: Documents Hostals de Montcada. Documentació segles XIX-XX.  Recull Fotogràfic, Ajuntament.

Actuacions finca: El més d’agost de l’any 2000 l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar el projecte presentat per la firma Jordi Bellmunt & Xavier Andreu, Arquitectes, per rehabilitar l’interior de les finques de la Casa de la Vila (amb façana al carrer Major) i de l’Antic Hospital de Montcada (amb façana al carrer Domènec Fins) i convertir-lo en un equipament que inclou sala de premsa, sala d’exposicions, el Museu Municipal, un casal d’entitats, aules de formació i els despatxos d’algunes regidories. S’ha mantingut la Sala de Plens i l’escala d’accés a la imperial, tot i que d’aquesta darrera s’han substituït els graons de pedra artificial per marbre i s’ha canviat la barana per una de vidre amb passamà metàl·lic.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:36