Estudi econòmic i financer

1.VIABILITAT ECONÒMICA I GESTIÓ DELS BÉNS PROTEGITS

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac per dur a terme les actuacions de les quals és responsable de la seva execució.

La finalitat del present estudi econòmic i financer és determinar la viabilitat del PEUPiC de Montcada i Reixac en funció dels recursos financers de que es disposa per a la seva execució.

 1.1. Delimitació de les actuacions

Atenent a que el desenvolupament normatiu del PEUPiC de Montcada i Reixac no preveu l’adquisició de sòl, ni de sòls a urbanitzar, ni despeses derivades d’altres conceptes, la despesa econòmica pel desplegament correcte del present document urbanístic és quasi nul·la.

Les actuacions que es puguin derivar directa i indirectament per l’aplicació del PEUPiC de Montcada i Reixac i que comportin inversió, vindran referides majoritàriament per l’aplicació del PGM vigent.

Així, el PEUPiC de Montcada i Reixac no contempla cap actuació pública que comporti una despesa municipal més enllà de lles pròpies de la despesa corrent. La constitució de la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural (CMPC) i de la regulació de les funcions detallades i règim de funcionament es durà a terme mitjançant els mecanismes que estableix la legislació sobre règim local. Així, les potencials retribucions derivades de la seva constitució i funcionament periòdic, quedarien regulades pel Reglament de funcionament de l’esmentada comissió.

 1.2. Mesures de gestió: Col·laboració, foment i suport tècnicofinancer.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac i/o altres administracions públiques podran establir, d’acord sempre amb la disponibilitat pressupostària, accions de col·laboració amb els particulars.

Aquestes ajudes podran materialitzar-se mitjançant els aspectes següents:

 • Prestació d’assessorament per a la redacció dels projectes i l’execució d’obres de conservació i restauració d’elements protegits, mitjançant el suport de tècnics municipals dels serveis d’urbanisme i de cultura.
 • La tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris per tal d’afavorir el correcte manteniment i la modernització, adequada i rigorosa, dels elements catalogats i els seus entorns.
 • El reconeixement de desgravacions tributàries i fiscals als immobles catalogats, dins els límits autoritzats per la legislació vigent (veure apartat Exempcions fiscals). Aquesta reducció anirà vinculada al compromís justificat i acreditat de la voluntat de protecció, conservació i millora patrimonial.
 • La possible concessió d’ajuts a aquells propietaris o promotors que assumeixen al seu càrrec les obres i despeses de prospecció arqueològica efectuada sota la coordinació de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, d’acord amb els corresponents permisos del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
 • La instal·lació de medis especials de seguretat o serveis de protecció que garanteixin la conservació dels immobles catalogats.

Paral·lelament a les mesures anteriors, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i altres administracions públiques competents, d’acord amb el seu pressupost i en exercici de les seves competències, podran adoptar mesures de foment i actuació econòmica positiva.

1.3. Exempcions fiscals

Les determinacions proposades pel PEUPiC de Montcada i Reixac comporten repercussions en les recaptacions d’impostos amb les següents característiques segons els tipus de catalogació dels béns:

 1. a) Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), segons l’article 59 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 de 30 de setembre, estan exempts d’ IBI, en els termes fixats per la Llei de l’Estat 39/1988, de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals. De la mateixa manera estan exempts de l’ impost sobre construccions (ICIO) aquelles que tinguin per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació.
 1. b) La resta dels béns catalogats, en referència a l’ IBI , s’aplica el coeficient corrector L “Fincas afectadas por cargas singulares” de la norma 14 de l’Annex del Real Decret 1020/93 de 25 de juny, ” POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TECNICAS DE VALORACION Y EL CUADRO MARCO DE VALORES DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA”. En cas de finques amb càrregues singulars incloses en catàlegs o Plans Especials de Protecció es podran aplicar els següents coeficients, en funció del grau de protecció:

– “Protección integral (la naturaleza de la intervención posible es la de conservación; se permiten obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de sus elementos): 0,70”.

– ” Protección estructural (la naturaleza de la intervención posible es la de cambio de uso o redistribución): 0,80″.

-” Protección ambiental (la naturaleza de la intervención posible es la de renovación por vaciado o sustitución interior incluso la reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90″.

Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aun cuando se impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras similares”.  

A partir de l’ executivitat del Pla Especial s’iniciarà l’actualització del coeficient corrector “L” prèvia sol·licitud.

 1. c) L’Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’ajuntament de Montcada i Reixac, estableix en l’article 3a una reducció del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal en atenció a les especials circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques que puguin concórrer.
 1. d) L’Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques de l’ajuntament de Montcada i Reixac, estableix en l’article 5.2 apartat C que no estan subjectes a la taxa les obres de reparació i conservació d’immobles inclosos a l’ inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del municipi.

1.3. Deures dels propietaris:

Els propietaris dels diversos béns catalogats tenen deures legals d’ús, conservació, rehabilitació, preservació, manteniment i l’estudi científic. De l’aplicació del PEUPiC se’n poden derivar unes limitacions, càrregues i vinculacions en els béns i drets dels propietaris.

 1. a) Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació.

Els terrenys i construccions catalogats pel PEUPiC de Montcada i Reixac s’han de destinar als usos que no resultin incompatibles amb el planejament i mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

Els propietaris queden subjectes al compliment de les normes sobre protecció del medi ambient, sobre patrimoni arquitectònic, arqueològic i sobre rehabilitació urbana.

 1. b) Deures de manteniment i estudi científic.

Els propietaris, els titulars d’altres drets reals i els posseïdors de béns culturals d’interès nacional o de béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat de llur valor cultural. També han de permetre l’accés dels especialistes als esmentats béns, per tal que puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment.

 1. c) Vinculacions singulars

La càrrega econòmica que pot representar als propietaris dels béns protegits la seva conservació i millora, queda compensada mitjançant la dotació de les bonificacions i ajuts que l’ajuntament de Montcada i Reixac s’obliga, els quals es determinen en l’apartat de sostenibilitat econòmica d’aquesta avaluació.

2.SOTENIBILITAT ECONÒMICA

2.1. Dotació econòmica del Pla

La repercussió econòmica que té el PEUPiC de Montcada i Reixac en les finances municipals comporta valorar la reducció dels ingressos municipals, les mesures d’ajut i de foment, així com la dotació econòmica municipal destinada a la rehabilitació i millora dels béns municipals inclosos en el catàleg. Es quantifica en els següents apartats.

 1. a) Reducció dels ingressos

Degut a les exempcions en l’ Impost de Béns Immobles (IBI), el coeficient corrector que s’aplicarà als valors cadastrals, bonificació de l’ Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la no subjecció a la Taxa per la intervenció municipal en les obres i usos, els ingressos pressupostaris municipals en veuen reduïts en una quantitat que reverteix en les propietats integrades en el catàleg de béns protegits. Aquesta quantitat tindrà la consideració d’aportació econòmica o subvenció, que s’ha quantificat a partir de les bases de dades de l’arxiu municipal amb el següent resultat.

La reducció d’ingressos municipals del impost de l’ IBI calculats a partir de les dades de l’any 2015 aplicant la bonificació a 47 del béns, resulta un import anual de 16.051,60 €. Aquest sumatori queda detallat a l’Annex 1. Aquesta relació prové de l’aplicació als imports de l’ IBI un coeficient de equivalent al coeficient corrector L, concretament 0,2 amb protecció parcial i 0.3 amb protecció integral. En un dels casos s’ha aplicat a més a més un coeficient que delimita les parts protegides del conjunt.

La bonificació de l’ impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’exempció de les Taxes  s’ha fet de manera estimada al no haver experiència  a l’ajuntament al ser una bonificació nova. S’ha fet una estimació conjunta de 500 €.

 1. b) Ajut i foment

Pel que fa a les ajudes econòmiques, atorgades per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, bàsicament per a intervencions arqueològiques i foment, concedides entre el període 2009-2016, resulta un import anual promig de 13.040 €. En el càlcul s’ha exclòs les intervencions dutes a terme pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina, al no ser aportacions municipals.

ACTUACIONS

DATES

IMPORT en €

Les Maleses -consolidació estructures murals

2009, 2010, 2012, 2015, 2016

25.000

Panells interpretació poblat ibèric Les Maleses

 

2.200

Can Sans: enderroc, estudi arqueològic i paraments

2012-2014

38.000

Total inversió ajuntament

 

65.200

Promig anual de despesa en 5 anys

 

13.040

De les actuacions fetes no s’ha comptabilitzat les intervencions arqueològiques de Les Maleses finançades pel Consorci Parc Natural Serralada de Marina, del període 2000-15 i una inversió de 145.000 € al no ser una despesa municipal.

Les dades han estat facilitades pel Museu Municipal de Montcada i Reixac.

També  cal computar la despesa econòmica equivalent al seguiment tècnic i administratiu per a dur a terme la gestió dels béns patrimonials, ja sigui per intervencions arqueològiques, o per altres estudis i gestions de projectes arquitectònics o mediambientals. Aquesta despesa es valora en 6.000€ anuals com a partida fixa administrativa per dur a terme l’objectiu del PEUPiC de Montcada i Reixac.

 

 1. c) Actuació en el patrimoni municipal

En relació al cost econòmic que ha representat l’execució d’obres de rehabilitació i millora en els equipaments

de propietat municipal i que esdevenen catalogats amb els present PEUPiC, d’acord amb els arxius municipals

correspon a una despesa anual en Obres municipals de rehabilitació i millora de 86.881,58 €

COST OBRES 2008-2015

 

01.CA

47.198,29 €

Església de Sant Pere de Reixac, campanar, casa rectoral, cementiri i creu

68.CA

6.000,00 €

Casa de les Aigües

04.EA-11EA

6.000,00 €

Casa de la Vila – Antic Hospital de Montcada

06.EA

6.000,00 €

Auditori Municipal

08.EA

35.201,90 €

Cementiri Municipal

10.EA

6.000,00 €

Can Tauler

21.EA

23.133,20 €

Torre Na Joana i capella de Jesús del Gran Poder

38.EA

428.080,32 €

Can Casamada

43.EA

124.000,00 €

Casa Larratea i jardí

57.EA

6.000,00 €

La Mina i el Reixagó

96.BN

7.440,00 €

Plataners de la Carretera Vella

97.BN

Actuació externa (ACA)

Llera del riu Besòs

98.BN

Actuació externa (ACA)

Llera del riu Ripoll

TOTAL

695.052,61 €

 

TOTAL/8

86.881,58 €

PROMIG ANUAL DE DESPESA

Informació facilitada pel Servei d’Urbanisme i Habitatge

2.2 Justificació de la Sostenibilitat Econòmica

El present informe de sostenibilitat econòmica pondera l’impacta de les actuacions previstes en les finances públiques de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, com administració responsable del foment, les ajudes, les exempcions i les inversions.

Per abordar la sostenibilitat econòmica del PEUPiC en relació a les finances municipals, caldrà preveure quina és l’aportació econòmica municipal derivada de les mesures de gestió dels béns que esdevindran protegits, així com l’ import econòmic que les arques municipals deixaran d’ingressar en concepte d’impostos al tractar-se de béns inclosos en el catàleg del PEUPiC. 

 1. a) La previsió en relació a la disminució d’ingressos a les arques municipals degut a la bonificació de l’ IBI, està quantificat en l’apartat anterior en 16.051,60 € anuals.
 2. b) En relació a la disminució d’ingressos a les arques municipals degut a la bonificació de l’ ICIO i exempció de la Taxa per la intervenció municipal en els obres, al no existir dades s’ha fet una estimació de 500 € anuals.
 3. c) El cost econòmic establert en l’apartat Actuació en el patrimoni municipal, descrit i justificat anteriorment, correspon a l’execució d’obres de rehabilitació i millora en els equipaments de propietat municipal amb béns amb valor arquitectònic, és de 86.881,58 € anuals, sobre els qual se li aplica un coeficient de 0.20 motivat per l’augment del costa de despesa que representen les obres de rehabilitació i millora en relació a les actuacions d’obra nova. Resulta per tant una despesa anual de 17.376,32 €.
 4. d) La previsió de l’aportació econòmica municipal que comporta fer front al cost econòmic per a dur a terme la gestió i l’execució del pla especial, s’estima en 6.000 €.
 5. e) Les ajudes econòmiques, atorgades per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, bàsicament per a intervencions arqueològiques i foment son de 13.040 € anuals.

La dotació econòmica del PEUPiC de Montcada i Reixac resulta un import global de despesa per fer efectiu els objectius del Pla es de 52.967,92 €

Previsió de l’aportació econòmica municipal anual al PEUPiC de MiR

 

 

d) gestió i l’execució del pla

6.000,00 €

 

c) Per actuacions municipals en obres de rehabilitació

17.376,32 €

 

e) Les ajudes econòmiques,

13.040,00 €

 

Subtotal

36.416,32 €

 

Previsió de reducció d’ingressos municipal anuals

 

 

a) Exempció i bonificació de l’ impost de l’ IBI

16.051,60 €

 

b)Bonificació impost ICIO i exempció Taxa

500,00 €

 

Subtotal

16551,60 €

 

TOTAL APORTACIÓ

52.967,92 €

100%

Una vegada avaluat el cost dels beneficis fiscals, les subvencions, ajuts econòmics i foment, així com les millores i reformes integrals dels edificis municipals catalogats es determina necessària una previsió de despesa no inferior al 1% anual de la partida corresponent al Capítol 6 (inversions reals, descomptant aquelles partides destinades a la compra de sòl i edificis) del pressupost municipal. Aquesta previsió de despesa és similar a la que estableix l’article 57, apartat 1 de la normativa de la llei del Patrimoni Cultural Català (Llei9/1993) en que s’obliga a “l’administració de la Generalitat de Catalunya, de reservar en els pressupostos de les obres públiques una partida mínima de l’1% de la seva aportació, amb la finalitat d’invertir-la en la conservació, la restauració, l’excavació i l’adquisició de béns protegits per la llei i en la creació artística contemporània”.

INVERSIONS MUNICIPALS SEGONS CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST

 

Any

Quantitat en €

2008

7.261.144,32

2009

5.803.902,32

2010

5.722.547,29

2011

3.832.527,06

2012

1.609.292,60

2013

2.067.802,79

2014

8.580.162,71

TOTAL

34.877.379,09

PROMIG ANUAL PERIODE 2008-14 CAPÍTOL  6 INVERSIONS

4.982.482,73

Percentatge respecte l’ aportació PEUPiC de MiR  52.967,92€

1.06€

Finalment, es procedeix a efectuar una comparativa de despesa entre l’ import promig anual dels exercicis (2008 a 2014) corresponents al capítol 6 del pressupost municipal (inversions reals, descomptant aquelles partides destinades a la compra de sòl i edificis) equivalent a una mitja de 4.982.482,73 € anuals i, el valor de l’aportació econòmica municipal destinada a l’execució del Pla especial, equivalent  a 52.967,92 €, obtenint un percentatge  comparatiu del 1,06%.

Per tant, els mitjans econòmics amb el que es dota l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a fer-se càrrec del desenvolupament i execució del Pla especial de protecció, esdevenen justificats i sostenibles a partir del detall d’aquesta avaluació que, tot i no ser pormenoritzada, esdevé suficient per assolir els seus objectius.

Darrera actualització: 15.10.2021 | 11:20
Darrera actualització: 15.10.2021 | 11:20