Ordenança municipal de circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal de Montcada i Reixac

Aquesta ordenança, desenvolupa les competències que té atribuïdes l'Ajuntament de Montcada i Reixac en matèria de trànsit, circulació, mobilitat, estacionament i seguretat viària sobre les vies urbanes i qualsevol espai obert a la lliure circulació de persones, animals i vehicles.

Així mateix, té com a objectiu fer compatible les diverses necessitats d'usos de forma equilibrada i equitativa entre totes les persones usuàries, millorant la circulació de vehicles i vianants, prestant especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda, el transport públic, la marxa a peu i l'ús de la bicicleta, patinets, dels vehicles de mobilitat personal i altres elements de mobilitat de característiques similars, per garantir una ordenada i respectuosa convivència entre els diferents mitjans de transport, la salut de les persones, la seguretat viària, l'accessibilitat universal, millorant la qualitat de l’aire i la protecció del medi ambient. Les disposicions d’aquesta ordenança conformen els drets i deures dels i les vianants, de persones conductores de cicles amb o sense pedaleig assistit, de persones conductores de vehicles amb o sense motor i de vehicles de mobilitat personal, de les titulars de vehicles i de les activitats de transport, així com dels usuaris i les usuàries de les reserves d’estacionament.

Aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 30 de juny de 2021.

Darrera actualització: 01.03.2023 | 09:52