Bústia ètica

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha acordat en Junta de Govern la posada en marxa la bústia ètica municipal i els seus tres canals: canal ètic, canal d’alertes Next Generation i canal intern de denúncies

Què és la bústia ètica?

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que ofereix un espai a qualsevol persona on pugui informar i fer alertes, si vol de forma anònima, i en tot cas amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Montcada i Reixac que coneguin o de les que tinguin sospites fonamentades com una manera de reforçar la gestió pública.
La Bústia ètica és el canal telemàtic d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Això no impedeix  les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC), però en aquest cas no es pot garantir l’anonimat que sí que ofereix la Bústia ètica electrònica.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha acordat acollir-se al programa i al sistema facilitat per l’AOC per a la implantació de la Bústia ètica amb tota la seguretat certificada.

Pujar ^

Bústia ètica: 3 canals per comunicar actuacions irregulars

Mitjançant la Bústia ètica electrònica l’Ajuntament de Montcada i Reixac disposa de tres canals per comunicar possibles actuacions irregulars: canal ètic, el canal d’alertes Next Generation i el canal intern de denúncies.
Els dos primers ja existents a l’ajuntament, ara s’unifiquen, quan al sistema de gestió informàtic, sota el programari de la bústia ètica facilitat per l’AOC, que ofereix el canal segur i garanteix l’anonimat dels denunciants.
I el tercer canal acollit al sistema de la bústia ètica, el canal intern de denúncies, es crea en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Els tres canals d’informació recollits a la bústia ètica es descriuen de la següent forma:

CANAL INTERN DE DENÚNCIES

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre, de protecció de les persones alertadores (whistleblowers) estableix l'obligació de disposar de canals de denúncia interna i externa perquè el personal municipal o empreses contractades per l'Ajuntament, així com ciutadania en general, pugui informar de possibles infraccions del dret de la Unió comeses en el marc de l'activitat de l'Ajuntament. La Directiva va ser transposada al dret espanyol mitjançant la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Aquest canal, es crea en compliment de la dita Llei 2/2023, de 20 de febrer.
Objecte. Protegir les persones que en un context laboral o professional detectin  infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin a l’ajuntament mitjançant els mecanismes establerts, a l’efecte que siguin investigades amb total anonimat i indemnitat per a la persona informant.
Qui pot fer ús d’aquest canal? Les persones que tenen vincles professionals o laborals amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac i, fins i tot, aquelles que hagin finalitzat la relació laboral o professional amb aquest i que hagin obtingut la informació sobre les infraccions en un context laboral o professional.
Quines infraccions es poden informar per aquest canal? Les regula l’article 2 de la Llei, en resum serien: determinades infraccions del Dret de la Unió Europea i acciones o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entendran compreses totes les  infraccions penals o administratives greus o molt greus que  impliquin perjudici econòmic per a l’Hisenda Pública i la Seguretat Social, Contractació pública, serveis, productes i mercats financers, protecció del medi ambient, protecció de la privacitat i de les dades personals i seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació, entre d’altres. Més informació

CANAL ÈTIC 

Gestiona les queixes i comunicacions referides a la conducta ètica dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en l’exercici dels seus càrrecs i funcions. 
Objecte. Desenvolupa el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, Codi ètic, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i dona compliment a la necessitat de disposar d’un canal on es pugui informar a l’Ajuntament d’una manera anònima sobre les conductes o actes que hagin tingut coneixement que vulnerin el codi ètic
Qui pot fer ús d’aquest canal? Totes les persones que tinguin coneixement d’una actuació i que vulguin informar a l’ajuntament per tal que ho investigui.
Quines infraccions es poden informar per aquest canal? Les relatives a l’incompliment del Codi ètic de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CANAL D’ALERTES (NEXT GENERATION)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de juny de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
El dit Pla, entre altres mesures, disposa l’establiment i la publicació d’un canal d’alertes, a través del qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, podrà alertar d’aquesta situació.
Objecte: Canal segur per gestionar les alertes o comunicacions de les que informi qualsevol persona que tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation) procedents de la Unió Europea
Qui pot fer ús d’aquest canal? Totes les persones que tinguin coneixement d’una actuació que pugui suposar una infracció en relació a projectes finançats  amb càrrec a fons Next Generation.
Quines infraccions es poden informar per aquest canal? Les relatives a infraccions relatives a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation) procedents de la Unió Europea
Gestiona les alertes o comunicacions de les que informi qualsevol persona que tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Next Generation) procedents de la Unió Europea.

Pujar ^

Altres comunicacions

Pel que fa a altres comunicacions, alertes o denúncies sobre altres fets relatius a l’Ajuntament que puguin suposar la comissió de frau o d’infraccions, s’hauran d’adreçar a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre la ciutat o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través de Queixes i suggeriments i agraïments.

Pujar ^

Bústia ètica, una espai segur, confidencial i anònim

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.
La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.
Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l'Ajuntament de Montcada i Reixac sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.
La bústia ètica fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

Pujar ^

Com funciona la Bústia ètica?

En iniciar el procés de tramitació, cal omplir els formularis que es van presentant.
Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica, la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric.
IMPORTANT: Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona alertadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.
Mitjançant el canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.
La persona alertadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets.
En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

Pujar ^

Condicions i normes d'ús

La persona que fa la comunicació és responsable de l’ús incorrecte de la bústia ètica i del contingut de les comunicacions formulades. L'Ajuntament de Montcada i Reixac restarà exempt de tota responsabilitat.
Les comunicacions s’han de formular d’acord amb la finalitat prevista a la normativa de la Bústia ètica, sense que siguin contràries a la dignitat de les persones, i no vulnerar els drets fonamentals a l’honor, a la imatge, a la intimitat personal i familiar de terceres persones ni lesionar la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
A les comunicacions cal descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.  Que no hi hagi falta de concreció, que no siguin genèriques, és a dir, que es puguin atribuir a una/es persona/es, unitat/s o entitat/s)
Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Caldrar proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.
No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses. Per tant, cal que tinguin versemblança, és a dir, que resultin creïbles  dins del seu marc o context i també que la queixa o comunicació estigui formulada de forma correcta, adequada i amb un llenguatge i formes que no siguin ofensives
En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l’Ajuntament restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi.
Les recomanacions formulades per l'òrgan gestor de la bústia són tràmits no qualificats i no són recurribles. Les recomanacions tenen per finalitat millorar la gestió pública, no declaren l'existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic.
L’òrgan gestor de la bústia podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti. L’Ajuntament no està obligat a retornar la documentació que es pugui presentar amb la comunicació.
La presentació de les comunicacions implica l’acceptació d’aquestes condicions i normes d’ús.

Pujar ^

Seguiment d'un cas

Per veure l'estat d'un cas seguiu aquest enllaç i poseu el codi facilitat en el moment de l'obertura. Aquest codi és imprescindible, si es perd o oblida no es podrà accedir al cas.

Pujar ^

  • -
    Canal intern de denúncies
  • -
    Canal ètic
  • -
    Canal d'alertes (Next Generation)
Darrera actualització: 22.01.2024 | 11:55
Darrera actualització: 22.01.2024 | 11:55