BASES - Jocs florals per a persones grans 2024

Dimarts, 13 de febrer de 2024 a les 13:24

L’Ajuntament de Montcada i Reixac organitza els III Jocs Florals de Montcada i Reixac per a Persones Grans 2024.

PARTICIPACIÓ

La participació és oberta a totes les persones de 60 anys o més, independentment del seu lloc de residència.

CATEGORIES

S’estableixen dues categories de premis en funció del tipus de treball i del lloc de residència:

 • Premi narrativa local
 • Premi narrativa obert
 • Premi poesia local
 • Premi poesia obert

A cada categoria, només es pot presentar una obra, com a màxim.
Les persones residents a Montcada poden optar a les quatre categories presentant obres diferents.

REQUISITS DELS TREBALLS

 • Els treballs han de ser originals i no han d’haver estat premiats amb anterioritat.
 • Poden estar escrits en català o castellà.
 • Han de portar un títol i un pseudònim, però no el nom.
 • L’extensió màxima per a cada categoria ha de ser la següent:
  • Narrativa:
   • obres escrites a ordinador, extensió màxima 4 pàgines (2 fulls)
   • obres escrites a mà, extensió màxima 5 pàgines
  • Poesia: un únic poema de 50 versos de màxim
 • Als treballs escrits a ordinador, la font de la lletra haurà de ser Calibri mida 12 a doble espai.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Els treballs es poden presentar per dues vies:

Per correu electrònic

 • S’enviarà un únic correu a l’adreça envellimentactiu@montcada.org.
 • A l’assumpte del correu s’ha d’especificar el títol següent: “Jocs Florals per a Persones Grans 2024” i s’adjuntaran tres arxius:
  • Arxiu 1: L’obra, amb el títol i el pseudònim, en format pdf.
  • Arxiu 2: Formulari d’inscripció degudament complimentat i signat (es pot descarregar a www.montcada.cat/temes/gent-gran).
  • Arxiu 3: DNI escanejat.
 • Les persones que participin rebran un correu de confirmació conforme s’han rebut els arxius correctament.

Presencialment

 • Llocs de presentació: Ajuntament de Montcada i Reixac (av. de la Unitat, 6) de 9 a 14 h.
 • En un sobre petit tancat, s’inclourà el formulari d’inscripció degudament complimentat i signat més una fotocòpia del DNI. Fora del sobre només cal posar el pseudònim.
 • L’obra, juntament amb el sobre petit, es presentaran dintre d’un sobre tancat que indiqui: “Jocs Florals per a Persones Grans 2024”.
 • En el moment de presentar els treballs es lliurarà un comprovant de la seva presentació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • Treballs lliurats per correu electrònic: fins dijous 18 d’abril de 2024 a les 24 h.
 • Treballs lliurats presencialment: fins dijous 18 d’abril de 2024 a les 14 h.

JURAT

El jurat està format per:

 • Representats d’entitats de persones grans de Montcada i Reixac.
 • Regidoria de Gent Gran.
 • Regidoria de Cultura i Patrimoni.
 • Persones vinculades a l’àmbit de la comunicació o la literatura.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat tindrà en compte:

 • L’originalitat de l’obra.
 • La redacció i la qualitat literària.
 • La correcció gramatical i ortogràfica.

PREMIS

• Hi ha quatre premis, un per a cada categoria, dotats amb 400 euros cadascun (que es reduiran d’acord amb les retencions establertes en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

• El jurat pot declarar desert qualsevol premi i concedir accèssits.

VEREDICTE I ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

El jurat farà públic el seu veredicte en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dia 6 de juny de 2024, a les 17.30 h, al Parc Antiga Cerveseria.

ACLARIMENTS

 • L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i a resoldre tots els aspectes no previstos. La decisió del jurat és inapel·lable. El fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.
 • Qui participi en el concurs autoritza l’Ajuntament de Montcada Reixac a reproduir i a publicar el seu nom, cognoms i imatge a través d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva.
 • Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la mera participació, les obres es poden reproduir en qualsevol modalitat de suport, per qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, sense dret a percebre cap con­traprestació econòmica.

Protecció de dades. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per a qüestions relacionades amb la participació en el concurs. Cal l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, s’atorga el consentiment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per al tractament de les dades personals faci­litades. No obstant això, es poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pre­sencialment a l’adreça: Ajuntament de Montcada i Reixac, av. de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac.

Darrera actualització: 15.02.2024 | 09:10