Comissió d'Ètica

El Codi ètic de conducta dels alts càrrecs de l'ajuntament disposa que la Corporació ha aprovat aquest mecanisme de control intern que vetlla pel compliment del codi.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern, que actuarà mitjançant la Comissió d'Ètica, són:

  • Interpretar el codi i resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
  • Formular recomanacions i propostes de millora.
  • Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.
  • Rebre denúncies en relació a l'incompliment del codi. A aquest efecte s'establirà un canal de denúncies que garanteixi la reserva de la identitat de la persona que denuncia.
  • Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
  • Promoure la difusió i el coneixement del codi. Amb motiu de l'aprovació o modificació del codi ètic, i posteriorment amb periodicitat anual, es donarà formació a les persones destinatàries del codi.
  • Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència.
  • Formular propostes de revisió o actualització.

La composició de la Comissió d'Ètica ve establerta a l'article 6 del Codi ètic, i els membres hauran de ser nomenats, d'acord amb aquesta composició regulada a l'article 6, per l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.
El representant de la Coordinadora de Personal de l'ajuntament i el de l'entitat que agrupa les associacions de veïns del municipi han estat designats en la forma corresponent en cada cas; i el representant del veïnat en general, ha estat triat mitjançant el corresponent procés participatiu i sorteig entre les persones que es van presentar com a candidates, sorteig que va tenir lloc el dia 16 de novembre de 2020.
Els nomenaments tindran una durada de dos anys, transcorreguts els quals s'hauran de renovar els nomenaments, tret del funcionari/ària municipal que tingui adscrita la matèria de Transparència.

Darrera actualització: 08.01.2024 | 07:38