Arxiu Municipal de Montcada i Reixac

Dimarts, 7 de febrer de 2023 a les 11:25

Marc estratègic del Servei

 • Gestionar la documentació produïda per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, garantint l’accessibilitat i la transparència, per tal d’assegurar l’exercici de drets de la ciutadania.
 • Contribuir a la innovació en la gestió administrativa i a la implementació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
 • Preservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat, públic o privat, facilitant a la ciutadania l’accés a la informació i acompanyant en la recerca històrica i al coneixement de la memòria local.
 • Col·laborar amb les institucions educatives i culturals de Montcada i Reixac en aquelles iniciatives que tinguin per objecte la recerca, el coneixement i la difusió de la història i la memòria de la ciutat de Montcada i Reixac.

Breu descripció del Servei

L’Arxiu Municipal de Montcada i Reixac (AMMIR) a través de l’aplicació de les polítiques de gestió documental recollides als seus instruments tècnics (reglament, sistema de classificació, sistema de transferències, normativa de disposició i accés, i calendari de preservació), gestiona la documentació produïda per l’Ajuntament, facilitant-ne l’accés tan a la ciutadania i possibilitant l’exercici de drets d’accés i contribuint a la transparència adminstrativa.

Així mateix l’Arxiu Municipal de Montcada i Reixac vetlla per la preservació i la difusió del patrimoni documental de la ciutat a través de l’impuls del tractament arxivístic, l’ingrés de fons rellevants pel municipi i establint acords i convenis de col·laboració amb altres entitats i organitzacions públiques o privades amb l’objectiu de preservar la memòria de la ciutat i facilitar la recerca, la reutilització de dades i el coneixement de la història col·lectiva. 

Web del servei

www.montcada.cat / https://www.montcada.cat/ajuntament/arxiu-municipal/

Legislació aplicable

Normativa específica:

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

Normativa general:

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
 • Llei orgànica 3/2017, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al ciutadà. 

Relació de les línies de servei que es presten

 • Facilitar l’accés a la documentació municipal.
 • Organitzar i gestionar la documentació produïda per l’Ajuntament en qualsevol suport o format, i els fons ingressats a l’Arxiu Municipal.
 • Col·laborar en l’impuls de l’administració electrónica per mitjà de la implementació dels instruments de gestió documental l’administració municipal.
 • Assessorar a les unitats administratives en materia de gestió documental.
 • Acompanyar en la recerca i la consulta de documentació relacionada amb el municipi.
 • Assessorar a les persones físiques o jurídiques titulars de fons integrants del patriomi documental del municipi, en el tractament arxivístic, la preservació i la difusió d’aquests fons documentals.
 • Col·laborar en la confecció d’activitats educatives i divulgatives que s’encaminin a la difusió del patrimoni documental de Montcada i Reixac.
 • Impulsar projectes de digitalització i tractament arxivístic per tal de fer accesible la documentació a través de la publicació a la web dels instruments de descripció i les digitalitzacions resultants, amb ple respecte a la normativa de protección de dades.
 • Col·laborar en les iniciatives que es desenvolupin, en el marc de les polítiques de memoria democrática, en l’àmbit de Montcada i Reixac. 

Àrea i unitat responsable

Àrea de Serveis Generals. Servei de Sistemes d’Informació, Comunicació i Gestió.

Equip tècnic

 • Joan Reglà Pubill, responsable tècnic de l’Arxiu Municipal.
 • Tania Galán Gómez, tècnica mig d’arxiu històric

Altres unitats implicades

Tots els serveis municipals

Canals de prestació, adreces i horaris

 • Presencial: de dilluns a divendres de 9h a 14h amb cita prèvia
 • Telefònic: 935726474
 • Correu electrònic del Servei: arxiumunicipal@montcada.org
 • Telemàtic: www.montcada.cat
 • Situació: av. de La Unitat, 6

Persones destinatàries 

Ciutadania en general

Com s’ha de sol·licitar el Servei

Cal sol·licitar Cita prèvia per: arxiumunicipal@montcada.org

Cost per a l’usuari/a (condicions d’accés)

Servei gratuït per la ciutadania

Cost del Servei 

107.395,94 € euros (any 2023)

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

 • Presencial: av. de la Unitat, 6
 • Telefònic: 935726474
 • Correu electrònic del Servei: arxiumunicipal@montcada.org
 • Telemàtic: www.montcada.cat

Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

 • Presencial: av. de la Unitat, 6
 • Telefònic: 935726474
 • Correu electrònic del Servei: arxiumunicipal@montcada.org
 • Telemàtic: www.montcada.cat

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions

10 dies hàbils.

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:

 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes.
 • A una atenció sense discriminació per raó de naixement, raça, origen, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Conèixer la identitat de la persona responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Conèixer la identitat de la persona responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Accedir de forma gratuïta al lloc de consulta de l’Arxiu Municipal en les condicions i horaris establerts.
 • Dret a rebre informació i assessorament sobre els fons documentals i els serveis que s’ofereixen.
 • Dret a consultar la documentació que es conserva a l’ Arxiu Municipal i a obtenir-ne reproduccions, d’acord amb la normativa vigent.
 • Dret a presentar queixes i suggeriments en relació al funcionament del servei d’Arxiu Municipal.
 • Tenir garantia del correcte tractament de dades personals i de confidencialitat de les consultes.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Respectar el reglament intern quant a la consulta dels documents i la seva conservació preventiva.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa.
 • Respectar els documents, tenir cura de la seva preservació i integritat, i mantenir-ne l’ordre intern.
 • Complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades i propietat intel·lectual.
 • Citar les referències dels documents d’acord amb les indicacions del personal de l’arxiu.

Compromisos de qualitat i mesures d’esmena davant d’incompliments

 1. Atendre i resoldre les consultes de documentació ingressada a l’Arxiu Municipal, tan d’usuaris interns com a externs, en un termini de 5 dies hàbils en el 90%.
 2. Atendre les peticions d’accés a lloc de consulta de l’Arxiu Municipal, en un termini de 10 dies hàbils en el 90% dels casos.
 3. Atendre i resoldre assessorament en la consulta i cerca de d’informació a la ciutadania en menys de 10 dies hàbils en el 80% dels casos.
 4. Lliurar les reproduccions en suport paper o digital en un termini de 15 dies hàbils en el 80 % dels casos.
 5. Realitzar un mínim de 10 activitats o publicacions relatives al patrimoni documental de Montcada i Reixac a l’any.
 6. Organitzar i programar 1 visita a l’any, centrada en les funcions que realitza l’Arxiu Municipal i els fons documentals que conserva.

En cas d’incompliment dels compromisos 1, 2, 3, 4 s’informarà a la persona interessada dels motius d’aquest incompliment i, si es cau, s’indicaran les mesures correctores que s’han emprès.
En cas d’incompliment dels compromisos 5 i 6 es realitzarà una publicació exposant a la ciutadania els motius dels incompliments i les mesures correctores que es prendran per tal d’assolir els compromisos en el futur. 

Formes de consulta del seguiment de la carta

Portal de transparència, nota informativa (noticia) al web municipal, difusió per les xarxes socials (facebook, instagram). Enquesta anual

Periodicitat de difusió de la carta

Anualment es publicarà un informe global sobre el compliment dels compromisos de qualitat de la Carta

Data d’entrada en vigor de la carta

Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de febrer de 2023

Data de revisió/actualització

Data d'actualització, mínim cada 2 anys

Darrera actualització: 23.02.2023 | 10:02