El calendari fiscal 2022 ja és públic i manté el pagament de l’Ibi fraccionat en cinc terminis

Dilluns, 27 de desembre de 2021 a les 00:00

Les ordenances fiscals per al proper exercici es van aprovar definitivament al Ple ordinari del mes de desembre.

El calendari fiscal 2022 ja és públic i manté les novetats introduïdes al 2021, com el pagament de l’Impost de Béns Immobles (Ibi) urbà a cinc terminis. Aquest impost el gestiona des de l’exercici 2020 l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. Les ordenances fiscals 2022 es van aprovar definitivament al Ple de desembre, celebrat el dia 23.

El calendari dels impostos i taxes que gestiona l'ORGT és el següent:

Ibi urbà
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament fraccionat: 2 de maig, 1 de juny, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre

Ibi rústic
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol

BICES
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Pagament fraccionat: 2 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 4 de març al 5 de maig
Pagament domiciliat únic: 2 de maig

Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: de l'1 de setembre al 4 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
Període voluntari: del 16 de setembre al 16 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

Per a més informació i si es vol domiciliar els pagaments d'aquests impostos i taxes, s'ha de comunicar a l'ORGT, per Internet (www.orgt.dibat.cat) o bé als telèfons 934 729 171; 674 961 299, 932 029 802.

Pel que fa la taxes que gestiona l'Ajuntament, el calendari és el següent:

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l'1 de febrer a l'1 d'abril
Pagament domiciliat únic: 1 de març

Taxa de guals
Període voluntari: de l'1 de març al 2 de maig
Pagament domiciliat únic: 1 d'abril

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 22 d'abril al 22 de juny
Pagament domiciliat únic: 1 de juny

Les persones que vulguin domiciliar el pagament d'aquestes taxes, ho han de comunicar a l'Ajuntament abans del 15 de gener de 2022.

A banda dels impostos i taxes esmentats, l'ORGT també s'encarrega del cobrament i de totes les bonificacions vinculades a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) i sobre la taxa d'aprofitament especial de domini públic local. L'Ajuntament continua gestionant la resta de taxes i preus públics, així com l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Darrera actualització: 28.12.2021 | 11:27