Catàleg de serveis de Serveis Socials

ÍNDEX

1. ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
Els Serveis Socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Són un conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.

1.1 Servei bàsic d'atenció social. Professional de referència
1.2 Prestacions d'urgència
1.3 Servei d'orientació Jurídica

2. SUPORT A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
Aquest apartat reuneix tots els serveis i ajuts adreçats a les famílies i els seus fills/es. S'entén per famílies totes les noves unitats de convivència, persones soles i famílies nuclears, parelles informals, famílies monoparentals, etc

2.1 Servei bàsic d'atenció a la infància i adolescència
2.2 Servei bàsic d'atenció a joves
2.3 Servei bàsic d'atenció individual i familiar
2.4 Servei d'atenció domiciliària
2.5 Prestacions econòmiques necessitats bàsiques
2.6 Òptica
2.7 Farmàcia
2.8 Tràmit Ajuts d'urgència Habitatge
2.9 Tràmit Renda Mínima (RMI)
2.10 Càritas Centre Bon dia
2.11 Caritas Manetes
2.12 Beques Menjador
2.13 Beques material i sortides
2.14 Dapsi
2.15 Programa Famílies monoparentals maternes
2.16 Centre Obert
2.17 Espai Familiar Mentrestant

3. PROMOCIÓ DE LA AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Aquest bloc inclou serveis adreçats a persones grans i/o dependents per ajudar a millorar la seva qualitat de vida i la del seu cuidador.

3.1 Servei bàsic d'atenció a gent gran i persones amb dependència
3.2 Tràmit de reconeixement del grau de dependència
3.3 Programa individual d'atenció (PIA)
3.4 Servei d'atenció domiciliària (ajudes tècniques)
3.5 Servei de teleassistència
3.6 Transport adaptat
3.7. Servei d'atenció domiciliària
3.8 Grups d'ajuda mutua
3.9 Estades temporals (RESPIR)
3.10 Prestacions econòmiques de la Generalitat
3.11 Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les persones grans de la demarcació de Barcelona

4. EXCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA POBRESA
Aquest bloc inclou serveis i prestacions per cobrir les necessitats bàsiques més immediates. L'objectiu és prevenir i alleugerir l'impacte de la pobresa i l'exclusió social.

4.1 Menjador Social l'Alzina
4.2 Menjador Social el Caliu
4.3 Cistell Solidari Aldees Infantils SOS
4.4 CARITAS Rebost (bossa aliments)
4.5 Kits de suport social de la Creu Roja
4.6 Targeta Alimentació Creu Roja

5. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL
Aquest bloc inclou diferents accions adreçades a millorar la nostra tasca i la nostra relació amb l'entorn.

5.1 C-Digit (Contra la discriminació gitana)

6. ALTRES
Aquest apartat inclou aquells serveis que donen suport als Serveis Socials.

6.1 Servei Emergències CUESB

1. ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA

Els Serveis Socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Són un conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates generals i bàsiques de les persones, famílies i grups.


1.1 Servei bàsic d'atenció social. Professional de referència

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament de Montcada i Reixac

Descripció objecte
Servei d'atenció per part de professionals que intervenen amb persones, famílies i grup socials, especialment si es troben en situació de risc social o exclusió, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Perfil professional
Treballador/a Social, Educador/a Social

Prestació
Atenció a urgències socials.
Entrevista d'Acollida : informació, orientació i assessorament.
Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió
Seguiment: Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
Gestió de serveis i recursos socials.
Tramitació de prestacions econòmiques i d'altres.
Tramitació de propostes de derivació als Serveis Socials especialitzats.
Treball social comunitari.

Requisits d'accés
Tota la població empadronada a Montcada i Reixac

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència.

Documentació necessària
Per l'entrevista no cal documentació.
Documentació necessària segons serveis o prestacions.

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8,9,10 i l'annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
No hi ha copagament.

1.2 Prestacions d'urgència

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament Montcada i Reixac

Descripció objecte
Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.
També formen part de les prestacions d'urgència social els rescabalaments obligatoris propis del període de tramitació d'altres prestacions.

Prestació

 • Ajuts per a alimentació, lactància i necessitats bàsiques de subsistència.
 • Ajuts per roba i calçat.
 • Ajuts per fer front al pagament de condicions mínimes per garantir allotjament.
 • Ajuts per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat).
 • Ajuts per fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

Requisits d'accés
Poden ésser beneficiàries les persones majors de 18 anys que es troben en situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica de subsistència.

 1. Empadronats a Montcada i Reixac
 2. Es determina un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a la situació de vulnerabilitat o exclusió social o amb fills a càrrec.
 3. El reglament de prestacions econòmiques municipal regula aquest apartat.

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència.

Documentació necessària
Segons el tipus de prestació, veure reglament

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents: Els requisits generals establerts en la Llei 13/2006, del 27 de Juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i en el reglament de prestacions municipal.

Copagament
No hi ha copagament

1.3 Servei d'orientació Jurídica

Garantia de la prestació
Prestació no garantida.

Descripció Objecte
Proporciona suport i assessorament legal, així com, la derivació per l'obtenció de justícia gratuïta en cas necessari, a les persones o famílies derivades pels professional dels serveis socials bàsics d'atenció social.

Prestació
Suport i assessorament legal puntual.

Requisits d'accés
Valoració per part del professional de referència.

Circuit d'accés
Derivació des dels SSB.

Documentació necessària
La que es determini en cada cas

Punts de prestació
Casa de la Vila. Carrer Major, 32
1 tarda a la setmana, dimarts de 5 a 8

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagament.

2. SUPORT A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Aquest apartat reuneix tots els serveis i ajuts adreçats a les famílies i els seus fills/es. S'entén per famílies totes les noves unitats de convivència, persones soles i famílies nuclears, parelles informals, famílies monoparentals, etc

2.1 Servei bàsic d'atenció a la infància i adolescència

Garantia de la Prestació
Prestació garantida.
Ajuntament Montcada i Reixac.

Descripció objecte
Atenció per part dels tècnics especialitzats que intervenen en infants i joves, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Prestació

 • Entrevista d'acollida: Informació, orientació i assessorament per a infants i famílies.
 • Seguiments: Intervenció per a la integració escolar o social dels infants.
 • Accés als serveis i recursos per a la integració.
 • Tramitació de prestacions econòmiques i d'altres.
 • Derivació a altres serveis.
 • Atenció d'urgències socials.

Requisits d'accés
Infants de 0 a 16 anys en situació de risc social i les seves famílies.

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència especialitzat que es demana a Serveis Socials.

Documentació necessària
Per a l'entrevista no cal documentació.
Documentació necessària segons serveis o prestacions.

Protocols i documents de referència

 • Projecte de treball amb les escoles "Tractament de la Infància i Adolescència amb dificultat social a l'àmbit Escolar"
 • Guia per la intervenció en xarxa en situacions de risc de la infància i adolescència

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagament.

2.2 Servei bàsic d'atenció a joves

Garantia de la prestació
Prestació garantida.
Ajuntament Montcada i Reixac.

Descripció objecte
Atenció per part dels professionals de referència que intervenen en joves i adolescents i les seves famílies, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Prestació
Entrevista d'acollida: Informació, orientació i assessorament a adolescents i joves.
Seguiments. Intervenció per a la integració dels joves.
Accés als serveis i recursos per a la integració.
Tramitació de prestacions econòmiques i d'altres.
Derivació a altres serveis.
Atenció d'urgències socials.

Requisits d'accés
Joves i adolescents entre 16 i 25 anys en situació de risc social i les seves famílies.

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència polivalent que es demana a serveis socials.

Documentació necessària
Per a l'entrevista no cal documentació.
Documentació necessària segons serveis o prestacions.

Protocols i documents de referència
Guia per la intervenció en xarxa en situacions de risc de la infància i adolescència

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagament.

2.3 Servei bàsic d'atenció individual i familiar

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament de Montcada i Reixac

Descripció objecte
Servei d'atenció per part de professionals que intervenen amb persones, famílies i grup socials, especialment si es troben en situació de risc social o exclusió, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Perfil professional
Treballador/a Social, Educador/a Social

Prestació
Atenció a urgències socials.
Entrevista d'acollida: informació, orientació i assessorament.
Detecció i prevenció de situacions de risc social o exclusió
Seguiment: Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
Gestió de serveis i recursos socials.
Tramitació de prestacions econòmiques i d'altres.
Tramitació de propostes de derivació als Serveis Socials especialitzats.
Treball social comunitari.

Requisits d'accés
Tota la població empadronada a Montcada i Reixac

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència.

Documentació necessària
Per l'entrevista no cal documentació.
Documentació necessària segons serveis o prestacions.

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8,9,10 i l'annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
No hi ha copagament.

2.4 Servei d'atenció domiciliària

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament Montcada i Reixac

Descripció Objecte
Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries, conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament en el domicili de la persona dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles famílies o persones amb dificultats de desenvolupament o integració o manca d'autonomia. Es pot complementar amb altres modalitats d'atenció.

Perfil professional
Treballador/a Familiar i auxiliar de la llar

Prestació
Atenció personal
Ajuda a la llar
Suport Social i familiar
Relació amb l'entorn
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Requisits d'accés
Prèvia valoració del professional referent de situació de risc i/o dependència.

Circuit d'accés
La sol·licitud del recurs serà prèvia concertació d' entrevista amb el professional referent i posterior valoració de les necessitats.

Documentació necessària
La que determini el pla de treball

Punts de prestació
Domicili

Copagament
No hi ha copagament

2.5 Prestacions econòmiques necessitats bàsiques

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament Montcada i Reixac

Descripció objecte
Les prestacions econòmiques tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

Prestació
Ajuts per a alimentació, lactància i necessitats bàsiques de subsistència.
Ajuts per roba i calçat.
Ajuts per fer front al pagament de condicions mínimes per garantir allotjament.
Ajuts per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat).
Ajuts per fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.

Requisits d'accés
Poden ésser beneficiàries les persones majors de 18 anys que es troben en situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica de subsistència.
- Empadronats a Montcada i Reixac
- Es determina un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a la situació de vulnerabilitat o exclusió social o amb fills a càrrec.
- El reglament de prestacions econòmiques municipal regula aquest apartat.

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència.

Documentació necessària
Segons el tipus de prestació, veure reglament

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents : Els requisits generals establerts en la Llei 13/2006, del 27 de Juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i en el reglament de prestacions municipal.

Copagament
No hi ha copagament

2.6 Optica

Garantia de la prestació
Prestació subjecte a disposició pressupostària

Descripció Objecte
Facilitar a la persona la possibilitat d'aconseguir una bonificació en el preu de les lents.

Prestació
Ajut econòmic en el preu de les ulleres pressupostades.

Requisits d'accés
Poden ésser beneficiàries totes les persones amb dèficits visuals que reuneixin els requisits econòmics - socials pertinents (segons reglament econòmic municipal).

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència

Documentació necessària
Segons el reglament de prestacions municipal

Protocols i documents de referència
Prestacions d'urgència social

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Copagament
Si

2.7 Farmàcia

Garantia de la prestació
Prestació subjecte a disposició pressupostària

Descripció objecte
Ajut per prevenir i mantenir la salut de les persones

Prestació
Aportació econòmica municipal per fer front a la despesa farmacèutica sota prescripció facultativa.

Requisits d'accés
Segons reglament de prestacions municipal
Medicació sota prescripció facultativa

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència

Documentació necessària
Segons reglament de prestacions municipal
Recepta mèdica

Protocols i documents de referència
Prestacions d'urgència social

Punts de prestació
Ebasp Casa de la Vila
Ebasp Kursaal

Copagament
No hi ha copagament

2.8 Tràmit Ajuts d'urgència Habitatge

Garantia de la prestació
Prestació vinculada a partida pressupostària de la Agència d'habitatge

Descripció Objecte
Prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer
Prestacions d'urgència especial per al pagament de quotes d'amortització hipotecària.
Ajuts per atendre persones que han perdut habitatge
Ajuts per atendre persones aturades de llarga duració.

Prestació
Ajuts econòmics en relació a aquestes 4 necessitats segons criteris econòmics de l'Agència d'habitatge.

Requisits d'accés
El que determini la seva convocatòria

Circuit d'accés
Mitjançant entrevista amb el professional referent qui valorarà la viabilitat de la sol¿licitud i elaborarà l'informe social corresponent.

Documentació necessària
Segons convocatòria

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Resolució TES/2932/2012 de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència.

Copagament
No hi ha copagament.

2.9 Tràmit Renda Mínima (RMI)

Garantia de la prestació
Prestació garantida subjecte a requisits legals.
Generalitat de Catalunya. (Ocupació i Treball)

Descripció Objecte
És un dret subjectiu de caràcter universal envers els ciutadans i les ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneixin els requisits per ser-ne beneficiaris. Facilitar a les persones beneficiàries que puguin assolir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.

Prestació
Prestació econòmica.

Requisits d'accés
Els requisits per accedir a aquesta prestació econòmica són els següents: a) els requisits establerts per l'article 6 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció de Catalunya, i en la normativa d'actualització i desenvolupament corresponent; b) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent, Decret 384/2011 del 30-8 i Decret 60/2012 de 29 de maig.

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència.
Estudi i valoració del cas i posterior tramitació.

Documentació necessària
En funció de cada cas

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Copagaments
No hi ha copagament.

2.10 Càritas Centre Bon dia

Garantia de la prestació
No garantida

Descripció Objecte
L'objectiu del projecte és oferir a les dones un espai de relació, d'aprenentatge i de socialització per tal de reforçar la seva autoestima i potenciar les seves pròpies capacitats per millorar la seva qualitat de vida.

Prestació
Espai d'acollida per dones on es realitzen diferents activitats (classes de castellà, català, cuina, manualitats...).

Requisits d'accés
Persones fràgils amb problemes que afavoreixen la seva exclusió social

Circuit d'accés
Casos derivats per tècnics de Serveis Socials i de la xarxa sociosanitària (salut mental)

Punt de prestació
Centre Cívic la Ribera
Carrer Llevant 10 Montcada i Reixac

Copagament
No hi ha copagaments

2.11 Caritas Manetes

Garantia de la prestació
No garantida

Descripció Objecte
Taller pre-laboral amb l'objectiu de potenciar la integració social, reforçar hàbits labotals i millorar la seva economia.

Prestació
És un taller pre-laboral que acull un màxim de 8 dones. S'elaboren diferents articles d'artesania que posteriorment es posaran a la venta a diferents fires. Les participants reben una retribució per la seva feina.

Requisits d'accés
Les dones hauran de tenir un nivell de llengua (català o castellà) mínim (entenedor).

Circuit d'accés
Mitjançant informe de derivació del tècnic referent de la xarxa sociosantitària (SS.SS./Salut Mental)

Punt de prestació
Centre Cívic de la Ribera
Carrer Llevant 10 Montcada i Reixac
Dimecres i divendres de 9:30 a 12:30

2.12 Beques Menjador

Garantia de la prestació
Prestació de pública concurrència
Consell Comarcal Vallès Occidental

Descripció objecte
Ajut econòmic per a pagar part del servei de menjador.

Prestació
L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

Requisits d'accés
Famílies amb infants de 3 a 12 anys. De 12 a 16 anys (si el centre educatiu disposa de menjador)

Circuit d'accés
Quan s'obre convocatòria (habitualment el mes de maig). Per demanar-les s'han d'adreçar a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC).

Documentació necessària
Segons convocatòria anual.

Punts de prestació
Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments

2.13 Beques material i sortides

Garantia de la prestació
Prestació de pública concurrència
Ajuntament de Montcada i Reixac

Descripció objecte
El programa d'ajuts escolars vol ser una eina de suport econòmic per tal de contribuir a fer compatible les responsabilitats familiars i les obligacions econòmiques envers el menor, facilitant minimitzar les consequències de les desigualtats socials existents.
Són ajuts per a pagar part del material i sortides per l'escola.

Prestació
Prestació econòmica per material i sortides.

Requisits d'accés
Famílies amb infants de 3 a 16 anys.

Circuit d'accés
Quan s'obre convocatòria (habitualment el mes de maig). Per demanar-les s'han d'adreçar a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC).

Documentació necessària
Segons convocatòria anual.

Punts de prestació
Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments

2.14 Dapsi

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Conveni amb Dapsi

Descripció objecte
Servei que incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. El servei ofereix un conjunt d'actuacions de caire preventiu, de detecció, diagnòstic i d'intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s'entén, en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l'infant compleix els sis anys, abastant, per tant, l'etapa prenatal, perinatal, postnatal i petita infància.

Prestació
Servei d'atenció a les famílies amb infants menors de 6 anys per detectar i prevenir i tractar qualsevol desajust en el desenvolupament del seu fill.

Requisits d'accés
Infants de 0 a 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-los.

Circuit d'accés
Per derivació del pediatre del CAP, altres metges especialistes, l'EAP o l'Escola bressol.
En el cas que sigui la família la que mostri preocupació, poden fer una carta dirigida al CDIAP sol.licitant valoració i/o sol.licitar hora directament al servei.

Documentació necessària
En el cas de ser derivat per professionals, un informe de derivació amb el motiu de la consulta.

Punts de prestació
Servei d'Atenció Precoç
C. Dr. Buxo, 29
08110 - Montcada i Reixac

Criteris d'accés normativa reguladora
Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

Copagaments

2.15 Programa Famílies monoparentals maternes

Garantia de la prestació
No garantida
Conveni Aldees Infantils/Ajuntament

Descripció objecte
Aquest servei ofereix un habitatge a un nucli familiar format per dones que tenen fills/es al seu càrrec menors d'edat en situació de risc social i/o vulnerabilitat demostrada. L'habitatge esta preparat per 3 famílies. És un recurs de transició cap a una vida autònoma amb acompanyament d'un equip interdisciplinar i amb una temporalitat inicial de 6 mesos renovable a 6 mesos més fins a un màxim de 18 mesos.

Requisits d'accés
Famílies monoparentals maternes, derivades per tècnics de Serveis Socials prèvi estudi i valoració.

Documentació necessària
Segons protocol Aldees Infantils SOS

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència de Serveis Socials.

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
Si

2.16 Centre Obert

Garantia de la prestació
Prestació garantida

Descripció objecte
Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, per a infants i adolescents en risc d'exclusió social.

Prestació
Servei que dona suport, estimula i potència l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

Requisits d'accés
Infants i adolescents de 6 a 18 anys que viuen en el municipi i que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.

Circuit d'accés
Als centres oberts s'accedeix a través de la derivació de l' Educador de l'Ebasp que valora la necessitat dins del seu pla de treball.

Perfil Professional
Educador social

Punts de prestació
Centre obert la Ribera de 6 a 18 anys Centre Civic de la Ribera c. LLevant, 10 Montcada i Reixac.
Centre obert Can Sant Joan de 6 a 12 anys Hotel d'Entitats carrer Viver, s/n Montcada i Reixac.
Centre obert Font Pudenta 6 a 16 anys

Criteris d'accés normativa reguladora
Derivació Serveis Socials o Serveis Especialitzats

Copagament
No hi ha copagament

2.17 Espai Familiar Mentrestant

Garantia de la prestació
Prestació no garantida

Descripció objecte
Projecte d'espai Educatiu per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys i les seves famílies.
Places : 12

Prestació
Treball educatiu per millorar les competències socials i educatives dels pares i mares envers els seus fills, així com afavorir el procés de desenvolupament cognitiu i relacional dels infants

Requisits d'accés
Famílies en seguiment en un pla de treball des de Serveis Socials

Circuit d'accés
Segons protocol establert

Professionals
2 educadores socials

Punt de prestació
Carrer Viver s/n Hotel d'Entitats

Copagament

3. PROMOCIO DE LA AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Aquest bloc inclou serveis adreçats a persones grans i/o dependents per ajudar a millorar la seva qualitat de vida i la del seu cuidador.

3.1 Servei bàsic d'atenció a gent gran i persones amb dependència

Garantia de la prestació
Prestació garantida.
Ajuntament Montcada i Reixac.

Descripció objecte
Atenció per part dels professionals de referència que intervenen donant suport a persones majors de 65 anys i a la població amb dependència.

Prestació
- Entrevista d'acollida: Informació i orientació als ciutadans que ho necessitin de tot allò que es desprèn per edat i per l'aplicació de la Llei de Dependència
- Realització dels Plans d'Atenció Individuals (PIA), a partir de l'obtenció del grau de dependència.
- Tràmit i gestió dels diferents recursos d'aquest àmbit

Requisits d'accés
Persones majors de 65 anys i menors amb dependència reconeguda

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència que es demana a serveis socials.

Documentació necessària
Per a l'entrevista no cal documentació.
Documentació necessària segons serveis o prestacions.

Protocols i documents de referència
Llei de Dependència

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagament.

3.2 Tràmit de reconeixement del grau de dependència

Garantia de la prestació
Prestació garantida.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania

Descripció Objecte
La llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de la Autonomia personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en vigor l'1 de gener de 2007, regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) en el qual col·laboren i hi participen l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les administracions locals.

Prestació
Els graus de dependència es determinen mitjançant l'aplicació del barem acordat pel Consejo Territorial del Sistema para la Autonomia y Atención a la Dependencia aprovat pel Govern mitjançant Reial Decret.

S'estableixen 3 graus de dependència (I,II,III) en relació amb la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Per les persones depenents la llei garantirà i regularà dos tipus d'aportacions:
- Cartera de serveis segons les necessitats (sad, teleassistència, centre de dia i atenció residencial
- Prestacions econòmiques (per cuidador, per comprar un servei)

Requisits d'accés
Tota la població en possible situació de dependència.

Circuit d'accés
Prèvia sol-licitud de reconeixement, la valoració la realitzarà un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona utilitzant el Barem de valoració de la dependència (BVD).

Documentació necessària
Sol·licitud específica que inclou informe mèdic actualitzat, full empadronament històric i dni.

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal.

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagaments.

3.3 Programa individual d'atenció (PIA)

Garantia de la prestació
Prestació garantida

Descripció Objecte
Pla de treball en relació al grau de dependència.

Prestació
- Informació i orientació als ciutadans que ho necessitin de tot allò que es desprèn de l'aplicació de la Llei.
- Realització dels Plans d'Atenció Individuals (PIA), a partir de l'obtenció del grau de dependència.
- Aplicació i posta en marxa dels recursos d'atenció domiciliària o residencials que es necessitin.
El catàleg de Serveis del Sistema és el següent: (Article 15)
- Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal.
- Servei de Teleassistència.
- Servei d'ajuda a domicili. (Atenció de les necessitats de la llar, Cura personal)
- Servei de Centre de Dia.
- Centre de Dia per a majors de 65 anys.
- Centre de Dia per a menors de 65 anys.
- Centre de Dia d'atenció especialitzada.
- Residència per a persones grans en situació de dependència.
- Centre d'atenció a persones en situació de dependència segons els tipus de discapacitat.
Les prestacions econòmiques:

1) Prestació econòmica vinculada al servei (Article 17).
a. Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no.
2) Prestació econòmica d'assistència personal (Article 19)

Requisits d'accés
Persones valorades amb un grau de dependència

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència de dependència que es realitzará a despatx o a domicili.

Punt de prestació
EBAS KURSAAL
EBAS CASA DE LA VILA

Criteris d'accés
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
En funció del recurs

3.4 Servei d'atenció domiciliària (ajudes tècniques)

Garantia de la prestació
Prestació garantida

Descripció objecte
Les ajudes tècniques afavoreixen l'autonomia de la persona i complementen els serveis d'ajut a la llar.

Prestació
Material ortopèdic variat que s'adapata a les necessitats de cada cas.
- Cadires de rodes
- Llits ariticulats
- Baranes
- Caminadors
- Taburets i cadires de bany
- Etc.

Requisits d'accés
Persones en situació de dependència estable o transitòria

Circuit d'accés
Prèvia valoració tècnica del professional referent

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
En concepte de préstec

3.5 Servei de teleassistència

Garantia de la prestació
Prestació garantida

Descripció objecte
Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.

Prestació
Connexió mitjançant la línia telefònica les 24 h del dia amb una central receptora que dóna resposta immediata a quasevol situació d'urgència.

Requisits d'accés
Persones en situació de dependència i/o risc social

Circuit d'accés
La sol·licitud ha de presentar-se a Serveis Socials on la treballadora social valora i tramita el recurs.

Documentació necessària
Sol.licitud específica

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
Taxa vigent (en funció dels criteris econòmics de la Diputació de Barcelona)

3.6 Transport adaptat

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament de Montcada i Reixac

Descripció objecte
Servei de suport per per persones depenents

Prestació
Sistema de transport adaptat al grau de necessitat de les persones usuàries per tal de possibilitar el seu trasllat al servei especialitzat de referència.

Requisits d'accés
Persones depenents que necessiten un mitjà de transport diari per assistir a una activitat reglada.

Circuit d'accés
La sol.licitud del recurs es fará a través del professional referent que valorará la viabilitat.

Documentació necessària
La que determini cada convocatòria

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
No

3.7. Servei d 'atenció domiciliària

Garantia de la prestació
Prestació garantida
Ajuntament Montcada i Reixac

Descripció Objecte
Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries, conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament en el domicili de la persona dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles famílies o persones amb dificultats de desenvolupament o integració o manca d'autonomia. Es pot complementar amb altres modalitats d'atenció.

Perfil professional
Treballador/a Familiar i auxiliar de la llar

Prestació
Atenció personal
Ajuda a la llar
Suport Social i familiar
Relació amb l'entorn
Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Requisits d'accés
Prèvia valoració del professional referent de situació de risc i/o dependència.

Circuit d'accés
La sol·licitud del recurs serà prèvia concertació d' entrevista amb el professional referent i posterior valoració de les necessitats.

Documentació necessària
La que determini el pla de treball

Punts de prestació
Domicili

Copagament
No

3.8 Grups d'ajuda mutua

Garantia de la prestació
Prestació subjecta a disponibilitat pressupostària de la Diputació i Ajuntament de Montcada i Reixac

Descripció objecte
Servei de formació i suport que es realitza en el marc de l'atenció primària sociosanitària amb l'objectiu d'oferir als familiars que tenen cura de persones grans, un programa de formació i un espai per compartir coneixements sobre la cura i possibilitar la expressió i suport emocional sobre la experiència de viure i tenir cura a un persona gran.

Prestació
Programa educatiu impartit per professionals (infermeres, metges, psicòlegs, treballadores socials...).
A les sessions es treballen de forma participativa aspectes clau com: entendre les malalties i els tractaments, la cura física (alimentació, mobilització, higiene...), tenir cura de les pròpies necessitats i emocions, aspectes legals i recursos socials disponibles.

Requisits d'accés
Ser cuidadors i/o familiars que tenen cura de persones amb dependència.

Circuit d'accés
Derivació que fa la treballadora social de Gent Gran i dependència.

Punts de prestació
Instal·lacions municipals

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagaments
No hi ha copagament.

3.9 Estades temporals (RESPIR)

Garantia de la prestació
Prestació subjecta a disponibilitat de plaça
Diputació de Barcelona

Descripció Objecte
Es un programa des suport adreçat a les famílies que tenen familiars majors de 65 anys i persones amb dependència. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donar resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

Prestació
Estades residencials temporals de convivència.

Requisits d'accés
- Majors de 65 anys.
- Persones amb discapacitat.

Circuit d'accés
Derivació des de Serveis Socials.

Punts de prestació
Recinte Mundet (Pavelló Nord)
Passeig Vall d'Hebron, 171
08035 -  Barcelona
Tel. 93 402 25 86
Fax. 93 402 29 34

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
Si

3.10 Prestacions econòmiques de la Generalitat

Garantia de la prestació
Prestació garantida subjecta a requisits d'accés
ICASS. Generalitat de Catalunya

Descripció objecte
Prestacions econòmiques de dret subjectiu i de concurrència de l'ICASS.

Prestació
Pensió no contributiva per jubilació.
Pensió no contributiva per invalidesa.
PUA. Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat.
Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació.

Requisits d'accés
Els que determinin cada prestació (Generalitat de Catalunya).

Circuit d'accés
Presentar les sol·licituds degudament complimentades a les oficines corresponents

Documentació necessària
La que determini cada convocatòria

Punts de prestació
Ebas Casa de la Vila
Ebas Kursaal

Criteris d'accés normativa reguladora
Convocatòria anual.

Copagaments
No hi ha copagament.

3.11 Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les persones grans de la demarcació de Barcelona

Garantia de la prestació
No garantida
El programa és fruit de la cooperació interinstitucional i està liderat des del món local

Descripció objecte
El Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les persones grans neix amb l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat mínimes  de les persones grans així com també les de les persones amb qui conviuen.
Prestació
Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis. Les intervencions estan supervisades per una direcció facultativa a qui les tècniques dels serveis socials municipals poden adreçar totes aquelles consultes referents a les intervencions en el municipi. 

Requisits d'accés
Tota la població de majors de 65 anys empadronada a Montcada i Reixac

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència
Documentació necessària
Per l'entrevista no cal documentació

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Copagament
No hi ha copagament

4. EXCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA POBRESA

Aquest bloc inclou serveis i prestacions per cobrir les necessitats bàsiques més immediates. L'objectiu és prevenir i alleugerir l'impacte de la pobresa i l'exclusió social.

4.1 Menjador Social l'Alzina

Garantia de la prestació
Prestació garantida

Descripció objecte
Servei de menjador gratuït per persones en situació de pobresa o exclusió social. L'objectiu és garantir una alimentació saludable i un espai per la relació.

Prestació
Menú diari

Requisits d'accés
Prèvia derivació del professional referent del cas

Circuit d'accés
Mitjançant l'informe de derivació de SS.SS. un tècnic de Creu Roja gestionarà la incorporació.

Titularitat
Ajuntament de Montcada, Gestió Creu Roja

Punt de prestació
Centre Cívic L'Alzina de 12.30 a 13.30h de dilluns a dissabte
Carrer Núria, 73. Santa Maria (Montcada i Reixac)

Copagament
No

4.2 Menjador Social el Caliu

Garantia de la prestació
Prestació no garantida

Descripció objecte
Servei de menjador gratuït per persones en situació de pobresa o exclusió social. L'objectiu és garantir una alimentació saludable i un espai per la relació.

Prestació
Menú 2 cops a la setmana, dilluns i dijous, es fa entrega també d'un picnic berenar- sopar

Requisits d'accés
Prèvia derivació del professional referent del cas

Circuit d'accés
Mitjançant l'informe de derivació de SS.SS. .

Titularitat
Privada

Punt de prestació
Carrer Bogatell, 8. Montcada i Reixac

Copagament
No

4.3 Cistell Solidari Aldees Infantils SOS

Garantia de la prestació
No garantida

Descripció objecte
Donar suport a les famílies en situació de risc greu i amb fills menors a càrrec per poder afavorir una alimentació saludable.

Prestació
Aliments frescos (carn, peix i verdures) que subministren botigues del municipi que col·laboren amb la campanya. Les persones compraran amb uns tiquets que retiraran periòdicament.

Requisits d'accés
Segons protocol econòmic establert

Circuit d'accés
Mitjançant informe de derivació des de Serveis Socials

Punts de prestació
Aldees Infantils carrer Ferrer i Guardia, 1. Montcada i Reixac

Copagament
No

4.4 CARITAS Rebost (bossa aliments)

Garantia de la prestació
Garantida

Descripció Objecte
Suport alimentari bàsic per famílies o persones que es trobin en situació de necessitat i tinguin dificultats per a cobrir les necessitats alimentàries més bàsiques

Prestació
Quinzenal, les bosses d'aliments inclouen alimentació seca (arròs, pasta, tomàquet, oli, farina, sucre i conserva de peix)

Requisits d'accés
Persones empadronades al municipi

Circuit d'accés
Si és un cas conegut per SS.SS. mitjançant informe de derivació o directament la Treballadora Social de Càritas

Punt de prestació
Dilluns de 10 a 12 al carrer de les Malves, s/n. Montcada i Reixac

Copagament
No

4.5 Kits de suport social de la Creu Roja

Garantia de la prestació
Prestació subjecte a disposició pressupostària

Descripció Objecte
Prestació econòmica d'urgència social per alimentació i productes d'higiene

Prestació
Kit bàsic nadó
Kit higiènic nadó
Kit Alimentació nadó
Kit Alimentació Familiar
Kit Bolquers
Kit neteja de la llar
Kit Higiene home
Kit higiene dona

Requisits d'accés
Persones empadronades a Montcada i Reixac derivades per Serveis Socials

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència

Documentació necessària
Segons el reglament de prestacions municipal

Punts de prestació
Ebas Kursaal
Ebas Casa de la Vila

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
No hi ha copagament

4.6 Targeta Alimentació Creu Roja

5. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

Aquest bloc inclou diferents accions adreçades a millorar la nostra tasca i la nostra relació amb l'entorn.

5.1 C-Digit (Contra la discriminació gitana)

Garantia de la prestació
Prestació no garantida
Conveni entre Diputació de Barcelona, Fundació Secretariat Gitano, Ajuntament de Montcada

Descripció objecte
Reduir les barreres que obstaculitzen l'accés i la permanència de les persones d'ètnia gitana del municipi al mercat de treball competitiu/ordinari, a través d'accions que afavoreixin la inserció laboral.

Prestació
1. Servei d'orientació laboral (itineraris individualitzats)
2. Formació
3. Prospecció d'empreses

Requisits d'accés
Tota la població d'ètnia gitana empadronada a Montcada i Reixac

Circuit d'accés
Mitjançant hora d'entrevista amb el professional de referència

Documentació necessària
Per l'entrevista no cal documentació

Punt de prestació
Edifici Kursaal - 1a planta
Carrer Masia, 37. Montcada i Reixac

Criteris d'accés normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l'existència de situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària; b) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades; c) la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Copagament
No hi ha copagament

6. ALTRES

Aquest apartat inclou aquells serveis que donen suport als Serveis Socials.

6.1 Servei Emergències CUESB

Garantia de la prestació
Prestació no garantida

Descripció objecte
Intervenció davant d'una situació d'emergència com a conseqüència de :

- Incendi, inundació, explosió, desallotjament preventiu, esfondrament,etc.
- Mort accidental o violenta
- Agressió a una dona amb intenció de matar-la
- Gest autolesiu
- Climatologia adversa com baixada de temparatures o nevades
- Situacions d'emergència massiva

Suport fora horari dels SS.SS. davant de situacions de:

- Abandonament
- Pèrdua sobtada d'autonomia
- Desaparició del cuidador
- Maltractes i violència de gènere

Perfil Professional
Psicòlegs, treballadors socials, tècnics i comandament

Prestació
Atenció i suport personalitzats i gestió de recursos d'urgència.

Circuit d'accés
L'activació del protocol s'activarà a través dels professionals autoritzats mitjançant trucada al telèfon d'emergències.

Darrera actualització: 17.09.2021 | 13:29
Darrera actualització: 17.09.2021 | 13:29