Escoles bressol

MENÚ

Llistat d'admesos/es

(**) Llistats que recullen modificacions

EBM Camí del Bosc

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

EBM Font Freda

EBM MItja Costa

Llista d'espera i fora de termini

^Pujar

Llistat preinscrits/es curs 2021-2022

(*) Llistats que recullen reclamacions

EBM Camí del Bosc

EBM Can Casamada

EBM Can Sant Joan

EBM Font Freda

EBM MItja Costa

^Pujar

Tramitacio tarifació social

Preinscripció i matriculació curs 2021-22

Calendari de preinscripció
Fases Dates
Presentació de sol·licituds 3 al 19 de maig
Llistes amb el barem provisional 25 de maig
Reclamacions 26 i 27 de maig
Resolució reclamacions i llistes amb el barem definitiu 28 de maig
Sorteig 31 de maig
Llistes admesos i llista d’espera 1 de juny
Període de matriculació 2 al 18 de juny

El procés de preinscripció és únic i comú per a la Xarxa d’escoles bressol municipals. Es considerarà el municipi com a zona única.

CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I BAREMS

Procediment general d’admissió:

Per ordenar les sol·licituds de preinscripció s’apliquen, en primer lloc, els criteris prioritaris i, després, els criteris complementaris.

Les famílies hauran d’acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la sol·licitud. Hauran d’aportar l’original i fotocòpia d’aquells documents que justifiquin la  seva situació quant a l’atorgament de punts en el barem.

Per desfer les situacions d’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Ensenyament. Després del resultat del sorteig s’adjudiquen les places als centres. Aquestes no sempre es corresponen amb les  primeres opcions sol·licitades.

Criteris generals

 1. Existència de germans/nes escolaritzats/des a l’escola bressol o de pares/mares o tutors/es legals que hi treballin: 40 punts.
 2. Proximitat (només puntua un del dos criteris següents)
  1. Quan la unitat familiar resideix a Montcada i Reixac: 30 punts.
  2. El domicili al·legat a efectes de proximitat és el del lloc de treball, situat a Montcada i Reixac: 20 punts.
 3. Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 4. Quan l'alumne/a, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.
 5. Els dos progenitors o tutors treballen o un de sol en el cas de famílies monoparentals: 4 punts.
 6. Els dos progenitors o tutors es troben en situació legal de desocupació o un de sol en el cas de famílies monoparentals; també quan un dels dos progenitors  treballa i l'altre acredita situació legal de desocupació: 2 punts.

Criteris complementaris

 1. Quan la família acrediti una situació de família nombrosa, família monoparental o es preinscriguin dos o més germans bessons (només es puntua per un dels supòsits): 15 punts.
 2. Quan l’Infant acrediti una malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació que cal aportar per realitzar la preinscripció en una escola bressol municipal:

 • Original i fotocòpia del DNI del/a sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI (només en cas que el domicili no sigui del municipi): certificat municipal de convivència de l’Infant on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i resguard de la renovació del DNI.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.

Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació de barem:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o de família monoparental,  si s’al·lega alguna d’aquestes condicions.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques (només els beneficiaris de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania, l’antic PIRMI.)
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància. Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’Infant té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta, que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.
 • En el cas que els dos progenitors o tutors estiguin en actiu, caldrà aportar l’ última nòmina actualitzada de tots dos.
 • Si un dels dos tutors treballa i l’altre es troba en situació legal de desocupació caldrà aportar l’ última nòmina d’un i un certificat de l’INEM actualitzat de l’altre.
 • Si els dos tutors es troben en situació legal de desocupació caldrà aportar els certificats de l’INEM actualitzats de tots dos.

Només  es  valoraran  les  circumstàncies  que  s’acreditin  documentalment.  Els  originals  de  la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Preferentment via telemàtica, emplenada i acompanyada de tota la documentació que acredita els criteris puntuables, al correu electrònic de l’escola bressol triada en primera opció

PRESENCIALMENT, i de manera excepcional si no es pot presentar telemàticament: a l’escola triada en primera opció, sempre amb cita prèvia. Cal trucar a l’escola per concertar dia i hora.

 • EBM Cami del bosc: 93 575 80 93
 • EBM Can Sant Joan: 93 564 60 55
 • EBM Can Casamada: 93 575 28 51
 • EBM Font Freda: 93 564 47 02
 • EBM Mitja Costa: 93 575 42 73

Altres consideracions

L’oferta de places inicial que presenta cada escola es pot veure modificada en funció de la demanda posterior. Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds es tindrà en compte l’oferta global de la xarxa pública per mantenir les ràtios màximes per aula.

Quan la demanda d’alumnes no sigui suficient per mantenir una aula oberta, l’Ajuntament, sempre que sigui possible, oferirà una plaça a un altre dels centres de la xarxa pública o es valorarà la possibilitat de reconvertir aquesta aula o una altra de la pròpia escola en una aula mixta, per tal de mantenir aquests alumnes a l’escola. Tanmateix, si calgués tancar una aula perquè durant el procés de preinscripció no s’ha cobert la ràtio mínima exigida, i durant el curs es formés una llista d’espera per a aquest nivell (i sempre que la resta d’escoles no pogués absorbir-la), es podria obrir l’aula en qüestió un cop el curs ja iniciat.

Els centres que ofereixen quotes diferenciades d’escolarització (de jornada completa, de matí i de tarda) prioritzaran, en el moment de l’admissió, les preinscripcions de jornada completa per davant de les de mitja jornada. Si un cop iniciat el curs, alguna família que ha estat admesa a jornada completa demana canviar a mitja jornada, caldrà que en justifiqui els motius (mèdics, laborals, etc) documentalment.

^ Pujar

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

La Xarxa d’escoles bressol municipals està conformada per cinc escoles: EBM Camí del Bosc, EBM Mitja Costa, EBM Font Freda, EBM Can Casamada i EBM Can Sant Joan.

Les escoles de la Xarxa treballen coordinament entre elles pel que fa normatives, calendaris, processos de matriculació, etc.

Els projectes educatius són propis però comparteixen una línia educativa comuna basada en el joc i l’experimentació, tot respectant la individualitat i capacitats de cada infant, en un entorn ric en estímuls i afecte.

La comunicació diària amb les famílies és també una part fonamental de la intervenció educativa.

L'escolarització en l'etapa educativa 0-3 anys té com a objectius prioritaris la conciliació de la vida familiar i laboral, la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social, així com la prevenció i la detecció precoç.

 ^ Pujar