Fraccionaments i ajornaments

Descripció: Fraccionar els pagaments dels diferents tributs municipals, sempre que el deute superi la quantia de 190 € i la gestió del mateix sigui per part de l'Ajuntament. 

Permet el pagament a terminis o ajornament del deute que la persona contribuent té, amb els interessos de demora que es causin.

Els deutes tributaris i altres drets públics, la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, es poden fraccionar dins del període voluntari, quan la situació econòmica financera de la persona contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Quan es tracti de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) o IAE, IBI, Taxa de recollida de Residus, Plusvàlues, les persones interessades s'hauran d'adreçar a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació.


Requisits: 

 • Ser titular del deute tributari.
 • El deute ha d'estar en període de voluntària.
 • El deute ha de ser superior a la quantia de 190 €.
 • El fraccionament/ajornament serà de la manera següent:
  • Entre 190 € i 1.500 €, en un màxim de 18 mesos               
  • Entre 1.501,00 € i 5.000,00 € en un màxim de 24 mesos
  • Més de 5.001,00 € en un màxim de 36 mesos

En cas que els tributs o preus públics siguin periòdics de cada exercici, el fraccionament o ajornament es farà com a màxim dins de l’any de la meritació (abans del 31/12 de l’any en curs).

No s'exigirà cap garantia pels ajornaments i/o fraccionaments que no superin els 18.000,00 €

 

Quin cost té:

Les que defineix la ordenança fiscal número 1 de Recaptació

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular del deute tributari

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.01.2022 | 14:16