Placa informativa d'obra

Cal presentar una instància genèrica adjuntant la següent documentació:

 • Projecte executiu de l’obra signat i visat.
 • Certificat signat de l'Arquitecte autor del projecte, en el qual s'indiqui expressament que el Projecte Executiu s'ajusta exactament al contingut del Projecte Bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent Llicència de obres, o si escau indicant expressament les modificacions introduïdes en el mateix i que aquestes modificacions no són substancials i no alteren els paràmetres urbanístics de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic.
 • Nomenament del coordinador/a de Seguretat i Salut, degudament signat.
 • Programa de control de Qualitat.
 • Qüestionari estadístic de la Generalitat si no s’ha presentat en la sol·licitud de llicència.
 • El full d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat en compliment de la Disposició final Primera del Decret 210/2018 de 6 d’abril. En aquest document hi ha de constar el codi del gestor, domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió dels residus, si no s’ha presentat en la sol·licitud de llicència.
 • Fotocopia de l’alta en el cens de l’IAE i comunicació de qui serà el constructor de l’ obra. Si l’interessat presenta l’alta en el cens del constructor (036), no serà necessària la comunicació del mateix.
 • Autorització ocupació de via pública, si s’escau.

* Cal presentar la documentació en format PDF, amb marcadors per capìtols del Projecte o Memòria tècnica; Memòria, Plànols, Pressupost, Documentació Gràfica, ESS, Residus, Plec de condicions tècniques, Control de Qualitat.”

Quin cost té:

Aquest procediment no està subjecte a taxes.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de la llicència o el seu representant

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Atenció presencial amb CITA PRÈVIA!!
Demaneu-la a oac@montcada.org
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.03.2023 | 14:07