Llicència municipal d'activitats annex IV

Descripció: Aquest procediment s'aplica a les activitats següents:

 • Cinemes.
 • Bancs i Caixes.
 • Empreses de Treball Temporal (ETT).
 • Farmàcies.
 • Agències de loteria.
 • Centres mèdics.
 • Clínica dental.
 • Bars, restaurants, cafès... amb un aforament igual o superior a 150 persones, (i tots aquells que disposin de terrassa o carpes a l'aire lliure no situades a la via pública).
 • Establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats recreatives musicals amb un aforament igual o superior a 150 persones.
 • Activitats incloses a l'annex I de la LPCAA.
 • Activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer (activitats que requereixen l'informe preceptiu de bombers).

Documentació per iniciar l'expedient:

1. Instància sol·licitant la llicència municipal a l'Ajuntament.
2. Si es tracta d'activitats recreatives o de restauració, relació dels titulars de drets sobre les finques confrontants: nom i adreça dels propietaris, arrendataris i ocupants.
3. Projecte Tècnic signat per un tècnic competent amb el contingut mínim que consta en el model que d'adjunta.

Si l'activitat està inclosa en els annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l'estudi acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d'incendis signat pel personal tècnic competent -amb el contingut mínim que consta en el model que d'adjunta-, es presentarà com una separata. PER DUPLICAT.

En el cas d'activitats subjectes a PERMÍS D'ABOCAMENT: Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal·lacions (en el cas de les activitats ja implantades), amb el contingut requerit per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.

Aquesta documentació és presentarà com una separata. PER DUPLICAT

4. La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte.
5. La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació.
6. Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació aplicable a l'activitat.
7. Còpia del projecte tècnic en un CD (en format PDF).
8. Justificant d'haver autoliquidat la taxa per la tramitació d'expedients d'activitats.

Quin cost té:

Les que defineix l'ordenança fiscal per la tramitació d'expedients d'activitats

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular de l'activitat objecte de la petició o qui exerceixi la seva representació

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 30.09.2021 | 13:16