Alta Padró d'habitants

Descripció: Tràmit mitjançant el qual qualsevol persona es pot inscriure al Padró municipal d'habitants de Montcada i Reixac:

Per empadronar-se s'ha de portar el document d'identitat, en vigor i l’escriptura de propietat o contracte de lloguer  ( amb l'últim rebut pagat del mateix).

Si la persona no és titular (de la vivenda o cte.), l’ha d’autoritzar la persona que ho sigui, i portar la documentació de la vivenda igualment. 

Ha de venir amb la persona titular,o be portar una autorització signada per aquesta i el seu DNI original .Només pot autoritzar una persona amb nacionalitat espanyola, si no és així, la persona titular ha de venir obligatòriament.

Si la persona que autoritza té un contracte de lloguer i la relació de parentiu no és de familia directa (parella, pares o fills), també ha d'aportar l’autorització del propietari de la vivenda i la fotocòpia del seu DNI (a l'autorització ha de constar la persona/es que s'han d'empadronar).

Respecte als menors d'edad, quan un dels progenitors no s'empadroni amb el/s menor, s'haurà d'aportar el DNI i una autorització on es manifesti que permet l'empadronament del nen/a amb l'altre progenitor. També s'haurà d'aportar l'autorització quan la custòdia sigui compartida. En el cas que hi hagi una sentència de separació/divorci, només caldrà aportar la sentència.


Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant i/o afectats pel tràmit:

 • Majors de 14 anys: original del DNI.
 • Menors de 14 anys que no tinguin DNI: original del llibre de família o del certificat de naixement.
 • Estrangers d'estats membres de la Unió Europea: certificat conforme estan donats d'alta en el Registre Central d'estrangers (NIE), acompanyat del seu DNI o passaport, vigent.
 • Estrangers no comunitaris: targeta de residència (Ministeri de l'Interior) o passaport.

Quin cost té:

Aquest tràmit no està subjecte a taxes

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona interessada o degudament autoritzada*
* Només poden autotizar les persones que obstentin la nacionalitat espanyola.

Cal aportar:

 • El document acreditatiu de la legitimitat de l'ocupació del domicili, per ordre de preferència: escriptura de la propietat, escriptura de divisió horitzontal o contracte de lloguer amb l'últim rebut pagat
 • En aquells casos en que la persona peticionària no sigui famíliar de primer grau del titular del contracte d'arrendament, caldrà aportar l'autorització expressa de la persona propietària de l'habitatge
 • Tots els documents han de ser sempre originals
 • Totes les persones de més de 18 anys han de signar el full d'empadronament
 • Document original acreditatiu de la identitat de la persona
 • Sentència de guàrdia i custòdia

  Sentència de guàrdia i custòdia dels menors amb progenitors divorciats

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Adreça electrònica: oac@montcada.org
Horari:  
De 9 a 14 h
Atenció presencial amb CITA PRÈVIA!!
Demaneu-la a oac@montcada.org
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.11.2022 | 10:59