Antic Hospital de Montcada

Dijous, 7 d'octubre de 2021 a les 09:50
Altres denominacions: Antiga Caserna de la Guàrdia Civil, Casa de la Vila.

DADES CADASTRALS
Núm.:
2231520DF3923A0001FH.
Titularitat: Pública.

DADES URBANÍSTIQUES
Pla vigent: PGM.
Classificació: SU (urbà consolidat).
Qualificació: Sistemes(S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.
Exp. RPUC: 1976/000477/B.
Relació ntiva: 
PGM.

CATALOGACIÓ ANTERIOR
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Altres prot.: 1PAAMiR: Antic Hospital de Montcada, 1.E.012. 1999.

CATALOGACIÓ
Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic.
Classificació: Edificis.
Categoria: BPU.
Nivell prot.: Nivell 3. Parcial.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Tipologia funcional: AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament.
Subtipologia funcional: Regidories, Jutjat de Pau.
Estil i època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1918.
Autor/promotor: Joan Maymó i Casadellas, arquitecte (títol 1897). Domingo Fins (promotor).
Parcel·la: Gran.
Context: En un carrer paral·lel al carrer Major per la banda de muntanya, just al darrera de la Casa de la Vila.
Elements: Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, del qual arran del projecte de rehabilitació integral de la Casa de la Vila i l’Antic Hospital de Montcada de l’any 2000 només conserva la façana. Aquesta, orientada a ponent, presenta un cos central més alt i lleugerament avançat que reforça la simetria de la composició. Té dues obertures de proporció vertical, a cada banda del cos central i a cada planta, encara que les de planta baixa no són tan altes. Té un sòcol de pedra i una potent cornisa de maó vist. En el cos central, el portal té un arc escarser de maó a sardinell, i en les golfes tres obertures verticals remarcant el pendent de la coberta amb decoració de maó vist. El seu interior, completament transformat, acull el Jutjat de Pau i altres dependències municipals.
Ús actual: Jutjat de Pau, dependències municipals.
Ús original/altres: Hospital, prefectura dels Mossos d’Esquadra, caserna de la Guàrdia Civil.
Estat de conservació: Bo.
Façanes/Coberta: Restaurada com a part del projecte de rehabilitació integral de la Casa de la Vila, agost del 2000.
Entorn protecció: Parcel·les del carrer Domènec Fins, 13 i 17.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Elements: Façana: formalització, elements i ràfecs, textura, cromatisme, obertures, fusteria, persianes i serralleria de forja.
Entorn de protecció: Parcel·les del carrer Domènec Fins, 13 i 17.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Valor històric: Un dels primers edificis hospitalaris del municipi. Va ser cedit a la vila per Domingo Fins, un dels grans benefactors del poble.
Valor arquitectònic/tipològic/artístic: Presenta una façana d’influència neoclàssica, amb una decoració mínima de maó vist, recordant les torres dels  rimers estiuejants. És obra de l’arquitecte Joan Maymó i Casadellas.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d’intervenció: Manteniment i/o reparació.
Regulació: No es permet la modificació; de les obertures, ni la seva proporció.
Façanes/Coberta: Recuperar l’estuc de calç de la façana i netejar l’obra vista de les diferents capes de pintura.
Gestió: Es remet a les normes urbanístiques del Pla especial.
Usos permesos: Admesos en planejament vigent.

INFORMACIÓ  COMPLEMENTÀRIA

Informació històrica: Del 21 de desembre de 1918 data el projecte que va elaborar el mecenes Domènec Fins i Segarra per a la construcció d’un “hospital i alberg per als pobres de la vila”. Per a dur-lo a terme, Fins va utilitzar un solar situat en el carrer Sant Antoni (avui Domènec Fins), propietat de l’Ajuntament i que formava part del terreny adquirit pel consistori a Ramon Pujades l’any 1899 per a la construcció de la nova casa de la vila.
Domènec Fins va encarregar les obres a l’arquitecte Joan Maymó i Casadellas (títol 1897), el qual va dissenyar una façana amb clara influència neoclàssica. Els plànols del projecte (façana, planta i pis), que encara es conserven, mostren la distribució interior dels hospitals de l’època: dues sales separades per als interns, una per als homes i una altra per a les dones, amb els seus corresponents rentadors.
Els treballs es van aturar amb la mort de Fins (i sobretot per la manca de diners), reprenent-se l’any 1923, gràcies a les aportacions econòmiques de la seva hereva Elisa Roca i Mestres, que hi va destinar 19.000,50 pessetes. Aquestes, juntament amb les 1.781 aportades per l’Ajuntament, van permetre acabar les obres.
El 4 d’agost de 1924, l’edifici fou cedit a la vila de Montcada per Elisa Roca, seguint les  disposicions testamentaries del promotor del projecte. Però aquest hospital mai no va funcionar com a tal. Pocs anys després de la seva construcció, l’edifici va esdevenir la seu dels Mossos d’Esquadra, i a partir de l’any 1939, de la Guàrdia Civil. Aquesta, però, no és la primera notícia de la presència d’aquest cos militar a Montcada. L’any 1859, la seva caserna ocupava la casa de Josep Gelabert, situada al carrer Major, per la qual pagava 120 reals mensuals de lloguer.
La Guàrdia Civil va abandonar l’edifici cedint-lo a l’ajuntament, el qual l’ha destinat a dependències municipals.

Bibliografia:

  • AADD, 1977, Centenari de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 1875-76/1975-76.
  • AADD, 1983, Montcada 1900/1925 primer quart de segle. Fundació Cultural Montcada.
  • ALCÁZAR, J.;LACUESTA, R.; GORINA, J.Ll., 2001, Evolució Urbana de Montcada i Reixac. Regidoria de Cultura de Montcada i Reixac.

Documentació:

  • Arxiu Municipal: Plànol del projecte, 1918. Urbanisme Expedients 1919, 1924. Documents Varis: 1919.
  • Arxiu Fundació: Recull Fotogràfic, Carrers.
  • DIPUTACIÓ de BARCELONA. Inventari d’immobles d’interès arquitectònic de propietat municipal 1988.

Actuacions finca: El més d’agost de l’any 2000 l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar el projecte presentat per la firma Jordi Bellmunt & Xavier Andreu, Arquitectes, per rehabilitar l’interior de les finques de la Casa de la Vila (amb façana al carrer Major) i de l’Antic Hospital de Montcada (amb façana al carrer Domènec Fins) i convertir-lo en un equipament que inclou sala de premsa, sala d’exposicions, el Museu Municipal, un casal d’entitats, aules de formació i els despatxos d’algunes regidories. La façana és l’únic element que s’ha conservat de l’edifici original.

UBICACIÓ


Veure plànol més gran

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:38