Terra Nostra Zona 21

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl Urbà No Consolidat (SNC)

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Modificació Puntual del PGM del sector est de la zona 21 de Santa Maria (2004) ANUL·LAT PER SENTÈNCIES JUDICIALS

Modificació Puntual a la UA1 del sector est de la zona 21 de Santa Maria (2006) ANUL·LAT PER SENTÈNCIES JUDICIALS

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

L’aprovació definitiva de la Modificació puntual del PGM del sector est de la zona 21 de Santa Maria (2004), va ser impugnada i per tant anul·lada en part, amb dues sentències:

  1. Sentència 993/2007 del 22/11/2007: afecta la delimitació d’Unitats d’Actuació”.
  2. Sentència 137/2009 del 20/02/2009: declara la nul·litat de les prescripcions del planejament impugnat que disposen: “la delimitació de les Unitats d’Actuació; l’adquisició pels propietaris de la UA2 dels sòls lliures centrals; la indicació de les superfícies reservades per a sistemes, la delimitació de la UA1; l’exoneració de les UA2 i UA3 de l’obligació de cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic, i es procedeix a declarar la inviabilitat econòmica de l’actuació”.

Fins que no es doni compliment a les sentències esmentades per mitjà d’una nova Modificació del PGM i s’aprovin definitivament els instruments de gestió urbanística que desenvolupin el sector (projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització) i s’executin les seves previsions, el sòl manté la seva situació urbanística d’URBÀ no consolidat. La Diputació de Barcelona ha redactat un document “Diagnosi i estratègies d'Actuació Urbanística" on explica quin és el procés urbanístic a seguir per desenvolupar el sector.

Actualment resta la redacció d’una nova Modificació de PGM que doni resposta a les sentències i amb una proposta d’ordenació enfocada com anteriorment s’ha especificat.

Llicències d’ obres: Actualment només s'atorguen llicències d’ obres que s’ajusten a les admeses d'acord amb l'article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, és a dir Obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació ni en el cas de reparcel·lació, la qual cosa es farà consta a la llicència d’obres.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 22.02.2021 | 12:43

Imatges