Bosc d'en Vilaró

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl No Urbanitzable amb Protecció (SNU)
Atesa la situació urbanística de Sistema de Parc forestal i la seva protecció especial ambiental no es poden atorgar llicències urbanístiques vinculades als usos de desenvolupament urbà.

PLANEJAMENT QUE L’AFECTA:
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina

  • Aprovació definitiva: 16/04/2002
  • Publicació al DOGC: 24/05/2002

TÍTOL INSTRUMENT DE GESTIÓ QUE S’ ESTÀ TRAMITANT

SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL

L’àmbit es troba en el Sistema urbanístic de Parc Forestal del Pla general metropolità de Barcelona de 1976 i en el Sistema d’Espais oberts de Protecció especial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona de 2010.

En aquest àmbit no es poden atorgar llicències urbanístiques vinculades als usos de desenvolupament urbà.

DATA PREVISTA DE CONVOCATÒRIA AMB VEÏNS
Sense data prevista

Darrera actualització: 10.02.2021 | 09:51

Imatges